Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4809
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera)
Date / Place promulgat Catalunya-Aragó (regne) 1358 - 1359
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 5309 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, ordinació de missatgers, de plets, de procuradors, de metges, de posseïdors, de possessions i de les taxes dels escrivans, promulgat 1359-09-05
texid 10970 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre assumptes relatius a Vilafranca, promulgat 1384 [?]
texid 11273 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre les obligacions dels oficials del senyor rei promulgada a petició del síndics de Puigcerdà, promulgat 1358-04-18
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 30
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/2:505-730
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia II:1-134
Note Corts convocades a Girona el 7 d'agost de 1358 per al 25 d'agost a Barcelona. La primera sessió es celebrà el dia 30 d'agost al Palau Reial de Barcelona i la darrera el 19 d'octubre de 1358, duent-se a terme les sessions al Convent de Santa Caterina (Casa del Consell de Cent) de Barcelona. Segons l'edició de la RAH, les corts es celebraren a Girona i Barcelona
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 5364
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 146vb-147ra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera), promulgat 1358 - 1359
Incipit & Explicits rubr.: [ 146vb] Hec sunt Capitula facta jn Curia Ceruarie .xviij. decembre. Anno anatiuitate dominj Millessimo .CCC.o Quinquagesimo Nono. Primum
text: [ 147ra] I3Tem quel dit Senyor ela Senyora Regina elo senyor duch elos senyors Jnfans etots aquells qui sin de casa del dit senyor e dela dita senyora e dels altres senyors damunt dits e de totes altres persones de qual que condicio sien oley paguen … en la Cort primera de barchinona sobre lo feyt dela cisa plau al senyor Rey. Petrus
Note cinc capítols
ID no. of Witness 2 cnum 4185
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Processos de Cort. Braç militar. Pere IV, tom II (BITECA manid 2578)
Copied 1358
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera), promulgat 1358 - 1359
Incipit & Explicits text: In nomine sancte et individue Trinitatis patris et filii et spiritus sancti. Notum sit cunctis, quod cum Excellentissimus ac magnificus Princeps et Dominus Dominus Petrus Dei Gracia rex Aragonum (….) et Ceritanie, racione guerre quam contra ipsum Rex Castelle movit et facit iniuste ab omnibus subditis suis … Lata fuit he declaracio et ordinacio in Civitate Barchinone in hospicio Bonanati de Colle die sabbati quarta die Maddii anno a nativitati domini millesimo Trecentensimo quinguagesimo nono
conf.: Signum Berengarii de Apilia … et de ipsius domini Regis verbali mandato eadem in pendenti sua bulla plumbea communivi
ID no. of Witness 3 cnum 6109
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.3 (BITECA manid 1011)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
Location in witness f. 252va-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera), promulgat 1358 - 1359
Incipit & Explicits intitulatio: [ 252va] P3Etrus dei gratia etcaetera
salutatio: Nobilibus et dilectis nostris uices gerentibus in Cathalonia et in comitatibus Rossilionis … eorundem salutem et dilectonem
dispositio: Quia pro parte tocius [sic] Curie generalis quam celebramus cathalanis in villa Ceruarie … litigij elongamentum satisfaccionem debitam non amittat
datatio: Datum Ceruarie Octauadecima die mensis decembris anno a natiuitate domini .Mo. ccco. lixo. R. uitalis
rubr.: De non diruendis hospicijs … et in suburbis eiusdem
text: I2tem senyor com segons disposicio de dret en les Ciutats insignes … [ 252va] … puxa punir los mal faytos per altres uies segons lurs demerits. Proueix lo senyor Rey e atorga lo dit capitol exceptada execucio de pau e de treua e crim de be sa magestat en lo primer cap en los quals no uol que sie res inouat contra constitucions e capitols de cort
ID no. of Witness 4 cnum 6110
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.3 (BITECA manid 1011)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
Location in witness ff. 275vb-276rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera), promulgat 1358 - 1359 [?]
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre assumptes relatius a Vilafranca, promulgat 1384 [?]
Incipit & Explicits salutatio: [ 275vb] E3n .Pere. per la gracia de deu Rey darago etcaetera als fels seus veger e subueger e encara batle de villa ffrancha de [f. 276ra] penades presents … [ 276ra] … e qui per temps e qui per temps [sic] seran o alochtinens daquells als quals les presents peruendran salut e gracia
dispositio: ala nostra moltes uegades es peruengut oyda que en la dita villa o vegaria daquella instigant aquell qui es enuegos de pau alcun abus de maluada custuma es entrada … [ 276vb] … que negu no puscha allegar ignorancia souen en los dies e disaptes en los quals en la dita villa certes son acustumades de ffer o sengles dies dels disapte segons que a uos e als iurats dela dita vila serra [sic] uist fahedor ab ueu de crida fecçats solempnament cridar. dada
Note no hem pogut identificar exactment aquesta ordinació
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2008-01-16