Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4727
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Provisió sobre l'encunyació de moneda
Date / Place promulgat Burgos 1508-03-30
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Confirmació de texid 11332 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, 1427, promulgat 1427-03-27
Confirmació de texid 11331 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, 1445, promulgat 1445-12-12
Subject DRET
Moneda
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9898
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 212r-v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, promulgat 1508-03-30
Incipit & Explicits intitulatio: [ 212] Nos don ferrando per la gratia de Deu Rey de Arago … e de Gociano
dispositio: Jatsia que per los Reys passats predecessors nostres de gloriosa recordacio fos stada atorgada licença y facultat de batre moneda dor y de argent … [ 212v] … fer les presents de nostre segell secret en lo dors de aquelles segellades
datatio: Dat en la Ciutat de Burgos a xxx. Dies del Mes de març en lany dela natiujtat de nostre Señor de Mil cinchcents e vuyt Yo el Rey
ID no. of Witness 2 cnum 12301
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 128 (BITECA manid 2143)
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)
Location in witness ff. 47-54
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, promulgat 1508-03-30
Incipit & Explicits rubr.: [ 47] vxoris et filij cum eorum familja gaudent prjujlegis
pream.: Hoc est translatum fideliter sumptum a quibusdam patentibus pergameneis regijs litteris siue prouisionibus laudationis approbationis … quarum quidem litterarum siue prouisiones sic se habent
intitulatio: Nos ferdinandus dei gratia rex Aragonum Sicilie citra et vltra farum … Marchio oristanni et gociani
intr.: Pro parte vostri dilectionum et fidelitum nostrorum magistri Alcaldorum … prouisiones subinserte quarum tenor est huiusmodi
intitulatio: Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie valentie Maioricarum … Comes Rossilionis et Ceritanie
salutatio: Dilectis et fidelibus uniuersis et singulis officialibus nostris tam ordinarijs quam delegatis et iudicibus … salutem et dilectionem
intr.: in humile supplicatione nostro regio culmini reuerenter oblata pro parte francische vxoris et bertrandi falij heredis Nicolai torroni … [ 49] … vel contra omnimodam faciendi auferimus et liberationem
datatio: Datum Barcinone vicesima tertia die marcij [?] anno a nativitate domini Millesimo quadringentesimo vicesimo septimo Rex Alfonsus Jn […?] sexto
intitulatio: Nos alfonso per la gracia de deu Rey de arago de Sicilia deça y della … Comte de Rossello y de Cerdanya
salutatio: Ala jllustrissima Reyna Maria nostra molt chara e molt amada muller … [ 49v] … qualsevulla auctoritat exercint presents e sdevenidors salut y dilectio
dispositio: Certificats som stats que jatsia per los molts excellents Reys de Arago e contes de barcelona predecessors nostres de loable recordatio e encara per nos […]tats donats e atorgats molts y diversos priuilegis prerrogatives e graties preheminenties e jnm[…]tats en fauor de nostres seques de nostres regnes y senyories … [ 52v] … E com temerariament fos fet decernim e declaram no valer res ans esser contraria e de no efficatia alguna e valor
datatio: Dat en lo Castell nou dela nostra Ciutat de Napols a dotze dies del mes dehembre del any dela natiuitat de nostre señor Mil quatre cents quaranta y sinc Rex Alfonsus vt bba[?] vicecancelarius jn comuni ijo
concl.: Et quam ut etiam exponi [..]stis licet prouisionibus … [ 53v] … jn cuius rei testimonium presente fieri jussimus nostro comuni sigillo jmpendenti munitam
datatio: Datum jn Ciuitate burguorum die trigesimo mensis martij anno a na [f. 54] tiuitate domini Millesimo quingestesimo octauo regnorumque nostrorum … et Hierusalem sexto Jo el Rey
auten.: Vt Augustinus R. vt generalis thesaurarius Dominus rex mandauit mihi Joanni Roiz de Calcena … jndiuersorum xijo Ho xiijo
Note el f. 54v és en blanc
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2015-05-10