Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4815
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place celebració Barcelona 1372 - 1373
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 1826 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge a aquells qui volran anar a ultramar o de allà venir, promulgat 1373-01-29 [?]
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 33
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia III:171-264
Note Cort convocada a Barcelona el 25 de maig de 1372 per al 10 de juny a Barcelona. La primera sessió es celebrà el dia 25 de juny a Palau Reial i la darrera el dia 31 de maig de 1373, duent-se a terme les sessions al Convent de Santa Caterina de Barcelona
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 10474
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 77v-92
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits rubr.: [ 77v] Capitols que mossen en Berenguer de beylla aporta assi en Mallorques com hic vench axi com a Refformador
intr.: E2n nom de deu sia e dela verge madona santa maria Con per los comptes dels Jurats … en la forma ques segueix Ja. prothonotarius
tit.: Capitol que los Jurats con vendran les Jmposicions que los compradors donen bonas seguretats
dispositio: Primerament com les messions e despeses dela dita vniuersitat se hage affer … [ 92] … encare que sia contra les ordinacions demunt dites Rex Petrus
datatio: Predicta siquidem capitula dictas ordinaciones continencia fuerunt expedita jn Ciuitate barchinone … die Mercurij xxij. decembris anno a natiuitate domini Mo CCCo lxxo secundo
Note conté 45 capítols numerats a llapis al marge
ID no. of Witness 2 cnum 10296
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 87-97v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits rubr.: [ 87] Capitols que mossen en berenguer de beyla aporta assi en Mallorques con hic vench axi con a Reformador
pream.: En nom de deu sia e dela verge madona santa Maria Con per los comptes dels jurats e Clauaris dela vnjuersitat dela Cjutat e del Regne de Mallorques … e per totes en la forma ques segueix Ja. prothonotari
rubr.: Capitol que los jurats con vendran les imposicions quelos compradors donen bones seguratats
text: Primerament con les messions e despeses dela dita vnjuersitat se hagen afer … [ 97v] … esser obseruada encare que sja contre les ordjnacions damuntdjtes. Rex Petrus
datatio: P2redicta siqujdem Capitula dictas ordjnaciones continencia ffuerunt expedita dela [tatxat] jn Ciujtate barchelone … Anno a Natiuitate dominj Mo ccco lxxo secundo
Condition fragment
Note Berenguer de Beyla pot ser la mateixa persona que Berenguer d'Abella que rep un reptament del Consell de Cent escrit 1383 d.
ID no. of Witness 3 cnum 4072
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness f. 166vb-167va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits intitulatio: [ 167vb] P2etrus dei gratia … Sardinia etc.
salutatio: Dilectis et fidelibus … Salutem et dilectionem
dispositio: dudum nobis mandatum … et apace et treuga ejetris non sustinendis
intr.: Petrus dei gratia Rex … et Ceritanie
salutatio: Dilectis et fidelibus … Salute et dilectione
dispositio: dum jmpunitas … [ 167rb] … volumus fierj et jubenius. Datum Terrachone .xiij. die decembris Anno anatiuitate domini Mo CCCo liijo exa. R.
rubr.: [ 167rb ¿¿] Costitucio feyta e fermada per lo senyor rey en Pere de bona memoria en la cort general per ell celebrada en la ciutat de Barchinona als Cathalans en lany m.ccco.lxxiii. etc.
