Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 4538
Format llibre. edició. imprés
Title Corpus d'antiga poesia popular
Associated persons Josep Romeu i Figueras (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, B, 18
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 2000: pp. 421
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 849.9"11/14"-1
Source of Data for Works texid 1960 Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04
texid 2472 Benvinguda de Mallnovell, Escle e malura, compilat 1310-08-08 a quo
texid 2064 Col·lectiu, Cançoner de Nadal, compilat 1508
texid 2867 Desconegut, A gat! A, gat! A, gat!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 1251 Desconegut, Ab goig e ab alegria, escrit 1301 - 1400
texid 4091 Desconegut, Ab vós volria parlar, escrit
texid 9897 Desconegut, Alagrau-vos, companyons, escrit
texid 4092 Desconegut, Anau-vos-én, la mia amor, escrit 1428 ca.
texid 9903 Desconegut, Andiria, andiria, andó, escrit
texid 9912 Desconegut, Anem tots a·dorar, escrit
texid 4849 Desconegut, Ara ballau, companyes, escrit 1419 a quo
texid 2857 Desconegut, Ave Maria yoiosa, 1400 [?] - 1500 [?]
texid 9901 Desconegut, Ave Maria, bé us daveu alegrar, escrit
texid 9900 Desconegut, Bona gent, ab la alagria, escrit
texid 5624 Desconegut, Breçats-lo gint, infantonetes, escrit 1400 ad quem
texid 4172 Desconegut, Bé puch penar e vós voler-me mal, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9914 Desconegut, Calla, mon fill, calla, escrit
texid 5114 Desconegut, Conjur-ta, fich, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 9891 Desconegut, Crestians, ab alagria, escrit
texid 4177 Desconegut, D'aquell poc espai que tristor consent, escrit 1475 [?] - 1500 [?]
texid 4180 Desconegut, D'una vella scaxalada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9909 Desconegut, De la Verge inperial, escrit
texid 2681 Desconegut, De perea auer parlat, escrit 1201 - 1250
texid 9902 Desconegut, De verge sou nat, escrit
texid 9921 Desconegut, Dispost sacristà taniu, escrit
texid 9908 Desconegut, Dolsa Verge resplendent, escrit
texid 9907 Desconegut, Donzella sagrada, escrit
texid 9910 Desconegut, Déus te sal, Maria, escrit
texid 2866 Desconegut, Déus te sal, regina, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2473 Desconegut, En Pera Marbre sehia, compilat 1310-08-08 a quo
texid 2860 Desconegut, En lo món, pus fos dotade, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4854 Desconegut, Eu vi un bon mal de Jesucristí, escrit 1397 a quo
texid 1151 Desconegut, Flor de lir, verje Maria, escrit 1301 - 1400
texid 4187 Desconegut, Galana sou tant, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2864 Desconegut, Gloriosa Mare de Déu, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 2863 Desconegut, Glòria en lo cel sia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 5639 Desconegut, Hoges-nos, nostra advocada, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 9918 Desconegut, Jo jamés no cessaré, escrit
texid 4601 Desconegut, Jorn de la Nativitat, escrit 1525
texid 9895 Desconegut, La Verge gallant, escrit
texid 9904 Desconegut, La ball, ball, balletes, escrit
texid 5623 Desconegut, La bella vergereta, escrit 1388 ca. ad quem
texid 9894 Desconegut, La fardant fandan dirondina, escrit
texid 4855 Desconegut, La vostra amor mich fa venir, senyora, escrit 1409 ad quem
texid 4193 Desconegut, Lassa, mays m'agra valgut, escrit
texid 1046 Desconegut, Los set gotxs recomptarem, escrit 1250 [?] - 1350 [?]
texid 4196 Desconegut, Ma voluntat he donada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4856 Desconegut, Madona, xantan vos diria, escrit 1340 [?] - 1360 [?]
texid 5622 Desconegut, Mala fuy tan fresqueta, escrit 1338 ca. ad quem
texid 2476 Desconegut, Mala hosta, bona hosta, compilat 1346-12-29 a quo
texid 9905 Desconegut, Mara de Déu, tot lo món alegrau, escrit
texid 9917 Desconegut, Mare de Déu, escrit
texid 4199 Desconegut, Molt humil Mara de Déu, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 5626 Desconegut, Més mi mandava Moysès faser, escrit 1400 ad quem
texid 4857 Desconegut, Na Francina, la beneita, escrit
texid 9906 Desconegut, Nat és en aquest dia, escrit
texid 4094 Desconegut, No le us diré qual és ma senyora, escrit 1430 a.
texid 4202 Desconegut, No puch dormir soleta, no, escrit 1429 ad quem
texid 4859 Desconegut, Nostre Senyor e mossèn sent Pere, escrit 1397 a quo
texid 2474 Desconegut, Nou puygs pugé, compilat 1310-08-08 a quo
texid 5637 Desconegut, No·m doneu tanta tristura, escrit 1514 ad quem [?]
texid 4210 Desconegut, O cruel ventura mia!, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9911 Desconegut, O las! Hi què·m faré?, escrit
texid 9916 Desconegut, O mara de glòria!, escrit
texid 9892 Desconegut, O verge Maria!, escrit
texid 4866 Desconegut, O!, o!, o!, gran marevella!, escrit
texid 9919 Desconegut, Ou, ou, ou, escrit
texid 9893 Desconegut, Pedro, tocha la tamor, escrit
texid 4610 Desconegut, Per vos suy en breu turment, escrit 1275 [?] - 1300 [?]
