Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4930
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Com lo senyor rei en Martí mana a l'almirall e als altres oficials que no embarguen a G. Guardiola algutzir en percepció e rebiment del dret a ell pertanyent en armades de la mar
Date / Place promulgat Sant Feliu de Llobregat 1397-08-28
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4200
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. lxxviijv-lxxx
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Com lo senyor rei en Martí mana a l'almirall e als altres oficials que no embarguen a G. Guardiola algutzir en percepció e rebiment del dret a ell pertanyent en armades de la mar, promulgat 1397-08-28
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviijv] Con lo senyor Rey en Marti mana | mana [sic] al Almirall e als altres offici|als que no embarguen en G. Guardio|la algutzir en percepcio e rebiment del dret | a ell pertanyent en armades dela mar
intitulatio: E3N Marti per la gracia de deu Rey dara|go … e de Cerdanya
salutatio: Als nobles amats | e feels nostres los Almirall Capita Visal|mirall patrons … [ lxxviiij] … e a cascun dells Sa|lut e dileccio
text: Vista hauem vna letra | dela tenor seguent. En Joan per la grracia | de deu Rey darago… [f. lxxviiijv] la qual e totes les coses en aquella contengu|des A uosaltres e acascun de vos manam … [ lxxx] … Com nos axi de certa sciencia vullam | esser fet
datatio: Dada en lo loch de sent ffeliu | de lobregat a xxviij dies de Agost En | lany dela natiuitat de nostre senyor M. CCC. | xCVij. Rex Martinus
Note Confirma una disposició de Joan I de 1395. Segueix un paràgraf en llatí (f. lxxxr-v) on Didacus Garcie, escrivà reial “ac tenentes claues sui Archiuj Regij Bar|chinone” al servei del rei Martí, dóna fe.
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2008-12-17