Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 5041
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 5-5-5 | Núm. de registre R. 5656 | Núm. de registre R. 183 | Antic BB-150-18 | Antic 9 | N. 18
Title of volume OPUSCUL | Varia | M. SS. | Tom. 18. ( a ploma, al llom, en la posició del teixell)
Versos de Caton en Catalan | Doctrinas Morales en catala ( al f. 1, angle sup. extern, lletra posterior; hi ha una altra anotació que ha estat esborrada)
Copied 1301 - 1400 (catàleg)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: j-lx + I s/n (originalment en blanc) + I (guarda de paper modern)
Collation 15/8 28/7 35t 2/8 414 52
Page Layout 1 columnes (a tot el vol.)
16 + 1 escrita sota la pauta línies (f. 7 de paper)
17 línies (f. 8)
22 línies (f. 21 de pergam)
Size relligadura 287 × 195 x 20 mm (al pla anterior)
pàgina 275 × 190 mm (f. 7 de paper)
caixa 160 × 105 mm (f. 7 de paper)
pàgina 277 × 190 mm (f. 21 de pergamí)
caixa 165 × 107 mm (f. 21 de pergam)
Hand gòtica híbrida (a tot el volum) (segons el catàleg)
Watermark cercle dos cercles units per una antena amb creu (ff. 4 / 7)
destral (f. 33 part sup.) (semblant al nostre 33003 amb la fulla llarga)
claus dues del tipus de Cervera
brau de cos amb les lletres "V S" a sota (foli de paper modern del final)
corn de caça (f. xxxiiij)
Pictorial elements Calderons alternen blau i vermell
Rúbriques en vermell
Caplletra en blau i vermell, de 9UP, ocupa gairebé tot el foli que està enmarcat per una orla, decoració filigranada amb motius vegetals en els mateixos colors (f. 6)
Caplletres: alternen blau i vermell, de 3UP, amb la decoració sense executar (algunes són més menudes, de 2UP, a la part final (primera i segona obres fins al punt que s’assenya-la)
Caplletres: principals sense executar, amb la lletra de guia a l’interior (ff. xxvijr, xxxvijr, xxxviijv)
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres (ff. xxxiijv- final)
Other features Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Reclams: horitzontal, sense decorar a tots els quaderns, llevat del darrer que no en té
Signatures: no es veuen
Perforacions: menudes i rodones als angles de les caixes
Ús de la primera línia de la pauta: generalment escrita
Condition Si cosiderem les mides, el volum és un in folio, tot i que els fulls de paper estan plegats in quarto a excepció d'un amb la filigrana del corn de caça penjant d’un cordill que sembla plegat in folio. Volum amb els marges desgastats. Segons catàleg manquen almenys els ff. XXVI (era en blanc, resta un taló) i XXXV. Els ff. xj-xij es troben fora del seu lloc, situats després del f. xiij. Són en blanc els ff.: f. j (originalment en blanc, avui amb algunes anotacions descrites), xxvv final de la primera obra. Foliació antiga, en xifres romanes, situada a l’angle superior extern. El volum té una altra foliació moderna a llapis situada al costat de l’antiga. A l’inici del volum restes d’almenys un full arrencat, potser un quadern inclús. Manquen tres folis a l‘inici del primer quadern i el darrer del segon, que era en blanc, car la primera obra acaba al foli anterior. Del quadern final només romanen dos folis, el primer de pergamí con correspon, amb el verso en blanc i el segon de paper, també en blanc, llevat d’algunes anotacions que descrivim. Errades a la foliació: salta del x al xiij (el text sembla seguir bé), després van el xi-xii i a partir d’aquí segueix bé. Del darrer quadern només romanen dos folis, el primer de pergamí con correspon, amb el verso en blanc i el segon de paper, també en blanc, llevat d’algunes anotacions que hem descrit. Volum afectat per tinta corrosiva (p. e. f. xlix).
Binding pergamí flexible amb restes de les tires de pell per a tancar-la
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil (nota de compra: "Este libro ansi enquadernado costo .24 dineros por junio de 1536 en Barcelona y el | Ducado vale 268 dineros" f. 59v)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2015), Inspecció personal
Catalogat a: Sáez Guillén et al. (2002), Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevilla 1:245
Note Antigues signatures: BB-150-18 (segons el catàleg és la signatura que donava Gálvez). Registre R. 5656 (a llapis, int. coberta anterior marge sup. ext.). R. 183 (a tinta, ratllat a llapis, damunt l’anterior). Al capdemunt del llom, etiqueta de paper amb núm. imprès a tinta “9” com el que duia 5-1-9; a sota una altra de més gran amb “N. | 18”.

