Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4804
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Date / Place celebració Montsó 1362 - 1363
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 3056 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Capitula in curia Montissoni super concordia scilitet si barones, milites et homines de paratico et etiam personis ecclesiasticis regnorum Aragonum, Vaalentiae et Principatus Cathaloniae teneantur solvere in impositionibus impositis, promulgat 1363-03-04
texid 2621 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362
References (most recent first) Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 30
Pons i Guri (1982), Actas de las cortes generales de la Corona de Aragón de 1362-1363 204-9
Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón L
Note Cort convocada a Perpinyà el 10 d'octubre de 1362 per al 4 de novembre a Montsó. La primera sessió començà el dia 23 de novembre al Castell de Montsó i finalitzà el 8 de març de 1363, duent-se a terme les sessions a l'Església de Santa Maria de Montsó
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 4064
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness f. 147ra-va
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
Incipit & Explicits rubr.: [ 147ra] Hec sunt capitula que fuerunt ordjnata jn Curia Montissoni .xvja. marcij Anno anatiuitate dominj .Mo.lx. iijo [sic]. prium
text: I2Tem quell senyor Rey Remeta atots los dits braços … [ 147va] … I2Tem quel senyor Rey remeta atots los notaris etc. daquest capitol que es en aquesta cort lo .vj. veies desus lo .vj. capitoll lo qual es lo .viij. capitol en la cort de leyda
Note sis capítols
ID no. of Witness 2 cnum 3909
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria reial, 4 (BITECA manid 2501)
Copied 1363 a quo
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
Incipit & Explicits salutatio: In Christi nomine. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo die decima octobris illustrissimus princeps et dominus dominus Petrus dei gratia rex Aragonum … Tandem divina gratia operante die dominica quinta mensis martii anno a nativitate domini millesimo .ccc.o .lxo. tertio tota dicta curia seu qui ad eam convenerant in ecclesia Beate marie ville Montissoni obtulerunt donum et subsidium impsi domino regi in dicta ecclesia personaliter existenti ad deffensionem rei publice regnorum et terarum suarum. Et inter alios illi de principatu Cathalonie sub hac forma
dispositio: Com lo molt alt e poderos princep e senyor lo senyor en Pere per la gracia de Deu rey dArago de Valencia (…) e de Cerdanya celebras corts generals en lo loch de Muntso a totos sos sotsmeses deça mar e dela mar exceptant lo regne de Cerdenya e de Corcega … et inviolabiliter observare et facere tenere et irrefragabiliter observari Acta et publicata fuerunt hec omnia in ecclesia Beate Marie dicte villa Montissoni octava die marcii anno a Nativitate Domini .M.o .CCCo.LXo. tertio regnique ipsius domini regis .XXo.VIIIo. P. canc.
conf.: Signum Petri Dei gratia regis Aragonum et cetera … et plures alii in multitudine copiosa
auten.: Signum mei Iacobi Conesa secretarii dicti domini regis eiusque auctoritate notarii publici per totam terram … “sens tota gracia do” et XXIIa. “de”
ID no. of Witness 3 cnum 3910
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Còdexs de la Generalitat, vol. 948 (BITECA manid 2045)
Copied 1363 a quo
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
Incipit & Explicits salutatio: In Christi nomine. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo die decima octobris illustrissimus princeps et dominus dominus Petrus dei gratia rex Aragonum … Tandem divina gratia operante die dominica quinta mensis martii anno a nativitate domini millesimo .ccc.o .lxo. tertio tota dicta curia seu qui ad eam convenerant in ecclesia Beate marie ville Montissoni obtulerunt donum et subsidium impsi domino regi in dicta ecclesia personaliter existenti ad deffensionem rei publice regnorum et terarum suarum. Et inter alios illi de principatu Cathalonie sub hac forma
dispositio: Com lo molt alt e poderos princep e senyor lo senyor en Pere per la gracia de Deu rey dArago de Valencia (…) e de Cerdanya celebras corts generals en lo loch de Muntso a totos sos sotsmeses deça mar e dela mar exceptant lo regne de Cerdenya e de Corcega … et inviolabiliter observare et facere tenere et irrefragabiliter observari Acta et publicata fuerunt hec omnia in ecclesia Beate Marie dicte villa Montissoni octava die marcii anno a Nativitate Domini .M.o .CCCo.LXo. tertio regnique ipsius domini regis .XXo.VIIIo. P. canc.
