Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5097
Authors Desconegut
Titles Jesús beneït qui mort tan dolorosa
Incipit & Explicits text: Jesus beneyt qui mort tan dolorosa … puix son majors lo[s] vostros dignes merits
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers, Oracions
Metrics 10ï 9ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
Associated Persons Atribució: Miquel Ortigues, notari
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 83-84
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 46 , n. xiii (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:493
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [h iiij]v
Note sobre l'atribució de diverses obres a Miquel Ortigues, vegeu Miquel 1915-1920a (col. 46-49) i Miquel 1915-1920b
Subject RELIGIÓ
PREGÀRIES
CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5203
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. [c v]v - [c vj]v
Title(s) Desconegut, Jesús beneït qui mort tan dolorosa, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [c v]v] Oratio
text: Jesus beneyt / qui mort tan dolorosa … [ [c v]v] … Puix son majors / lo [sic] vostros dignes merits: | DEO GRACJAS
colofó: [ [c vj]] A lahor e gloria de deu omnipotent e de la gloriosa e humil verge Maria mare sua senyora nostra. Feneix lo present tracat apellat plant dela verge Maria : enlo qual ha moltes deuotes orations e contanplations dela passio de Jesuchrist. Estampat enla Jnsigne ciutat de Barçelona per Mestre Johan Rosembach Alemany a .v. del present mes de Aguost. Any Mill. d. e. xxviij
Poetic Stanza 1 x 12
Record Status Created 2002-03-06
Updated 2011-04-04