Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5078
Authors Miquel Ortigues
Titles Estant la Verge gloriosa
Plant de la Verge Maria
Incipit & Explicits text: Estant la verge gloriosa | com a mare dolorosa | dauant la creu … la qual mon Fill vos donara | per amor mia
Date / Place escrit 1511 a quo (imprès)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 7 4 8 4 8 4…: aabbccdd…
References (most recent first) Palàcios (1975-77), Poesía religiosa del segle XVI, I. Obres en llaor de Senta Caterina de Sena (València, 1511). Obres en loors de la Santíssima Creu (València, 1515) – 2. Obres en llaor de la Puríssima Concepció (València, 1533). Contemplació de les set vegades que Jesús escampà la sua sang (València, 1521) – 3. Lo plant de la Verge Maria (s. l., 1512). Cobles noves de la Verge Maria (s. l., 1519). Cobles novament emprimides de la salutació de Nostra Senyora (s. l., 1535). Edició facsímil amb una introducció i transcripció de… 5-29
Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília 4-18 , n. i (ed. ref.)
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 2:470-479
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:200-204 (ed. parcial)
Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich c ij - f jv
Subject RELIGIÓ
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 7266
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (8) (BITECA manid 2688)
Imprint Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1512 [?]
Location in witness ff. [a j]-[a vij]v ff. 75-81v
Title(s) Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ [a j]] Lo plant dela verge Maria ab les dolors y llahors de aquella: y moltes altres obres molt deuotes y contemplatiues nouament estampades any. MDXI
tit.: [ [a j]va] Lo plant dela gloriosa verge Maria vent y contemplant son fill glorios crucificat enla creu / ab algunes piadoses contemplacions
rubr.: Comensa lo introit del plant dela verge Maria
text: E2stant la verge gloriosa | com a mare dolorosa | dauant la creu … [ [a vij]v] … hon fi noy ha | la qual mon fill vos donara | per amor mia
Poetic Stanza 743 vv.
Note al f. [a v] hi ha una repetició (“puix es estat per sa error | ingrat seruent | y axi haureu major augment | dels dons de gracia”) que no hem comptabilitzat en el nombre de versos
ID no. of Witness 2 cnum 2733
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 4-3-44 (1) (BITECA manid 2207)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1528-08-05 (colofó)
Location in witness ff. a - [a viij]
Title(s) Miquel Ortigues, Estant la Verge gloriosa, escrit 1511 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ a] Plant dela verge Maria ab les dolors : elahors de aquella : e la visitacio de sancta Elizabeth. E altres hobres fetes en lahor del sagrament de altar : e de Joaquim e sancta Anna : e de sant Miquel : e de sant Onofre : e lo Credo in deum : ab vna protestatio : la Aue maria : lo Pater noster : e la Salue regina. Ab les hystories corresponents
tit.: [ a ij] P5Lant de la sacratissima verge maria senyora nostra : contemplant lo seu glorios fill Jesus redemptor nostre crucificat. Ab algunes deuotes contemplations. Ordenat per lo discret en Miquel ortigues notari de Valentia. Commensa lo introit
text: [ a ijra] E2Stant la ve rge [sic] gloriosa | com am are [sic] dolorosa … [ [a viij]rb] … La qual mon fill vos donara | per amor mia
Condition incomplet
Poetic Stanza 741 vv.
Note després del v. 50, hi ha una llacuna de dos versos (“celestials | hon son los actes diuinals”, de l'edició conservada a l'exemplar CF 4/8 de la BUV). El text està escrit a dues columnes, a excepció de la rúbrica inicial, que ocupa tota la caixa d'escriptura
Record Status Created 2002-03-01
Updated 2011-04-04