texid 9992 Desconegut, Preniu, donzella sagrada
texid 9896 Desconegut, Pus 'neu de part, Verge, escrit
texid 5638 Desconegut, Pus que no·m voleu servir, escrit 1517 ad quem [?]
texid 4220 Desconegut, Pus que sou de mi amada, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 4222 Desconegut, Pus que vuyt jorns stich, senyora, escrit 1429 ad quem
texid 4602 Desconegut, Qui leyalment serveix amors, escrit 1390 - 1410
texid 5625 Desconegut, Qui vol visitar, escrit 1400 ad quem
texid 4871 Desconegut, Refranys aragonesos i catalans, escrit 1301 [?] - 1340 [?]
texid 9913 Desconegut, Regina inmaculada, escrit
texid 4604 Desconegut, Regina sagrada, escrit
texid 4090 Desconegut, Rosiyolet de mon verger, escrit
texid 2475 Desconegut, Sa mare de sent Archàngel, compilat 1310-08-08 a quo
texid 2126 Desconegut, Senyor Rey de Glòria, escrit 1461-09-23 a quo
texid 4229 Desconegut, Senyora, cors magniffich, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 9898 Desconegut, Sobra al presepe sanct, escrit
texid 2865 Desconegut, Sus, sus, no dormiau!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 9899 Desconegut, Tots ab gran devoció, escrit
texid 4863 Desconegut, Tres bos frares se n'anaven per lur camí, escrit 1397 a quo
texid 5627 Desconegut, Tulloroy, linoy, linoy, escrit 1400 ad quem
texid 5113 Desconegut, Un rey moro .iii. fiyles auia, pronunciat 1304 [?]
texid 3274 Desconegut, Una ballesta fas fer, escrit
texid 4238 Desconegut, Una senyora que ací ha, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 1250 Desconegut, Va la puta rameyra freyra, escrit 1397
texid 9920 Desconegut, Verbum caro factum est, escrit
texid 9915 Desconegut, Verge humil que Jesús aportau, escrit
texid 4095 Desconegut, Verge, gran alegria, escrit
texid 3769 Desconegut, Xi con la flor ben olen, escrit 1301 - 1400
texid 5436 Desconegut… La luna de ma padrina, escrit
texid 2583 Desconegut… Mal haja qui se n'irà, escrit
texid 3241 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Pus flach sou que nulha stopa, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 2471 Geralda Codines, Conjur-te, gota, pronunciat 1304-04-19 a quo
texid 3233 Jaume Escrivà, Pus que demendat m'avets, escrit
texid 3234 Joan Escrivà, Les caterines, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3181 Joan Francesc Boscà, No sab lo cami damor, escrit 1480 ad quem
texid 5488 Joanot Martorell, Cavaller, Quant en la roca veuràs, escrit
texid 2571 Juan de Valtierra, Domine, per vostra fe, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2570 Juan de Valtierra, Via fora sagramental, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 2888 Montserrat Torres, Prevere, Lo beneit infantó, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2884 Montserrat Torres, Prevere, Vuy en aquest dia, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2574 Pedro Santa Fe, No siau tal pux conexeu, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3635 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Déus te guart de paret fesa, escrit 1387 a quo
texid 5582 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, E qui no us rosegarà, escrit 1387 ad quem
texid 4513 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem
texid 1666 Ramon Llull, Del Concili, escrit 1309 - 1311
texid 1665 Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300
texid 3226 Rodrigo Diez, Qui pert son temps es be horat, escrit
texid 3505 Sunyer, Mal mal, escrit
texid 3506 Sunyer, Mes ameria tenir febre, escrit
texid 3507 Sunyer, Prou li faç'al qui ha dit, escrit
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2756 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1C.XII-23/1. Barcelona[?]:, 1428. Desconegut, Anau-vos-én, la mia amor, escrit 1428 ca.
manid 1925 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111. Ridelots: Martorià Plaja, 1508. Col·lectiu, Cançoner de Nadal, compilat 1508.
manid 2757 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Protocols D-36 / 4087. Llucmajor: Llucmajor: Notaria de Joan Despuig, 1430 - 1447. Desconegut, No le us diré qual és ma senyora, escrit 1430 a.
manid 2522 MS: Olot: Arxiu Històric Comarcal, Notaria de Besalú Ms. 90. 1341 - 1360 ca. Desconegut, Madona, xantan vos diria, escrit 1340 [?] - 1360 [?].
manid 2597 MS: Perpignan: Archives des Pyrénées-Orientales, Notaris. Nòtules de Jaume Pla, notari d'Eus (any 1419 a quo). Eus:, 1419 a quo. Desconegut, Ara ballau, companyes, escrit 1419 a quo.
manid 2755 MS: Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà, Ms. procedent de l'Albi. 1400 ca. Desconegut, Qui vol visitar, escrit 1400 ad quem.
manid 2761 MS: València: Olim Convent de sant Onofre extramurs. 1401 [?] - 1425. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
Source of Data for References bibid 5503 Capdevila (1928), “Cançons de Nadal de primers del segle XV”, Arxiu de Tradicions Populars
bibid 5505 Font Obrador (1974), Historia de Llucmajor
bibid 4537 Romeu Figueras (2000), “Ara ballau, companyes [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Record Status Created 2000-10-26
Updated 2011-04-05