Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4824
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place celebració Barcelona 1454 - 1458
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 44
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XXII:305-498
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XXIII:1-152 i 153-439
Note Cort convocada a Lleida l'1 d'agost de 1454 per al 27 del mateix mes a Barcelona. La primera sessió es celebrà el dia 16 d'octubre a la Seu i la darrera el 17 de març de 1458, duent-se a terme les sessions a la mateixa Seu
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 10337
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness f. 41r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 41] Prouisio que tots aquells que son tenguts fer caualls o migs caualls armats sien forsats tenir los bons ydoneus e sufficients
intitulatio: N3alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci derill Caualler Capita e loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: Com en la tincio e definicio del dit Regne de Mallorques entre les altres coses entre [tatxat] dels predecessors nostres de loable recordacio sia axi prouehit … [ 41v] … No contrestant qualseuulla prouisions Reyals en contra com sien contra la publica vtilitat
datatio: dat en lo castell nou dela nostre Ciutat de Napols axx de Maig any Mil CCCC L iiijo Rex alfonsus
ID no. of Witness 2 cnum 10334
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 35v-39
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 35v] Priuilegi que los comptes deles administracions dela Ciutat e Regne de Mallorques del any M cccc v ença se tornen examinar E se haia denou fer electio o nominacio de tots los officis … E que se haian apublicar aquells qui faran cessio de bens
intitulatio: N5os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
dispositio: Dirigints la nostra pensa enuers la reformacio de la Ciutat e Regne de Mallorques La qual per causa dela administracio deles coses publiques moltes voltes en los anys passats ha supportats o sostenguts diuersos damnatges … [ 38v] … E no hi contra uenguen o algun contrauenir permeten per qualseuulla raho o causa
testimonis: En testimoni deles quals coses presents e nostre cort los amats e feels nostres en francesch … ambaixadors o missatgers per la dita Ciutat e Regne a nos tremesos
certificació: Lo present priuilegi manam esser fet ab nostre bulla de plom guarnit
datatio: Dat en lo Castellnou dela nostra Ciutat de Napols axx dies de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil Quatrecents Cinquanta [f. 39] Quatre … Rex alfonsus
ID no. of Witness 3 cnum 10335
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 39-40
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 39] Prouisio contenent que les Sentencias donades e en cosa iutiada passades Sobre les vitualles qui per los habitadors deles parts foranes son meses dins la dita Ciutat de Mallorques per qualseuulla Jutges e officials sien seruades
intitulatio: N4alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci de erill Caualler Capita e Loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: Recomptat es stat [f. 39v] anosaltres per part dels habitadors deles parts foranes del dit Regne que Jatsia per sentencias Reyals encosa Jutiada passadas donadas sobre les vitualles … e desitiats squiuar la nostra Jra e Jndignacio
datatio: dat [f. 40] en Mallorques [tatxat] lo Castellnou dela nostra Ciutat de Napols a xx de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil CCCC L quatre Rex alfonsus
ID no. of Witness 4 cnum 10331
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 28-29v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] Remissio e relaxacio general per lo molt alt Senyor Rey feta e attorgada atots los habitadors deles parts foranes del Regne de Mallorques de e sobre qualseuulla coses per ells comeses: e perpetrades
intitulatio: N3os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
dispositio: Com los habitadors deles parts foranes del Regne de Mallorques tots ensemps ab gent auistada hagen procehit a grans remors … [ 29v] … En testimoni deles quals coses lo present priuilegi manam esser fet guarnit ab nostre segell pendent
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols axx de Maig any Mil Quatrecents Cinquanta Quatre … Rex Alfonsus
ID no. of Witness 5 cnum 10338
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 41v-42v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 41v] Prouisio altre fahent sobre lo fet dels comptes e rahons dela vniuersitat que altre volte se hagen a veure e examinar
intitulatio: [ 42] N3os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Als amats e feels Jacme pau doctor en Leys Ramon mora scriua … Saluts e dilectio
dispositio: Siats certs que la vniuersitat dels dits homens dels [sic] parts foranes preten que los Jurats e consell dela Ciutat de Mallorques … [ 42v] … sobre les dites coses ab totes les emergencias dependencias e connexas de aquellas
datatio: dat en Mallorques lo [tatxats] lo castell nou dela Ciutat nostre de Napols axx de Maig any Mil cccc L iiijo Rex alfonsus
ID no. of Witness 6 cnum 10339
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness f. 45r
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits dispositio: [ 45r] (…) … no temptants en nenguna manera lo contrarj en quant La dita pena desitiats squiuar
