Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4806
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València)
Date / Place celebració València (regne) 1370 - 1371
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 2622 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371
References (most recent first) Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note segons la datació que apareix en el manuscrit de la Serrano Morales caixa 4 núm. 8, començaren a Sant Mateu el 1369, continuaren a València i finiren novament a Sant Mateu el 1371
Subject CORTS
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 9634
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 8 (BITECA manid 2798)
Copied Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1370-02-20
Location in witness ff. 1-6
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371
Pere IV el Cerimoniós
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] N2Ouerint vniuersi Quod Cum jn Curijs generalibus quas Jllustrissimus ac magnificus Princeps et dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum valencie … Rossilionis et Ceritanie
pream.: Jndixit et celebrare jncepit jn villa sancti Mathei … per dictum domjnum Regem factarum sunt vt jnferius denotantur
tit.: Capitols de tots los tres braçes
intr.: A2 vos molt alt e molt excellent princep e senyor Rey ara en les presents Corts generals … los quals son dela tenor seguent
dispositio: P2rimerament senyor com lo portant veus del Gouernador en lo regne de valencie mana fer … [ 5v] … sien fatigats en vanes messions e treballs. E plau al senyor rey que sia sobresegut a .ij. anys. de palou
concl.: Quesiquidem Capitula cum dictis responsionibus et prouisionibus suis Ego Bernardus … [ 6] … Et hec quidem fuerunt acta in dicta villa sancti Mathei die et anno prefixis
testimonis: Presentibus testibus Geraldo de palatiolo … ac Petro de vallo de consilio regenteque Thesaurariam dominj regis eiusdem
certificació: Sig ✠ num mei bernardi de bonastre jllustrissimj dominj regis Aragonum secretarij eiusque auctoritate notarij publici … prima pagine quinti folij neguna et clausia
ID no. of Witness 2 cnum 4127
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 147v-149
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 147v] Com lo Maestre racional no deu auer rapit
text: Item com per fur antich och encara per fur nouell feyt enles dites corts celebrades en la vila de sent Matheu en lany prop passat … [ 149] … de dicti domini regis mandato sua bulla plumbea fuit hic apposita jnpendenti Et hec si quidem fuerunt acta jn ciuitate valentie die xxiiij Septembre Anno predicto domini Mo ccco Septuagesimo primo Regnique dicti domini regis xxxo vjo qua die dictus dominus Rex cias [?] licenciaujt predictas presentibus adhoc testibus etc.
Note capítols de la cort
ID no. of Witness 3 cnum 4126
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 138-146
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371 [?]
Incipit & Explicits pream.: [ 138] Nouerunt vniuersi … datis valentie xxvj die aprilis anno anativitate domini Mo ccco lxxo primo (…) regem factarum sunt huius di [sic] seriarum [?]
intr.: Ala molt [al ratllat] gran senyoria de vos molt alt princep. Rey e senyor ara enles presents corts generals les quals çelebrats enla ciutat de valencia als valencians lo braç deles ciutats e viles reyals … los quals son dela tenor seguent
tit.: Que nengu vltra sa volentat reeba hostes
text: Primerament com segons alcu no pusca esser destret que vltra sa volentat reeba hostes njls alberch … [ 146] … uol absent ço es la terça part de ço que uos senyor
ID no. of Witness 4 cnum 9613
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cxxxvb-cxxxiiiivb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvb] Capitula per tria brachia domino regi Petro oblata in curia generali quam regnicolis dicti regni celebrare incepit in villa sancti mathei quasque mutauit et continuauit ad ciuitatem valentie: et postea finiuit illas in dicta villa sancti mathei cum suis prouisionibus Anno a natiuitate domini M.ccc.lxx.
intr.: [N]7Ouerint vniuersi quod cum in curijs generalibus quas illustrissimus ac magnificus princeps et dominus
intitulatio: dominus Petrus dei gracia rex Aragonum Ualencie / Maioricarum / Sardinie / et Corsice / comesque Barchinone / Rossilionis / et Ceritane
pream.: indixit et celebrare incepit in villa sancti mathei gentibus regni valentie anno a nati [f. cxxxira] uitate domini .M.CCC.lx.nono. … [ cxxxira] … per dictum dominum regem factarum sunt vt in ferius denotantur
tit.: Capitols de tots los tres braços .i.
dispositio: [A]3 vos molt alt e molt excellent princep e senyor rey ara en les presents corts generals les quals celebrats en la ciutat de valencia los braces ecclesiastich / e militar / e de ciutats / viles / e lochs … [ cxxxiiiiva] … sien fatigats en vanes messions e treballs. Plau al senyor rey que sia sabrecegut [sic] a dos anys .G. de palou
nota: [Q]2Ue siquidem capitula cum dictis resposionibus et prouisionibus suis [f. cxxxiiiivb] ego bernardus de bonastre secretarius dicti domini regis … [ cxxxiiiivb] … ac petro de vallo de consilio regenteque tesaurariam domini regis eiusdem .G. de palou
auten.: Sig [..] num mei bernardi de bona / [..] stre illustrissimi domini regis ara [..] gonum secretarij eiusque auctoritate notarij publici … Mandato domini regis ego bernardus de bonastre
ID no. of Witness 5 cnum 9615
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cxxxiiiivb-cxliiiva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiivb] Capitula domino regi Petro per brachium ciuitatum villarum et locorum regalium regni valentie oblata in curia generali quam regnicolis dicti regni ibidem celebrauit .xxvi. die mensis aprilis. anno a natiuitate domini .M.ccc.lxxi. cum suis responsionibus et prouisionibus
intr.: [N]7Ouerint vniuersi quod cum in curijs generalibus quas illustrissimus ac magnificus princeps et dominus
intitulatio: dominus Petrus dei gracia rex Aragonum / Ualencie / Majoricarum / Sardinie / et Corsice … comesque Barchinone / Rossilionis / et Ceritane
pream.: [ cxxxvra] cum litteris suis datis valencie vicesimasexta die aprilis anno anatiuitate domini .M.CCC.lxx.primo … Tenores vero dictorum capitulorum et responsionum ac prouisionum eisdem per dictum dominum regem factarum sunt huiusmodi seriei
prol.: [A]3 La molt gran senyoria de vos molt alt princep rey e senyor ara en les presents corts generals les quals celebrats en la ciutat de valencia als valencians … Supplicant ala vostra real magnificencia que li placia los dits capitols benignament acceptar: e aquells per sa merce proueir los quals son dela tenor seguent
tit.: Que alcuns officials de senyor no puxen pendre posades ne roba per força .I.
dispositio: [P]3Rimerament com segons fur alcu no puxa esser destret que vltra sa voluntat reeba hostes nels alberg … [ cxliiira] … Sia manat al dit batle que daquiauant semblants coses no faça:ans lo dit priuilegi obserue segons la forma e tenor .G. de palou.
nota: [Q]3Ue siquidem capitula cum dictis responsionibus et prouisionibus suis ego bernardus de bonastre secretarius dicti domini regis … Qua die dictus dominus rex curias licenciauit predictas
testimonis: Presentibus ad hec testibus nobili raymundo alamanni de ceruilione … et pluribus/ alijs in multitudine copiosa G. de palou.
auten.: Sig / [..] num mei bernardi de bonastre [..] illustrissimi domini regis a [..] ragonum secretarij ejusque auctoritate notarij publici … et ea in .xiij. folijs presentis quaterni pergamenei in prima pagina primi quorum sunt scripte etcaetera et clausi
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2011-02-28