Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4814
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place celebració Barcelona 1368 - 1369
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 32
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia III:1-38
Note cort convocada a Barcelona el 13 de juliol de 1368 per a l'1 d'agost a Barcelona. La primera sessió es celebrà al Palau Reial el dia 8 d'agost i la darrera el 16 de març de 1369. La seu de les sessions fou el Convent de Santa Caterina (Casa del Consell de Cent) de Barcelona
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 10436
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 121v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits rubr.: [ 121v] Quod letre seu carte jmpetrate vel jmpetrades contra ffranquesias non obediantur seruando franquesiam super hijs editam
intitulatio: E2n Pere per la gracia de deu Rey darago de valencia etc
salutatio: Al noble e amat conseller nostre Nolfo de proxida caualler … Saluts e dilectio
dispositio: Per part dels faels nostres Jurats e prohomens del dit regne es anos exposat … Com nos aquelles sots qualseuol expressio de paraules que sien ab la present reuocades
datatio: Dat en barchinona a x dies de Abril lany dela nativitat de nostre senyor Mill trescents sexanta Nou Rex Petrus
ID no. of Witness 2 cnum 4066
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness f. 148rb-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits rubr.: [ 148rb] Hec sunt Capitula Curie barchinone que fuerunt facta .xvjo. martij Anno A natiuitate dominj .Mo.ccco.lxo. nono. Primus
text: I2Tem que vos senyor Rey o la senyora Regina o lo senyor Duch … [ 148vb] … deça los Comdats de Roseyllo e de Cerdanya on haia certs portants veus de gouernador. Petruss. canc.
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 3:34
Note tres capítols
ID no. of Witness 3 cnum 4190
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria Reial. Processos de Cort, 6 (BITECA manid 2583)
Copied 1368 - 1369
Location in witness ff. 1-30
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits intr.: In nomine sancte et individue trinitatis patris et filii et spiritus sancti. Cum illustrissimus princeps et dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum … et publice legi fecerunt sequens capitulum in scriptis positum
text: Senyor los braces de la Esgleya e de les Ciutats e viles reyals de catalunya per gran cor que han de servir vos e per gran afeccio que han a la honor de vostra corona … ço es saber dels lochs de la Infanta de Portugal quen estaran a coneguda de Micer Pere Terre per la part de les Ciutats e de Micer Bernat de Palou per lo braç de la Cavallaria ço es quant al present do
ID no. of Witness 4 cnum 9667
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 9 (BITECA manid 2819)
Copied Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1369-02-10
Gerard de Palou,
Location in witness ff. 1-9v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Cortes del Rey Dn Pedro del año 1350
intitulatio: I14N christi nomine Pateat vniuersis Quod Cum Excellentissimus ac Magnificus Princeps et dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum Valencie … Rossilionis et Ceritanie
pream.: Per licteras suas datas Barchinone septima die Aprilis Anno a Natujitate [sic] domini Millesimo Trecentesimo sexagesimo Nono Curias generales pro aliquibus causis bonum publicum … [ 2] … fuit factum per dictas Curias concorditum ω donum siue preficta Jn scriptis per modum qui sequitur
acc.: M3Olt Excellent e molt poderos princep e senyor los prelats e persones ecclesiastiques per tot lo Braç dela Esgleya e los Richs homens Cauallers … Respon lo senyor Rey que accepta lo dit do ab moltes gracies e conex Lur naturalesa e lur bon voler G.d.palou
dispositio: P2rimerament que als dits doents homens a cauall et Cent lances sia donat … [ 8] … demanda que per la dita quantitat contra aquells hauers o puxats hauer. Plau al senyor Rey: G.d.palou
subscr.: ffacta Jgitur oblacione et publicacione dictorum Capitulorum ac Responsionum … Acta fuerunt hic locis diebus et annis superius declaratis: G.d.palou
auten.: [ 8v] Signum ✠ Petri dei gracia Regis Aragonum … sigillumque nostrum hic apprui iussimus jn pendenti
conf.: Sig ✠ num Jnfantis Martini dicti dominj Regis filij … [ 9] … omnia et singula laudamus concedimus et firmamus atque juramus: G.d.palou
