Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4789
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu)
Date / Place celebració 1429 - 1430
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Associated Texts cnum 4060 MS: Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València, promulgat 1458 - 1479. Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1117, 1403 a quo - 1500
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XIV-XV
Note corts del Regne de València iniciades a Traiguera i acabades a Sant Mateu, la GEC esmenta Tortosa només
Subject València (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4122
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 91-92
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ 91] lo poder donat per lo senyor Rey per acte de cort ales persones eletes per lo braç ecclessiasstich … les quantitats ofreses al dit senyor (…) mossen p. romeu canonge dela seu de valentia
intr.: I3N dei nomjne Nouerunt vniuersi
intitulatio: Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … Cerjtanie
pream.: Attendens jn oblacione … Capitula subjnserta
text: Item que cascun braç puxa elegir e defet eligesca dues persones de son braç quj haien carrechs de hauer e exhigir … [ 92] … Quod est actum et datum jn Ecclesia majorj vile sancti Mathei vbi dicta Curja est solita celebrarj die decima Nona mensis decembrjs Anno anatiuitate dominj Millessimo. cccco vicesimonono. Regnjque nostrj quartodecimo
Condition fragment
Note al f. 93 es copia un sumari de memorial, als ff. 95-96 una carta memorial i als ff. 97-101 una altra carta memorial en català
ID no. of Witness 2 cnum 4039
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1121 (BITECA manid 2542)
Copied 1429 a quo
Location in witness ff. 1-72 + iii-xxiiii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Traiguera - Tortosa - Sant Mateu), celebració 1429 - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Proces de la cort celebrada per lo senyor Rey Nalfonso judita als Regnicoles del Regne de Valencia comencada en lo loch de Trayguera e finida en la vila de Sanctmatheu dilluns a xviiijo del mes de deembre any .M.CCCC vint nou
pream.: [ 2] Chisti Nomjne Jnuocato Nouerint Vnjuersi … jn forma sub scripta
tit.: Pro brachio Ecclesiastico
intitulatio: Alfonsus dei gracia Rex Aragonum … Comes Rossilionjs et Ceritanje
salutatio: Venerabilj Jn christo patrj … salutem et dileccionem
text: Quja nos pro conseruacione … [ 72] … del general se segujra gran […] atot lo general
text: [ iii] Primerament senyor per tal com en hauer bon Canceller … [ xxiiii] … priuat del dit offici ordjnari. E als lxiij. i lxiiij. capitols se conforma lo segon o dela propia precedent carta
Note el volum aplega els diversos materials que generaren les corts, tant en còpies acurades com en esborranys de treball, plens de notes
Record Status Created 2000-10-03
Updated 2008-01-24