Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4952
Authors Desconegut [?]
Titles Ordinació de les batalles en camp clos
Date / Place escrit 1387 ad quem
Language català
aragonès
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Basat textos de: Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387] ?
References (most recent first) Tractat en: Sabaté (2003), Inspecció personal
Note existeix una versió en aragonès del text, que es copia just abans de la catalana al manuscrit de la RAH
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 2010
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 2/ ms. 56 (BITECA manid 2111)
Copied 1441 - 1460 (data de promulgació de les ordinacions)
Location in witness ff. 1v-22 + 39v-55v + 56v-65
Title(s) Desconegut, Ordinació de les batalles en camp clos, escrit 1387 ad quem
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1v] N3os en pere per la gracia de deu rey darago de valencia de mallorques de cerdenya e de corcega e comte de barchinona de rossello e de cerdanya
? TEXTI: [ 2] N2ecessariament se pertany pensar et prouehir ala reyal magestat quant se couendra los seus princeps duchs comtes barons cauallers et altres gents de sa senyoria aiustar ab armes per causa de conquerir terres estranyes … [ 22] … o per lo conestable non era estada feta gracia E haia resnomeys [sic] los cors e les lengues de totes besties quis desfaran en la host per uendre
rubr.: [ 39v] Ordinacion de batallas fazedores en camp clos segun obseruancia de catallunya
intitulatio: E4N pere per la gracia de deu rey darago de ualencia. de mallorches. de Cerdenya. ede Corsegue. e comte de barçelona. de Rossello. ede Cerdanya
pream.: Esgardant que a nostre senyor \deus/ ha plagut nos elegir en aquest mon en tan excellent dignitat com es dignitat reyal e entre les altres dels reys … [ 40] … menar lur iniuria eaconseguir de deu iusticia en camp clos per uia debatalla sia fer per esta manera.
text II: S2tatuim per ço que si en la nostra cort algun reptara altre daquells cases per que batalla haura loch sia tenguda la ordenacio seguent ço es que com nos haurem la batalla iutiada … [ 55v] … tenir preses en carçre lonch de temps e finalment si ops sera peniar lurs cossos
tit.: [ 56v] ffurs de ualencia sots rubrica de batalles jntitulats
intitulatio: [ 57] E5N Pere per la gracia de deu Rey darago de ualencia de mallorques de sardenya e de corcega e comte de barcelona de rossello e de cerdaya
intr.: Esguardant que anostre senyor ha plagut Nos elegir en aquest mon en tan excellent dignitat com es dignitat reyal e entre les altres dels reys … [ 57v] … ala ordinacio de catalunya. F2em fur nou que Nos ne altre tenent nostre loch no puscam reebre batalla en nostre poder que alcu uulla fer ab altre pera asaut ne per uolentat
text III: B2atalla no sia iutiada en alcun pleyt en loqual la cosa de que es pleyt pot esser prouada per leyals proues … [ 65] … e totes e sengles coses contengudes en tots los dits capitolls han loch no solament solament si lo reptament se fa en la cort de nostre primogenit
References Sabaté (2003), Inspecció personal
Note als ff. 22v-38v es transcriu, en aragonès una “Ordinacion de batalles fazedores en campo ferrado segunt obseruançia darago” i al f. 39r un calendari i d'altres anotacions en llatí
Record Status Created 2001-01-22
Updated 2016-11-17