testimonis: Testes fuerunt ad predicta presentes Nobilis Petrus Galcerandi … Bertrandus de vallo legum doctor dicti dominj Regis Consiliarij
concl.: Et eadem die prenominatis omnibus congregatis Jn presencia dicti dominj Regis jn dicta sua pausata … [ 9v] … ac Petro de vallo de Consilio Regenteque Thesaurariam domjnj Regis
certificació: Sig [signum] num mei Bernardi de bonastre jllustrissimj dominj Regis Aragonum secretarij … pagine eiusdem folij haia et clausia
ID no. of Witness 5 cnum 9863
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 271v-272
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits rubr.: [ 271v] Quod letre jmpetrate vel jmpetrande a curia regia cognjto per Gubernatores quod sint contra franquesias non seruent
intitulatio: [P3]etrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanje
salutatio: dilecto Consiliario nostro ffrancischo sagarriga mjliti … Salute et dileccione
intr.: Recolimus nos super conseruacione ffranquesi[.] priuilegiorum … fecimus cum litera nostra tenorjs sequentis
intitulatio: En Pere per la gracia de deu Rey darago etc
salutatio: al noble e amat [f. 272] Conseller nostre … Saluts e dileccio
text: per part dels faells nostres Jurats e prohomens del dit Regne es anos exposat que dalcuns dies ença son exides dela nostra cort alscunes letres … sots qualseuol expressio de paraules quj sien ab la present reuocam
datatio: dat en barchinona a deu dies de Abril en lany dela Nativitat de nostre senyor Mill ccc lx viiij Rex Petrus
Note segueixen textos en llatí fins al f. 276v
ID no. of Witness 6 cnum 9859
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness f. 242r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits rubr.: [ 242] Quod letre seu carte jmpetrate vel jmpetrades contra franquesias non obediantur seruando franquesiam super hijs editam
intitulatio: [E3]n Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
salutatio: Al noble e amat conseller nostre Nolfo de proxida caualler … Saluts e dilectio
dispositio: per part dels feels nostres Jurats e prohomens del dit Regne es anos exposat … [ 242v] … Con nos aquelles sots qualseuol expressio de paraules que sien abla present reuocades
datatio: Dat en barchinona a .x. dies de Abrjll [sic] lany dela nativitat de nostre senyor Mill ccc lx viiij Rex Petrus
Note segueixen textos en llatí fins al f. 248v
ID no. of Witness 7 cnum 9817
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. cxxvjr-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvj] Que totas las prouisions letres Reyals qui sien contra los priuilegis e bons vsos de Mallorca sien hagudes per nullas e Jnualides
dedic.: Pere per la gracia de deu Rey dels lochs demunt dits Al amat Conseler nostro Olfo de proxita … [ cxxvjv] … Et dilectio
dispositio: Per part dels faels nostres Jurats e promens del dit Regne es nos exposat que de alguns dies ensa son exides de nostra cort algunas letres … de peraules que sien ab la present tenoram [?]
datatio: Dat em barchelona a x. Dies del mes de abril any M. ccc l xviiijo
ID no. of Witness 8 cnum 10827
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. 63r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits intitulatio: [ 63] P4 [espai en blanc] per la gracia de deu Rey darago de valencie etc
salutatio: al noble e amat conseller nostre nolfo de progorda caualler … saluts e dilectio
dispositio: per part dels ffaels nostres jurats e prohomens del dit Regne es a nos exposat que dalguns dies ensa son exides de nostre cort algunes letres … ab la present reuocam
datatio: [ 63v] Dat en barchinona a deu dies de abril lany dela Natiujtat de nostre senyor Mill trecents saxanta nou
ID no. of Witness 9 cnum 10212
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness f. 84r-v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369
Incipit & Explicits rubr.: [ 84] Que totas las prouisions e letras Reyals qui sien contra los priuilegis e bons vsos de majorca sien hagudes per nulles e fallides
salutatio: Pere Per la gratia de deu Rey dels lochs demunt dits al amat conseller nostre olfo e proxita … Salut y dilectio per part dels faels nostres jurats
dispositio: nos es exposat que de alguns dies ença son exidas de nostra cort algunas letras … [ 84v] … ab la present reuocam
datatio: Dat en barcelona a x de abril MCCC lxviiij
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2008-02-26