Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4715
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Que home de Mallorca no sigui detingut en galera
Date / Place promulgat 1469
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9886
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 190
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Que home de Mallorca no sigui detingut en galera, promulgat 1469
Incipit & Explicits rubr.: [ 190] Que hom de malorques no sie detengut en galera
intitulatio: DON Johan per la gratia de deu Rey de Arago … e de Cerdanya
salutatio: Als spectables magnifichs e amats Consellers nostres … Salut e dilectio
dispositio: Per lo amat e fael nostre en Guillem llinars mercader (…) Nos empero volents sobre aço degudament e per Justicia prouehir a vosaltres e acascu de vosaltres diem e manam sots pena de dos Milia florins dor dels bens de qualseuol Contrafehent habedors e aplicadors a nostres cofres que tots e sengles homens de Mallorques o nat en lo dit regne de Mallorques Los quals en les ditge galreres o galiotes sien detenguts … no volem esser trets deles dites galeras
datatio: Dada en la Vila dels prats del Rey a vij de Juliol en lany dela natiuitat de nostre Senyor Mill Quatrecents Sexanta nou. Rex Jo.
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-12-19