Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4928
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Com lo senyor rei en Johan proveí e ordonà que la jurisdicció de l'almirall de capità e de veus portants d'aquells sia observada
Date / Place promulgat 1394
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4195
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. lxvj-lxviij
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com lo senyor rei en Johan proveí e ordonà que la jurisdicció de l'almirall de capità e de veus portants d'aquells sia observada, promulgat 1394
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvj] Con lo senyor Rey en Johan prouehi | e ordona que la Jurisdiccio del Almirall | de Capita e de veus portants daquells | sia obseruada per tots sos Regnes
intitulatio: E3N Johan per la gracia de deu Rey da|rago … e de Cerdanya
salutatio: Als nobles amats e feels tots e sengles Gouernadors … e alurs loctinents Salut e | dileccio
text: Entes hauem que per lo senyor | Rey pare nostre de recordable memoria | e per altres Reys predecessors nostres son | stades trameses axi en lo Regne de Mal|lorques com en Regne de Valencia e | altres parts de nostra senyoria diuerses | prouisions continents e specificants … [ lxviij] … contrafara hauedors e als nostres cofres | applicadors sens alguna merce
datatio: Dada | en Barchinona sots nostre segell secret a | xxviij. dies de Octobre en lany de M. | CCC. XC.iiij Rex Johan
Note Al peu d’aquesta disposició hi ha una autentificació: “Ego Didacus garcie Jllustrissimj dominj Regis | scriptor ac tenens claues sui Archiuj Regij | Barchinone presens translatum aquodam regestro | sigilli secreti serenissimj dominj Johannis bone me|morie Regis Aragonum Comune Jntitulato in dicto Archiuo recondito supersi seu scribi feci et | cum eodem legalitur comprobauj Et vt fides ple|nior Jmpendatur hec mea manu scripsi Jntestimo|nium promisorum” Als ff. lxviij-lxviiijv es copia, en llatí: "Con lo senyor Rey en Johan mana a | tots sos officials que no permeten vsar | alguns algutzirs de armades si donchs | no mostrauen com ho han del senyor | Rey" (disposició, pel que sembla, del 1395, malgrat que al ms. la data és 1495).
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2008-12-17