Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4834
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Furs de València
Incipit & Explicits text: Gran cura, solicitut i diligència
Date / Place celebració Montsó 1510
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 2788 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Subject València (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 7770
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 217 (BITECA manid 1751)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 49-75
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] La offerta \feta/ per los Tres braços Ecclesiastich Militar E de les Ciutats e viles Reals del Regne de Valencia a vint del mes de Juliol any Mil Cinch cents he deu ala Magestat del Rey don fferrando nostre Rey e senyor enles corts que sa Magestat celebra en la vila de Monço als incoles del dit Regne principiades a quatre de Maig dit any ab los actes de corts fets enla dita cort
text: L10A vrgentissima necessitat de conseruar lo exercit e gent de armes en la conquesta de affrica … [ 75] … quen reste lo comptador dela dita vila en sa libertat de subdelegar lo que volrra enla Ciutat de valencia
ID no. of Witness 2 cnum 9636
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 29 (BITECA manid 2802)
Copied Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20
Location in witness ff. 2-25v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Furs de Montsó de 1510
Incipit & Explicits pream.: [ 2] Gran cura solicitut i diligencia deuen tenir los Reys Princeps y Señorsn [sic] en conseruar en pau tranquilitat y repos sos vassalls y subdits maiorment stants absents de llurs regnes y señorias [sic] perque aquells sien ben regits y gouernats … per los presents aquells es derogat los quals furs e actes de cort volem haien loch en les questions sdeuenidores
rubr.: Rubrica del dret de peatge
dispositio: Com per fur per nos fet e atorgat enles corts per nos celebrades en la nostra ciutat de oriola sie proueyt e ordenat que les persones qui son vehins de valencia … [ 24v] … per lo present acte no sia fet ni causat premhi algu al dit regne de valencia nj algu dels braços de aquell ni sia tret a vos ni consequencia en lo sdeuenidor
concl.: Dictos jgitur foros actus curie ordinaciones et prouisiones … Acta fuerunt hec jn Ecclesia beate Marie ville montisoni
datatio: vbi dicta curia celebrabatur die xxo mensis Julij anno anatiuitate domini Millesimo Quingentesimo Decimo octauo
auten.: Signum ✠ ferdinandi dei gratia Regis Aragonum … bullam plumbeam nostram jnpendenti iussimus apponendam
conf.: [ 25] sig ✠ num antonij augustinj vicecancellarij … eisque assentimus nostrumquue assensum prestamus
testimonis: Testes qui predictis presentes fuerunt petrus de Aguilar … et Joannes Capata deguis alguatzirius
certificació: sig ✠ num mei Michaelis Velasquez climent predicti serenissimi catholici ac potentissimi domini regis prothonotarij … [ 25v] … omnes predicti firmarunt et vidit antonius augustin vicecancellarius
ID no. of Witness 3 cnum 3323
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-25 (d) (BITECA manid 2460)
Imprint València: Jorge Costilla, 1511-05-13
Location in witness ff. ira-xxiiiva
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ ir] Furs e Actes de Cort fets perlo Senyor Rey don Ferrando enla vila de Monço enlany Mil cincents y deu
rubr.: [ iira] Furs e actes de Cort fets e publicats enla vila de Monço per lo molt alt senyor Rey don Ferrando als regnicoles dela ciutat e regne de valencia. enles corts generals per sa majestat alli celebrades als Regnes de Arago e Valencia e principat de Cathaluya [sic] Enlany de nostre senyor .M.d.x.
intr.: G9Ran cura solicitut. y diligencia deuen tenir los Reys … [ iirb] … volem hajen loch enles questions sdeuenidores
tit.: Rubrica prima. Rubrica de dret de peatge.
text: C4Om per fur per nos fet: e atorgat enles Corts … [ xxiiva] … Dominus Rex ex actis in dicta Curia generali editis / publicatis. et juratis mandauit michi Michaelis Uelasquez climent in cujus posse dictus Dominus Rex et omnes redicti firmarunt. et viuit Anthonius Augustini Uice canceliarius (…) Jn Curie Ualencie .ij.
colofó: [ xxiivb] Alahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist. e dela sacratissima verge Maria: foren stampats los presents Furs enla Metropolitana Ciutat de Ualencia: per Gorge Costilla: a tretze dies de Maig: del any Mil Cincents. y onze.
