Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4825
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place celebració Barcelona 1456
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9478
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, (BITECA manid 2792)
Location in witness ff. 159-179v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1456
Incipit & Explicits rubr.: [ 159] Capitols y ordinations nouellament fetes per la Cort General del Prinçipat de Cathalunya çelebrada en lo Capitol dela Seu de Barcelona a .xj. de octubre M.cccc.l.v. sobre la forma de electio de diputats y oydors de Comptes del General de Cathalunya
intitulatio: [ 159v] E3n Nom de Deu y a llahor y Gloria sua la cort General del Principat de Cathalunya la qual lo molalt y Exçellent señor don Johan per la Gratia de Deu Rey de Nauarra … Rossello y Çerdaña
text: auent plena potestat del serenissimo señor Rey en les coses dejus scrites i altres segons consta en lo poder … [ 179v] … no deixen de exhigir los drets deguts y acusthumats etc. De Cordoua aquatre de Juliol Dlxxxvi
conf.: La dita Copia dela lletra Closa del senyor Rey sagellada ab lo Sagell dela Sua Magestat es stada treta y scrita per mi Antoni llombart scriua Major del General aço de ma mia scriuint en Testimoni de Ueritat a dos de Agost del any .M.cccc.l.xxxvj
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2000-10-07