Al peu de l’interior de la coberta anterior, a ploma, amb la mateixa tinta i mà que al Ms. 5-1-9 va anotar “no resulta en los índices de Colón”: “Siglo 14 ambos manuscritos”, encara que aquesta nota ho suggereixi, no es tracta d’un factici.

Exlibris imprès de la biblioteca colombina subjecte a l’interior de la coberta anterior.

Anotació en llatí al f. 1v, text religiós:
deus qui beato bra. dano con fe sorjtuo at quepontifici hej siendj | xemenum graciam contuluti tribue que sumus vt quit quit [sic] morsu | viperjmo vel canjno jn nobis pro ho copatum fuerjt egus meritus no consta jnter secione valeat amen.

Consta a l’Abecedarium B núm. 14774.

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12224
Location in volume ff. 1r-xxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11226
Pseudo-Marcus Porcius Cato. Llibre de Cató
Language català
Date traduït 1301 - 1400
Title(s) in witness versos de Catho
Incipits & explicits in MS índex: [ 1r] ¶ Del segla que es ne deuem contem|plar e amar nostre senyor de e menys pre|ar aquest segla mesquj … [ vv] … ¶ E axi mateix altres bonses coses | quj son en lo present libre
rubr.: [ vjr] Ffeneren les Robriques daquest | libre. E començan los versos de | Catho. axi com son en son libre
prol.: C9Om | Yom | Haj | pp-en|sat en | mon | cor | que | molts homens erren en la car|rera de bones custumes greu [f.vjv] ment he ordonat de consellar e gitar de | lur error per ço que ells puscan hauer la | gloria de deu e viure ab honor en aquest | mon
text: [ vjv] ¶ Donchs fill car cant jot amonestare | en qual manera poras ordonar en ton | cor bones custumes … [ xxvr] … E per aço de|mostrat o ensenyat de quals coses se deu hom | guardar o atansar o lunyar. Amen
nota: pero aconclosio de totes mes paraules ta vull dir fil | meu qet [sic] prech qet [sic] guarts de avinentesa cor avinentesa | fa hom molt pequar e arar e auer fa om molt folajar
colofó: ¶ Acabat es aquest Catho en pla. be|neyt sia lo nom de Nostre senyor deus | Ihesu christ. ¶ E dela verge gloriosa mado|na sancta Marja mare sua molt preçiosa e pia|dosa dels christians. ¶ E de tots los sancts. | e sanctes de paradis. ara e per tostemps Amen. | Amen. Amen.
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Copiem sencer el text introductori o pròlec.