datatio: dat en lo Castell nou dela Ciutat de napols axx de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil. cccc. L iiijo Rex alfonsus
Condition acèfal
ID no. of Witness 7 cnum 10340
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 45-47
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] Prouisio attorgada o feta sobre los censos no portats contenent que los pagesos per los dits censos no pusquen esser exequtats lutteratoriament
intitulatio: [ 45v] N2os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci de erill Caualler Capita e Loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: entes hauem per humil exposicio anosaltres feta per lo feel nostre Nantoni font notari dela vila de Soller … [ 47] … Com axi per deute de justicia ho hauem manat esser prouehit
datatio: Dat en lo castell nou dela nostra Ciutat de Napols any Mil. cccc. L Quarto Rex alfonsus
ID no. of Witness 8 cnum 10330
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 27-28
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 27] Ractificacio e confirmacio de tots los priuilegis frqueses [sic] ebons vsos ala Ciutat e Regne de Mallorques feta e attorgada
intitulatio: N2OS NALFONSO per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
dispositio: Volents nos hauer graciosament enuers La Ciutat e Regne de Mallorques e los conredors de aquella … [ 27v] … manam esser fet ab nostre sagell pendent comu guarnit
datatio: Dat en lo Castellnou dela Ciutat de Napols a xx de Maig Any de nativitat de nostre Senyor Mil cccc L iiijo dels Regnes nostres xxxviiijo daquest empero Regne Citerior any [f. 28] vinte. Rey alfonso
ID no. of Witness 9 cnum 10341
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 47-48v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 47] Prouisio que los pages quis faran Ciutedans per ço nos pusquen scusar de pagar les tallas e carrechs deles vilas o parroquias ahon faran lur residencia
intitulatio: [ 47v] N3os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble e amat conseller Capita e Loctinent general … Saluts e dileccio
dispositio: Exposat es stat anostre maiestat reuerentment per part den Anthoni font dela vila de Soller … [ 48v] … […]
Condition incomplet
Note segueixen disposicions en llatí amb algunes de les rúbriques en català, de mans cursives posteriors, algunes força descurades
ID no. of Witness 10 cnum 10333
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 31-35
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 31] Aiud priuilegi que los Clauaris dela Ciutat hagen assistents los quals se hagen elegir per los manestrals dela Ciutat e perlos pegesos E aximatex que si algun se sera haut en la administracio del publich fraudulentment dequiauant no sia admes en la administracio dels officis dela Ciutat. E que les reliquias de les administracions sien conuertides en repsones [sic]
intitulatio: [ 31v] N3os Nalfonso per la gracia de deu Rex de Arago … e de Ceritania
dispositio: Dirigints lo poder de nostra pensa pensa [sic] enuers la refformacio dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 35] … En testimonj deles quals coses lo present priuilegi esser fet guarnit del segell pendent de nostre maiestat
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols axx dies de Maig any de natiuitat de nostre Senyor Mil CCCC Cinquanta Quatre … Rex alfonsus
ID no. of Witness 11 cnum 10332
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness ff. 29v-31
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 29v] Priuilegi als homens deles parts foranes attorgat per lo Senyor Rey ço es que la electio o nominacio del Regiment de Sach se haia de fer de tres en tres anys per Quatre ydoneas persones per los Jurats deles parroquias elegidors [sic] ensemps ab los dits Jurats e en presencia del batle
intitulatio: N4os Nalfonso per la gracia de deu Rey de Arago … [ 30] … e de Ceritania
dispositio: Jatsesia que segons les ordinacions nostres del Regiment de Sach als habitadors deles parts foranes del Regne de Mallorques de triennj en trjennj … [ 31] … En testimoni deles quals coses lo nostre present priuilegi manam esser fet guarnit ab lo segell pendent de nostra maiestat
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols axx dies del mes de Maig Any de natiuitat de nostre Senyor Mil Quatrecents Cinquanta Quatra … Rex alfonsus
ID no. of Witness 12 cnum 10336
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 16 (BITECA manid 2837)
Copied Mallorca (illa / illes): 1351 - 1550 (catàleg de sala)
Location in witness f. 40r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1454 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 40] Prouisio quod presidens jn Regno Maiorice faciat justiciam expeditam in causis et questionibus vertentibus jnter Ciues Ciuitatis et habitatores partium forensium super contribucione fienda omnium pro possessionibus dictorum Ciuium stitis jn locis et villis forensibus
intitulatio: N3alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de Ceritania
salutatio: Al noble en franci de erill Caualler Capita e Loctinent general … Saluts e dilectio
dispositio: Com la vniuersitat deles viles Lochs e parroquias deles parts foranes del dit Regne de [f. 40v] Mallorques pretengua los Ciutedans dela Ciutat per les possessions o bens stablits … a vos plenament nostres veus
datatio: dat en lo Castell nou dela nostre Ciutat de Napols axx de Maig any M CCCC L iiijo Rex alfonsus
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2001-06-29