Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4770
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València)
Date / Place celebració València 1407
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Note corts iniciades a Sogorb i acabades a València
Subject València (regne)
Sogorb
CORTS
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4047
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. i-xxxvv
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407 capítols de greuges
Incipit & Explicits tit.: [ i] Greuges del braç ecclesiastich
pream.: Pateat vnjuersis … tenor sequjtur jn hunc modum. Domenjcus masco Vicecancelarius
tit.: Greuges dels exempts
intitulatio: Martinus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
salutatio: Jllustrissimj Martino dei gracia Regi Sicilie … Salute et dilectione
text: Quja per brachium ecclesiasticum Regnj … [ xxxvv] … Jn cuius rei testimonium presentem fierj Jussimus nostro pendenti sigillo munjtam. Date valentia quartadecima die nouenbris anno anatiuitate domjnj Millessimo CCCC.o vij.o. Regnique nostrj duodecimo. Sperend.
conf.: Jacobus tauastanj Rex mandato … iam sigilo
Condition fragment
Note els textos són en llatí i català. Seguit de disposicions del rei Martí, la darrera del 14-11-1407; cadascuna d'elles oberta per intitulatio, salutatio, etc. i rematada per la indicació de la data
ID no. of Witness 2 cnum 4046
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 194-196
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407
Incipit & Explicits rubr.: [ 194] Translat de alcuns capitols e furs feyts per lo senyor Rey en Marti en valencia enles corts per aquell celebrades xvj august anno Mo cccco Septimo
text: Ordena per lo present fur e acte de cort que oficis de batljes alcaydies lochtinences … [ 196] … volem que sien restituides a aquells de qui seran los dits açuts o rescloses
Note als ff. 198v-199v es transcriu un privilegi en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 4125
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 117-119
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407
Incipit & Explicits intitulatio: [ 117] Martinus dei gracia … et Ceritanie
salutatio: dilectis et fidelibus nostris … salute et dilectione
intr.: Atque gratiam … capitula continentem
pream.: En nom dela santa trinitat Parria que per tolre tota materia ques pogues dir abus o mal vs … e deius scrits capitols contengudes
tit.: Capitol de reebre vehins
text: Primerament que en reebre e fer scriure aquells quj no vella ment volgran esser vahins dela dita Ciutat … [ 119] … lo dit clamant totes les messions dans e jnteresses
Note segueixen als ff. 122-131v disposicions en llatí i al f. 133r-v un memorial en català; al f. 134 es transcriu una anotació també referent a València: “Vista perlo brac dela Ecclesssia la cedula per la ciutat de valencia. algunes vies reals fon dada e offerta al senyor Rey de Nauarra sobre lo pagament dels .xxx M. florjns (…) que o sia pus auant procehit fins a la present jornada” i al f. 135r-v una súplica de la comtessa de Castro; al f. 136v, de mida més petita que la resta, hi ha una rúbrica en català
ID no. of Witness 4 cnum 4255
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 190-192
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407
Incipit & Explicits rubr.: [ 190] Greuges del braç ecclesiastich
intr.: Pateat vnjuersis quod cum jn curia generali quam [?] Jllustrissimus et magnjficus princeps et dominus domjnus Martinus dei gratia Rex aragonum etc. indixit et celebrate jncepit jn Ciuitate Sugurbu Regnjcolis Regnj valencie die sabati xx augusti anno anatiuitate dominj Mo CCCC j et finiuit in Ciuitate Valencie Die subscripta … tenor sequjtor jn hunc modum dominjcus masco
intitulatio: Martinus dei gratia Rex aragonum … et Ciritane
salutatio: Illustri Martino dei gratia Regi Sicilie … salute et dilectione
intr.: quare per brachium ecclesiasticum Regnj Valentie … fujt capitulum seguens
dispositio: Proueix lo senyor Rey que ell ne alcun official seu no conega dels plets o causes crimjnals … [ 192] … et non conteruenjatis nec aljquem conteruenjre sjuajs [sic] aliguaracione [?] Datum Palacio Realj cjuitatis Valenciae. Jntus quandam aulam siue domum vbj dicta curia celebratur die xxviij septembrjs anno anatiuitate dominj Mo CCCCo iijo domenjcus masco
Condition fragment
ID no. of Witness 5 cnum 2268
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 17 (BITECA manid 2193)
Copied València [?]: Ramon de Cumbis, 1407-08-30
Location in witness ff. 1-22
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407
Incipit & Explicits intitulatio: [ 1] [I]6n dei nomine pateat vniuersis Quod Nos Martinus dei gratia Rex Aragonum … et Ceritanie
intr.: Quia nobis celebrantibus Curiam generalem Regnicolis valencie … [ 1v] … oblata supplicacio sequens
salutatio: Molt excellent senyor
dispositio: Com per la cuya que la vostra molt excellent senyoria ha de finar la present cort romanguen moltes ordinacions per concordar … [ 20v] … ne puxe esser treyt a vs ne a consequencia en sdeuenjdor
subscr.: Propterea acceptantes donum et proferta per personas predictas … [ 21v] … in capitulo declaratam. Sperendus
auten.: Signum ✠ Martini dei gratia Regis Aragonum … bullam plumbeam huic inscrito apposi jussimus impendenti. Rex Martinus
testimonis: Testes sunt qui presentes fuerunt firmie (…) Johannis Raymundus folch Comes Cardone … promotores Consiliarij de cumbis dicti dominj Regis
certificació: Sig ✠ num mei Raymundi de cumbis dicti dominj Regis prothonotarii … [ 22] … ço es quel arrendador e comprador arrendadors
Record Status Created 2000-06-02
Updated 2008-01-25