Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4868
Authors Desconegut
Titles Avis i consell cristia per a tots los que volen fogir en temps de pestilencia
Date / Place escrit València (regne) 1489-90 - 1530 d.
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Duran et al. (1998), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 1. Barcelona: Arxiu històric i Biblioteca de Catalunya 339-40
Note segons E. Duran, “es podria tractar d'una obra d'autor valencià (“en la ciutat de València deuen estar advertits los regidors de no comportar prop la ciutat baces per a amerar lli, cànem o espart per la infecció que donen camps embassats de aygua per a l'arròsïï (f. 6v) de final del s. XV, coincidint així amb la pesta de 1489-90, o bé de la primera meitat del s. XVI, en què es registraren epidèmies els anys 1508, 1519, 1523 i 1530ïï (p. 340)
Subject PESTA
MEDICINA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4108
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 3620 (BITECA manid 2555)
Copied València (regne) Duran creu que l'autor era valencià: Desconegut, 1501 - 1600 (E. Duran)
Location in witness ff. 1-6v
Title(s) Desconegut, Avis i consell cristia per a tots los que volen fogir en temps de pestilencia, escrit 1489-90 - 1530 d.
Incipit & Explicits acc.: [ 1] En dos parts vull sia d[iv]js lo present tractat quis diu avis y consell christia pera a tots los que volen fogir en temps de pestjlencia … en lo primer Declarare alguns fonaments neccesarjs pera daquest proposit en lo segon declarare moltes verjtats en les quals se declarara tot loq ue lo crjstia deu fer en dit temps pera que vixca cijstjanament
text: [ 1] Lo prjmer fonament es qujn ha de ser lo temor de la mort per que los homens fugen per lo temor desordenat que tenen dela mort … [ 6v] … que sols dura vn dia perque axi com en la donen y actes de mjsericordia
Record Status Created 2000-11-07
Updated 2003-10-02