Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4711
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions i capítols de Cort
Date / Place promulgat València 1403
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 1748 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403
Subject València (regne)
DRET
CORTS
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 3927
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 176-177
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403
Incipit & Explicits rubr.: [ 176] Capitols o furs temporals sobre la manera del Gueregar
intitulatio: N3os en Marti per la gracia de deu Rey darago etc.
prol.: Attenents que fundament de perpetual stabiljtat en lo Regne son pau e justicia … fem los furs e ordjnacions seguents ab aprouacio e consentiment dela dita cort e per acte daquella
dispositio: T2ot Rich hom onoble o caualler o hom de paratge o Ciutada honrat o hom de vila honrat quj no faca [sic] fahena de ses mans quj fara mal o dan sens dexjments … [ 177] … les penes del dit fur ffem fur nou que alcun Caualler
epíleg: U2olem prouehim e ordonam que les presents ordinacions de furs duren tro a les primeres corts generals … furs Antichs e addicions antigues de aquells en lur plena força e valor. Guillermus
ID no. of Witness 2 cnum 4129
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 180-183v
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 180] Capitol deno fer frau o saluateria
text: Item que altra ciutada o habitant … [ 183v] … sub pena nostre gratie et mercedjs
Note transcripció de diversos capítols entre els quals s'ha deixat molt espai en blanc
ID no. of Witness 3 cnum 4121
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 186-189
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403 sobre els oficis
Incipit & Explicits intitulatio: [ 186] Nos Martinus dei gracia Rex Aragonum … Ceritanje
pream.: ad supplicacionem curie generalis … et ordjnaciones sequentes
dispositio: Statuhim e ordonam que officis alcuns de Regne de Valencia axi com baclie [sic] alcaydies … [ 188v] … e messions dels carregaments dels dits censals e violarjs Et axi jut[?] parauladament sia segujt per lo dits vj anys
datatio: Qujqujnde feci seu ordjnaciones prouisiones et capitula … siue domo Regaljs palacij Ciuitate Valencie Vbj dicta curia celebratur die veneris paulo post tactu [?] Hore decime noctis capiedo munuerum [?] ab hora iiij diey xxviij die septembre anno dominj Mo CCCCo iij. Regnjque nostri octauo e ad majorem corroboracionem predictorum de nostri mandato bulla nostra plumbea fujt hic aposita jnpendenti dominjcus masco
certificació: Sig ✠ num mej Raymundi de cumbris … [ 189] … iij capitulj jncipientis ordonam encara etc. Rex Martinus
Condition fragment
Note al f. 189v encara una anotació en llatí corresponent al mateix rei
ID no. of Witness 4 cnum 4128
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 150-175
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403
Incipit & Explicits pream.: [ 150] T3ots los actes humanals aytant com mes se acosten per similitut o semblança anostre senyor deu (…) e posar los bons en pau e tranqujlle repos. Perço nos en Marti per la gracia de deu Rey de arago de valentia cobejans segons nostra fragilljtat humanal resemblar anostre senyor deu … del dit Regne enfre los quals foren ala dita Cort
prol.: [ 150v] O3N nos ab acort consell e expres consentjment de tots los dessus dits … es mjllorat e corregit e declarat
tit.: Del quart e deles penes dela cort
text: D3eclarants correguits e mjllorants los priujlegis e furs quj puxen hauer loch … [ 175] … dins lo palau reial dela Ciutat de valencia en vna sala o casa de aquell on la dita cort se celebra dijendres ques comta xxviij de setembre vn poch apres sona la deena hora dela njt prenent e comencant lo nombre dela hora amjg jorn lo qual dja lo dit senyor ljcencia la dita cort en lany dela natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecents e tres e del Regne del dit Senyor huyte
testimonis: Testimonjs son quj foren presents ales dites coses los nobles En Pere de fonollet … e molts daltres en gran multitut
auten.: Sig ✠ num Martinj dei gratia … etc.
certificació: Sig [signum] num Raymundi de cumbis … seu volumjne etc.
ID no. of Witness 5 cnum 2133
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 145(53 (BITECA manid 2155)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 1-2 ff. 134-135
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de Cort, promulgat 1403
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Cortes de Valencia de 1403. Folio 3o. Quel governador no s'intrometa … de blats e veremes de Albocaser
intitulatio: Martinus Dei gracia reg Aragonum … & Neopatrie
salutatio: duci generali gubernatori & primogenito … salutem & dilectionem
intr.: Qui per brachiuu ecclesiasticum & militari regni valentie … oblatum nobis fuit Capitulum sequens
dispositio: Item senyor com de algun tems ença alcuns vassalls de alcuns prelats, o persones ecclesiastiques … [ 2] … die vicesima octaba septembris anno a Nativitate domini 1403
Record Status Created 2000-05-08
Updated 2008-01-25