Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5059
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 9/5868 | Antic E. 52 | Antic 52.27.2 | Antic 9-29-3
Title of volume historia de don Jayme de Arago Vltim compte de Vrgell ( al llom a ploma en tinta negra)
Copied Joan Pau Corsa para Jaume Ramon Vila, 1631-01 - 1631-02

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-84 + III
Collation 1-712
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
22 línies (f. 16)
Size relligadura 205 × 146 mm (pla anterior)
pàgina 194 × 140 mm (f. 16)
pàgina 197 × 140 mm (f. 1)
caixa 159 × 82 mm (f. 16) (14 (marge sup.) + 16.143.16 + 8 (marge inf.) x 82/84 mm)
Hand del s. XVII
Watermark creu amb remats dins d’una llàgrima, acompanyada a dreta i esquerra per uns signes no identificats i amb les lletres “I G” al peu
Pictorial elements Altres: volum sense decoració, llevat la distribució dels títols i l’escut pintat de negre al f. 1
Other features Justificació: a tinta de color marró clar per a les línies verticals i punta de carbó per a les horitzontals
Pautat: la justificació segueix el model bàsic per a una columna (Derolez 13), però té dues línies supletòries horitzontals, una a la part superior i altra a la inferior, començant l’escriptura al damunt de la primera d’aquestes línies supletòries
Perforacions: rodones, assenyalant els angles inferiors de la caixa i els de la segona línia horitzontal superior
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Reclams: de foli situats a l’angle inf. extern del verso
Signatures: numeració alfabètica de quaderns: A, B, [], D, E, [], G
Condition en bon estat de conservació. Són en blanc els folis de guardes inicials i finals
Binding en pergamí flexible amb una lleugera forma de solapa i restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver (Exlibris en una enganxina “De la Biblioteca | Dº Prospero de Bofarull´´ i a sota, a ploma “Que le cede â la Rl Academia | de la Historia”)
Associated persons Altres Rafael Cervera, erudit (al verso del foli final hi ha una nota procedent d'un dietari d'aquest erudit)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 5058 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 704. Jaume Ramon Vila, 1624. Desconegut, La fi del comte d'Urgell, escrit 1466 - 1479.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Tractat a: Salas (1931), La fi del comte d’Urgell 17-8
Note Al capdamunt del primer foli, en lletra contemporània a la còpia "mandonius Jllergens [?] regulus […] lib. 22”. Al f. 1v segell ovalat (vertical) a tinta negra de la R.A.D.L.H., i al f. 84v altre segell, més modern en tinta vermella també ovalat (horitzontal): REAL ACADEMIA . DE LA HISTORIA. BIBLIOTECA.

Al f. 84v trobem les anotacions següents de lletra contemporània: “Diluns al primer de Juny 1433 mori lo compte | de vrgell don Jayme en la preso de Xatiua y a|gue aquest dia 19 anys set mesos eset dies que | estaua pres Comptant del dia quie [?] reti al Senyor | Rey fonc lo dia dela sua mort enom cur de | dir com mori ne quil mata.. [sic]|Aquesta nota he copiada de un dietari de | Rafel ceruera en vn libre de quart.”

Posició de les antigues signatures: E. 52 (etiqueta de paper enganxada en la part superior del llom); Est. 52 |27 gr. 2a (a ploma a la part superior de la coberta anterior i repetit en un altre ordre en una anotació a ploma al contraplà anterior: Est. 27, gr. 2a E Nº 52); 9-29-3 (a llapis al contraplà anterior).
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12260
Location in volume ff. 1-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5477
Desconegut. La fi del comte d'Urgell
Language català
Date escrit 1466 - 1479
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. 1] HISTORIA | DE DON IAYME DE | arago comte de | VRGELL | segon de aquest nom | [escut] | scrita en barcelona | per mi diego monfar. | y sors ciutada | 1631
tit.: [ f. 2r] Prolec ordenat per lo | molt Illustre y reuerent | senyor Iaume Ramon Vi|la Sacerdot
prol.: Per hauer tractat molts | auctors dela diclaratio [sic] ques feu | en la vila de Casp del regne de | arago dela persona del infant don | Ferrando de Castella en Rey de Ara|go per mort del rey don Marti vl|tim rey Catala de aquest regne … [ 6v-7r] … lo que es raho y tingal per molt | certa y vertadera Historia la qual | fiu copiar per Joan Pau Corsa Criat meu [fol. 7r] natural de Arenys demar bisbat | de Gerona quel sengue [?] enlos mesos | de Jener y Febrer del […] any 1624. [segell en tinta negra]
tit.: Historia y succes la|mentable de don Iau|me de arago comte de | urgell segon de aquest | nom cognomenat lo des|dichat
intr.: Copia de una scriptura priuada | que mes uinguda en mans sobre del | fet dela destructio del compte de | urgell en que se mostra que falten al|guns fulls y altes que part de ells | estan scrits y part squinsats
text: [punts suspensius a la còpia] Pensa que isques y fes reue|rentia al nouell rey elegit que ja | entraue per arago … [ f. 80v] … algun mal sens punitio
nota: Per donar conclusio ala present obra sola|ment vull commemorar lo que oy diuerses | uegades commemorar aun honorable | prom mercader de barcelona que fore pre|ceptor e mestre meu e per la gran benignitat | me trague dela casa de ma mare viuda … [ f. 84r] … que dins un cofre staue etc.
colofó: Assi se dona fi ala dita scriptura abla | Jmperfectio que lo lector pot ueurer y | pene deu esser per les rahons donades en | lo prolec
References (most recent first) Tractat a: Villanueva (2000), “Observacions sobre la Fi del comte d'Urgell: datació, transmissió manuscrita, contingut ideològic”, Arxiu de Textos Catalans Antics 623
Record Status Created 2012-03-29
Updated 2018-02-23