Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4774
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort
Date / Place promulgat 1410 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts continuen i complementen texid 1398 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Subject DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10249
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. clxxxiijv-cciijv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa, promulgat 1407-03-28 ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc., promulgat 1410 ad quem ? ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiijv] Aci auall apparen les ordjnacions dela casa del S. Rey en marti … del dit rey en Joan
tit.: Ordinacio feta per lo dit Rey en Martj […] quitacions … en son servey
pream.: Lo senyor rey en martj volent posar en bon ordre … per lo temps que hauran serujt
tit.: [ clxxxiiij] Dels majordoms
dispositio: Primerament sia fet compte … [ cciijv] … dela dita carta […]
Note final il·legible
ID no. of Witness 2 cnum 10542
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 27 (BITECA manid 2487)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. 183-210v
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 183] Assi avall aparen les ordinacions de la casa del senyor rey don Marti fill del damunt dit rey en Pere terç e frare del dit rey en Joan
ID no. of Witness 3 cnum 8075
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 298va-208rb [sic]
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 298va] Aci auall apparen les ordinacions dela casa del senyor Rey don Marti fill del damunt dit Rey en Pere terç e frare del dit Rey en Joan
tit.: Ordinacio feta per lo dit senyor Rey en Marti sobre les quitacions e vestirs de tots los officials dela sua cort e de les hauers que deuen tenir en son seruey
pream.: Lo senyor Rey en Marti volent posar en bon orde e estamen la casa sua reyalt … ques faça albarans de vestir atots aquells quils hauran guanyats per lo temps que hauran seruit
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: Primerament sia fet compte a .ij. Maiordomens cauallers … [ 208rb] … mas que nols sia fet comte en absencia, si donchs no eren per affers de La Cort
Note errada a la foliació
Record Status Created 2000-07-14
Updated 2008-12-19