Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4831
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de corts (Montsó)
Date / Place celebració Montsó 1470
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9647
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3 (BITECA manid 2203)
Copied 1337 a quo - 1470 ad quem
Location in witness f. lxxviiiir-v
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de corts (Montsó), celebració 1470
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiiir] Fur fet en les corts generals de monço axxij de setembre del any Mcccclxx per los draps se deien vendre ba[n]yats baxats e reffredats
datatio: die sabbati jnter xxij mensis septembris anno M cccc lxxo Jn generali curja Montissonj
salutatio: Senyor molt excellent
acc.: L2acors del regne de valencia etres braços de aquella per beneffici dela cosa publica … [ lxxviiiiv] … La crida e notifficacio del tenor seguent
intr.: Ara hoiats queus fa asaber lo honrat en miquel andres Ciutada Mustaçaff dela Ciutat de valencia … lo qual fur es del tenor seguent
salutatio: Senyor molt excellent lacors del Regne de valentia (…)
dispositio: Ecom per obseruancia del dit ffur sia stat ordenat que atot hom en general sien notifficades les coses enlo dit fur contengudes … enles penes enlo dit ffur contengudes E guart si qui aguardar siga
Condition incomplet
Note la part final del volum ha estat mutilada i s'ha perdut text
ID no. of Witness 2 cnum 4120
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 63-77v
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de corts (Montsó), celebració 1470 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 63] Copia de certes proujsions demanades enlles corts de Monço per tots los regnes molt notables e bones que foren prouehits a temps
text: [ 64] Primerament senyor per tal com en hauer bon Canceller quj apres vos sia cap e president en la justicia va molt al be dela vostra corona … [ 77v] … Car diu Silla el gran que quj ha obtenguda assenyalada gracia apres daquella demanar mes es axi vna impertinent cosa com scriure letres sobre glaç
Note es transcriuen 40 capítols. Als ff. 79-80 es copia un memorial i als ff. 81-90v el text llatí d'uns furs de València que només tenen en català la rúbrica: “Ordonam que tots los lochs del Regne de Valencia quj no son nostres en los quals se serua huy ffur Darago los senyors dels quals han consentit et consenten als presents ffurs sien de fur de valentia per tostemps manants que entontjnent hi sia mes e seruat deffeyt lo dit ffur de valentia. Alfonsus ei gracia Rex…”
Record Status Created 2000-10-07
Updated 2000-10-07