text: I2Tem Senyor Com algu abus se jntroduesqua … [ 167va] … no res menys estant en sa forza e ualor
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 3:239
ID no. of Witness 4 cnum 4067
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 148vb-149va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits rubr.: [ 148vb] Hec sunt Capitula Curie barchinone que fuerunt facta die .xiija. Madij Anno anatiuitate dominj .Mo.ccco. septuagesimo Tercio. Primus
text: I2Tem com los dits .iij. braces e los singulars de aquells … [ 149va] … esolament per aquella quantitat que sera feyt clam o reclam. Plau al senyor Rey durant lo temps dela ajuda
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 3:232-245
Note vuit capítols
ID no. of Witness 5 cnum 4192
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat. Procès, 6 (BITECA manid 2585)
Copied 1372 - 1373
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits intr.: In nomine Sancte et individue trinitatis patris et filii et Spiritus sancti. Noverint universi quod die xv madij anno a nativitate Domini Millesimo ccc.o septuagesimo secundo Cum illustrissimus ac magnificus princeps et dominus dominus Petrus dei gracia rex aragonum … sots los capitols condicions forma e manera davall scrites la resposta seguent
text: Primerament senyor com la dita cort entena que vos havets mester dos anys e mig de spay … Et volgue e mana la dita senyora la present carta esser ab son segell pendent segellada
conf.: Testimonis foren a aço presents mosen Ramon Peguera majordom de la dita senyora … Visa Regens
auten.: Signum mei Jacobi Conesa protonotari … et firmamentis factis per dominum Regem domina Regina domino duce et Curia
ID no. of Witness 6 cnum 4193
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1508 (BITECA manid 2586)
Copied 1372 - 1373
Location in witness ff. 95-113v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits text: Primerament senyor com la dita Cort entena que vos havets mester dos anys e mig de spay del mes de Febrar prop passat a avant comptadors a procurar e haver de les altres terres e Regnes vostres e de vostre patrimoni e a percassar e endreçar axi companya com altres coses al acabament del passatge e del fet de la illa de Sardenya … Et volgue e mana la dita senyora la present carta esser ab son segell pendent segellada
conf.: Testimonis foren a aço presents mosen Ramon Peguera majordom de la dita senyora … Visa Regens
auten.: Signum mei Jacobi Conesa protonotari … et firmamentis factis per dominum Regem domina Regina domino duce et Curia
ID no. of Witness 7 cnum 9860
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 248v-249
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits rubr.: [ 248v] Quod dampnificatis in lembo berengarij gasso exsoluat ad rationem censualis
salutatio: [N3]olfo de proxida e en berenguer debella Cauallers Consallers del Senyor Rey … Saluts e dileccio
dispositio: lo senyor Rey ab sa letre dada en barchinona a xviij de [f. 248v] dies de [sic] Juny del any dejus scrit e puys ab dues letres suas … [ 249] … e daujauant a raho del dit censal mort
datatio: dat en Mallorques sots lo sagell del offici dela Guuernacio a iij. dies de octobre en lany dela nativitat de nostre senyor Mill ccc Setante tres petrus çacalm
ID no. of Witness 8 cnum 9861
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 249-250v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1372 - 1373
Incipit & Explicits rubr.: [ 249] de eadem ratione et forcius
intitulatio: [P3]etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: nobilibus et dilectis Consiliarijs nostris berengario de apilia … Salute et dileccio
intr.: Quandam literam … [ 249v] … recepimus literas tenoris sequentis
intitulatio: Petrus dei gracia Rex Aragonum etc
salutatio: Nobilibus et dilectis consiliarijs nostris Berengario de apilia … Salute et dileccio
intr.: non nullo et habitatorum dicti Regnj jn lembo berengarij gasso … fecerimus cum litera nostra tenoris sequentis
intitulatio: En Pere perla gracia de deu Rey darago etc
salutatio: Als nobles e amats consellers nostres Mossen berenguer dabella … Saluts e dileccio
intr.: Reebuda hauem vna letra vostra de consulacio dela tenor seguent
text: Molt alt e Molt excellent princep e senyor entre los altres deutes que la vnjuersitat dequest Regne deuja e de que fahia certs jnteresses … [ 250v] … e aço sens tota dilacio e Contrast com nos ho vullam axj de certa sciencia
datatio: Dade an [sic] barchinona a xviij dies de Juny Enlany dela nativitat de nostre senyor M ccc lxx tres visa R. Rex Petrus
Note segueixen textos en llatí fins al f. 258
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2001-06-29