tit.: [ xxiiira] Taula dels Furs Actes de Cort.e altres coses contengudes enlo present Libre senyalats e mostrats per cartes e pagines:
índex: Primerament de dret de Peatge: en la primera pagina: ala segona carta. … [ xxiiiva] … Item la offerta a.xix. cartes en la.ij. pagina. Deo gratias. Con priuilegio
ID no. of Witness 4 cnum 2525
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Ms. 897 (c) (BITECA manid 2311)
Imprint València: Joan Jofré, 1518-12-22
Location in witness ff. i-xxiivb
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Furs de monço
tit.: [ iv] Taula dels Furs e Actes de Cort e altres coses contengudes enlo present Libre senyalats e mostrats per cartes e pagines
índex: P2Rimerament de dret de Peatge: enla primera pagina … [ irb] … Item la offerta a.xix. Cartes enla segona pagina
rubr.: [ iira] Furs e actes de Cort fets e publicats enla vila de Monço per lo molt alt senyor Rey don Ferrando als regnicoles dela ciutat e regne de valencia / enles corts generals per sa majestat alli çelebrades als Regnes de Arago e Ualentia e principat de Cathalunya. Enlany de nostre senyor .M.D.X.
intr.: G7Ran cura / solicitut / y diligencia Deuen tenir los Reys / Princepsy senyors … [ iirb] … Los quals furs e actes de Cort: volem hajen loch enles questions esdeuenidores
tit.: Rubrica Primera Rubrica de dret de peatge
text: C4Om per fur pernos fet: e atorgat enles Corts pernos celebrades en la nostra ciutat de Oriola … [ xxivb] … E ab saluetat encara expressa : que per lo present acte: no sia fet ni causat prejuhi algu al dit regne de Ualentia ni algu dels braços de aquell: ni sia tret a vs ni consequencia ensdeuenidor vicecancellarii
conf.: D4Jctos igitur Foros: actus Curie ordinationes et prouisiones … [ xxiira] … Acta fuerunt hec in Eclesia beate Marie vile Montissoni : vbi dicta curia celebratur. Die .xx. Mensis Julij. Anno anatiuitate Domini Millesimo Quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie vltra farum Anno Quadragesimo tercio Aragonum vero et aliorum trecesimo secundo Sicilie: autem citra farum et Hierusalem octauo. S4Jg✠num Ferdinandi dei
habilit.: [ xxiirb] S4Jg✠num Anthonij augustini vicecancelarij (…) Qui predicta omnia approbamus laudamus et confirmamus eisque assentimus nostrumque assensum prestamus. T4Estes qui predictis presentes fuerunt. illustris petrus de Aguilar … [ xxiiva] … Dominus Rex ex actis in dicta Curia generali editis/ publicatis. Et juratis mandauit mich. Michaeli Uelasquez climent in cuijus posse dictus Dominus Rex et omnes predicti firmarun. Et vidit Anthonius Augustini Uicecacellarius. S. Registratta. InCuria Ualentie .ij.
colofó: [ xxiivb] Alahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist. e dela sacratissima verge Maria : foren stampats los presents Furs enla Metropolitana Ciutat de Ualentia per Juan Joffre a vint y dos de Deembre : del any Mil Cinhcents [sic] y diuuyt
ID no. of Witness 5 cnum 9512
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 145(66 (BITECA manid 2458)
Copied 1701 - 1800
Location in witness f. 1r-v f. 180
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Cortes de Monson año 1510. Fuero 16
tit.: Quels Officials Reals e los Senyors dels Lochs donen als Arrendadors y colectors dels Delmes y Primicies Cases para recullir los dits Fruyts y Vitualles pera menchar ells e lurs vesties sots encorriment de 100 Florins
text: Com per fur per nos Fet en les Corts celebrades en la Ciutad de Oriola: sia acctuit, e ordenat: que los officials Reals de les Ciutats. Viles, e Lochs nostres … [ 1v] … á la part prohibida de logar casa, o caves: ala qual seran denegades les dites vitualles. Viccecancellarius.
Record Status Created 2000-10-07
Updated 2008-01-16