Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4718
Authors Casa dels Jurats
Titles Sobre els salaris de juristes i notaris
Date / Place promulgat 1476
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9890
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 200v-202
Title(s) Casa dels Jurats, Sobre els salaris de juristes i notaris, promulgat 1476
Incipit & Explicits rubr.: [ 200v] Que los juristes e notaris no sien franchs de salaris ne scripturas
intr.: Nouerint vniuersi … tenoris sequentis
pream.: Ara hoiats que notifica lo molt Magnifich mossen Alvaro Vuis Caualler … feta la ordinatio Seguent
dispositio: Com [f. 201] per experiencia sie vist que per alguns homs de Sciencia notaris e causidichs e senyors de scrjuania … e guard si quj guardar si ha
datatio: Dat en Mallorca a xxvj de Noembre any M. Cccc. Lxxviiijo
tit.: Lo bordell
dispositio: Los capitols e ordinacions fetes circa [?] la Jnstauracio fabrica e custodia del bordell de la present Ciutat so Registrats e costumats … [ 202] … Item que los demunt dits capitus duiem a bemplacit dels Magnjffichs jurats Alvaro vujs e Montanyans
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-19