conf.: Signum Petri Dei gratia regis Aragonum et cetera … et plures alii in multitudine copiosa
auten.: Signum mei Iacobi Conesa secretarii dicti domini regis eiusque auctoritate notarii publici per totam terram … “sens tota gracia do” et XXIIa. “de”
ID no. of Witness 4 cnum 9633
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 4-6 (BITECA manid 2797)
Copied Montsó: Jacobi Conesa, 1363-03-08
Location in witness ff. 1-13
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
Pere el Cerimoniós
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] [I3]N christi nomine Nouerint vniuersi Quod Anno a natiuitate dominj Milessimo Trecentesimo Sexagesimo Secundo die decima octobris Jllustrissimus princeps et dominus dominus Petrus dei gratia Rex Aragonum … Rossilionis et Ceritanje
pream.: Cum Rex Castelle prodicoris et jnigue pacem firmatam … [ 1v] … tenoris secuntur per hoc comba [?]
dispositio: Primerament com sia dupte de fur si lo fill jnstituit per lo pare o per la mare … [ 11v] … octaua die Martij Anno a natiuitate dominj Mo. ccco Sexagesimo Tertio Regnique ipsius domjnj Regis vicesimo octauo
auten.: Signum ✠ nostri Petri dei gracia Regis Aragonum … bullam nostram plumbeam apponj jussimus jn pendenti
conf.: Sig ✠ num Petri archiepiscopi Tarracone … [ 13] … aprobamus laudamus et firmamus eis que assentimus ac nostrum assensum ab hibemus
testimonis: T2estes fuerunt ad publicationem et Consensum … ipsius domini Regis et plures alij jn multitudine copiosa
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi Conesa Secretarij dicti domini Regis … jncliti Jnfantis et xxiiij Berengarij
ID no. of Witness 5 cnum 2879
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness 1r-19r
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
Incipit & Explicits text: [ 1] les condicions […] e maneras deuall escrites e no en altra manera … [ 18v] … Plau al senyor Rey pero si cartes publiques sen hauien afer ab clausura a requesta dela part fos donat moderat salari. Petrus cantoni
conf.: C4um itaque facta oblacione publicacione … [ 19] … aliis in multitudine copiosa
Condition fragment
Note es copien estatuts i capítols de cort relacionats amb les peticions dels representants del Regne de Mallorca
ID no. of Witness 6 cnum 9611
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. cxxiiva-cxxixvb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiva] Furs fets per lo senyor rey en Pere en les corts generals celebrades en la vila de monço En lany dela natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxiii. a .x. dies del mes de octubre
intr.: [I]6N cristi nomine Nouerint vniuersi quod anno a natiuitate domini .M.CCC.lx.secundo die decima octobris illustrissimus princeps et dominus
intitulatio: dominus Petrus dei gracia rex Aragonum / Ualencie / Majoricarum / Sardinie / et Corsice … comesque Barchinone / Rossilionis / et Ceritane
pream.: cum rex castelle proditorie et inique pacem firmatam … [ ccxxiiira] … et responsionum ad ea factarum tenores sequntur [sic] per hec verba
tit.: Dela legitima e quarta trebelliana com se puxa detraure .Rubrica .I.
dispositio: [P]3Rimerament com sia dubte de fur si lo fill instituit per lo pare o per la mare e agreujat de restitutio pot detraure o no dela herencia … [ ccxixva] … sien donades als dits supplicants franques de dret de sagell e daltre qualseuol dret de scriuans o altres officials dela cort. P. cancellarius
nota: [Q]3Ue quidem vniuersa capitula prouisiones declarationes confirmationes et concessiones … et facere teneri et irrefragabiliter obseruari. Ac [f. cxxixvb] ta et publicata
datatio: fuerunt hec omnia in ecclesia beate marie dicte ville montissoni octaua die marcij anno anatiuitate domini .M.CCC.lx tercio: regnique ipsius domini regis vicesimo octauo
auten.: Sig [..] num nostri Petri dei graci [..] a regis aragonum/ valencie … Sig [..] num petri archiepiscopi terrecone. Sig [..] num petri tirasone episcopi etcaetera
testimonis: Testes fuerunt ad publicationem et consensum firmam et juramentum dicti domini regis et approbationem … milites/ franciscus roma legum doctor vicecancellarius
conf.: Sig [..] num mei jacobi conesa secretarij [..] dicti domini regis eiusque auctorita [..] te notarij publici … regis mandato scribi feci et clausi et corrigitur in lineis etcaetera
Record Status Created 2000-10-06
Updated 2001-06-29