Entre el final del text i el colofó del copista hi ha un text afegit en lletra més menuda i potser per una altra mà que hem transcrit sencer com a "nota".
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12571
Location in volume ff. xxvijr- xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11369
Desconegut. Enseyaments que un rei demanà al seu mestre sobre com prendre muller i ensenyaments que dóna una reina a la seva filla quan ha de casar-se
Language català
Date escrit 1301 ? - 1400 ?
Title(s) in witness Morales doctrines en catala, f. xxvijr (mà posterior, al marge sup. centrat)
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvijr] a]5ra hoyats ensenyant [sic] que. J. | Rey demana a son Maestre | quj era molt sauj hom. ço quis | segueix. ¶ Algun temps pas|sat lo Rey si voelgre pendre | Muller. e vinent li en volentat que ell dama|nas dasso a son Maestre de consell
text: [d]7E V E T S saber | Que lo consell del | Maestre que dona | Al Rey si fo fort bo | E dix li guardet bell | Ffill que no preengues [sic] | Muller per riquesa nj | Encare per bellesa. Car sariquesa. e sa belle|sa no li dura gayre. ¶ Mas çella quj es sim|pla e de bona manera es dreturera. aço es ri|quesa e beutat durable … [ xxxv] … que aquella dona quj ab si ma|teixa aquestes coses aura pot esser dita a son | senyor. Corona dor e axi mateix que a les al|tres bone e doctrines saujes desus dites
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note A partir del f. xxxv s’introdueixen els consells de la mare a la filla amb qui es casarà el rei i li dóna deu manaments, text al qual donem entrada independent.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12576
Location in volume ff. xxxv-xxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5570
Desconegut. Castigament que una honorable regina feu a sa filha quan li donà marit
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ xxxv] O3n com lo Rey agues entes lo con|sell e doctrina damunt dita de son bon | maestre sesdeuench apres a algun | temps que fo donada per muller al dit exçel|lent Rey vna sauja e molt discreta donzel|la filla de Rey e de Regina. la qual era ben | nodrjda apresa en bones custumes … [ xxxir] … E no res menys vos dich filla eus man | e curosament vos prech que tingats aquests ensenya|ments o .x. manaments. que jous vull donar e per doc|trina aensenyar. (…) aquells de cort e del regne obej|ents e leyals si vos aço qui en aquests .x. nodrj|ments sabets en vos mateixa apendre e retenjr | per la forma seguent que jous dire açi per scrjt
text: [ xxxiv] [l]5o primer manament o adoc|trjnament que apendras ara | de mj filla es quet prech | Dichet amonest de fer ne|guna cosa quj torn affel|lonja ne ajura contra lo teu marjt … [ xxxiiijv] … E com lo marjt e ella axi mateix passaren de | aquest segle en laltre foren en via de saluacio. | la qual tuyt per misericordia de deu aconseguis|cam. Amen
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Variant del text del ms. de Carpentras.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12572
Location in volume f. xxxvjr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11054
Incipits & explicits in MS text: [ xxxvjr] [d]7 iu lo | propheta | Que neguna cosa | noes ferma nj segura | sens ffe. ¶ Encare | que si algun pert la | sancta ffe no pot mes a|nat- perdre. Diu axi mateix la sacra scriptura | ¶ Que si la font de ffe deffall tota la la|uor o ço quj es sembrat en lo camp es sens pro|fit … [ xxxvjv] … ¶ E finalment es de tanta de virtut ple | lom sauj que el sab les coses dures amollir | e en son cas e loch sonfferir. [sic] per ço com ell sab qual cosa | dege fer ne en qual manera tart o tost en|semps o departiment.
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Manca la rúbrica, que estava pensada per escriure’s fent una escala amb el marge dret de les dues primeres línies
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12573
Location in volume ff. xxxvijr- lxr
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11054
Incipits & explicits in MS text: [ xxxvijr] [e]12M|PE|RO. | SO|BRE | TO|TES | SC|iençies se partany ala persona de amar tembre e | honrar nostre senyor deu. ¶ E aço fort clara|ment e profitosa ensenya la sca ffe. Catholica. | ¶ Cor començament de saujesa es temor de | deu … [ lxr] … B2on consell es noble tresaur. [sic] ¶ Aconsellet enans quet | mogues contra negun. ffort erra qujs fia en son pro|pri [sic] consell Majorment com hom pot hauer diuersos bons
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Al començament hi ha un gran espai en blanc destinat a la caplletra i il·lustració (90 x 90 mm). Sembla un text incomplet, tot i que el verso és en blanc.
Record Status Created 2012-01-16
Updated 2016-05-05