Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4232
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/5550 | Antic C 129 | Antic 11.25.6 | Antic 9.28.4 | Antic Est, 25 gr 6a C no 129
Copied 1601 - 1700 (Schena)
Location in witness ff. 54v-167 i 235v-240
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 54v] Ordinatio sobre lo dret de segell dela scriuania del señor Rey
pream.: A xxxj del mes de octubre del any dela nativitat de nostre señor Mil trecents Vuytante presents en Bernat de Bonastare prothonotari francescs palicer sriua frare anthoni de siges loctinent de capella maior Barthomeu oliuer … fo publicada la ordinatio de ius scrita enlo palau menor del dit señor Rey dela Ciutat de Barcelona
dispositio: Com la scriuania del señor rey sia encarragade tant de quitacions … [ 240] … eno en altra manera prestats tots actes per ells faedors sien nulles. Plau al señor Rey
Note conjunt de disposicions que abasten des del 1380 fins al regnat de Carles I d'Espanya en català, llatí i castellà; la darrera disposició amb text en català s'acaba al f. 240. En resum, la distribució dels textos és la següent (si no s'indica cosa en contrari, són en català): ff. 54v-58 “Ordinatio sobre lo dret de segell dela scriuania del señor Rey ” i f. 58 “dela restituçio quel señor Rey feu anguillem oliuer de son loch en offici de secretari” de 1380; f. 58v “Dels peticioners e dels verguers” de 1381; ff. 58v-59v “Dels capellans que sien vij” de 1382; ff. 60-62 de “Pragmatica quel señor Rey don Joan stant duch (…) sobra la p\rio/ritat dels officis de sa casa” en llatí i català de 1384; ff. 62-63 “Pragmatica e confirmacio daquella sobre la prioritat dels scriuans de manament ede registre e per conseguent de tots officials dela casa dell señor Rey” amb el text en llatí de 1384; ff. 63-67v “Ordinatio feta per lo senor Rey en marti sobre los scriuans de manement volent que sien xviij en nombre eno mes” sense any; ff, 67v-69 “ordinatio super manulentis” text en llatí de 1406, del rei Martí, en llatí; ff. 69-73 “Declaracio donada perlo señor Rey en lo fet dels scriuans qui son trobats en llurs cases y no seguexen” de 1408, del rei Martí; ff. 73-96 “Salaria exhigenta pro jure sigilli” s.a. i sense especificació de qui la promulga, en llatí i català (relació de sous); ff. 96v-97v “Pragmatica adauersus eos qui non curat extra here seu recipere gratias remissiones et alias scripturas vt ius sigillo non soluant”de 1352, del rei Pere, en llatí; ff. 97v-98 “Licentio concessar Regijs scribis se muiçem congregandi pro negotijs eorum et capitula et ordinationes faciendi pro eorum officio” del rei Martí de 1397 en llatí; ff. 98-99 “Scriptorum Regiorum licentia congregandi et priores eligendi” del rei Ferran de 1412, en llatí; ff. 99-159 disposicions del rei Alfons datades el partir de 1426, la major part en llatí, llevat de les dels ff. 115r-v “Pro Regia scribania sigilli exactione et taxatione” i f. 116 “Pro eadem” ambdues de 1449 amb la rúbrica en llatí i el text en català i les tres ordinacions dels ff. 122-124 “Super eodem”, “Super recuperatione Juris sigili” i “Super eodem” de 1446, que són en català malgrat que la rúbrica sigui en llatí; les dels ff. 127-128 en català i llatí, les dels ff. 129r-v, 130r-v 135r-v que són en català; ff. 135v-137 en llatí i català; ff. 127-138v, 138v-139, ff. 144-145, 146v-149 i ff. 149v-150v en català i des del f. 150v fins al f. 159 en llatí del mateix regnat; als ff. 159-165v diverses disposicions, la primera de 1372, del rei Pere; als ff. 165v-167 “Stil quis serua enla cort del señor Rey enlas transportations dels officials dela ploma latina se fan enla manera seguent ço es” en català; als ff. 167-169 “Pragmatica in fauoren Regia escribaniae” de 1459 del rei Joan en llatí, i també són en llatí les disposicions d'aquest regnat que arriben fins al f. 181; als ff. 181v-201, textos del rei Ferran en llatí i castellà; als ff. 201-235 disposicions de Don Carlos en castellà, llatí i català; als ff. 235v-240 disposicions que comencen: “De dret de segell eque nos pusque alienar. Jacme primer enla Cort de Tarragona” amb les confirmacions d'Alfons II en la cort de Montsó, de la reina Maria en la cort de Barcelona i del rei Martí en cort de Barcelona (de la qual se'n transcriuen tres capítols”; als ff. 240-245 disposicions en llatí; als ff. 245v-251v textos en llatí de la reina Juana i de Don Carlos; als ff. 252-260 en castellà de Don Carlos; als ff. 260-266 en llatí de Don Carlos; i de Felipe II als ff. 266v-268 en llatí i ff. 268v-269v en castellà Carles I
Record Status Created 2001-01-19
Updated 2012-01-28