Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4224
Authors Casa dels Jurats
Ofici del mestre de guaita
Titles Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita
Incipit & Explicits rubr.: Capitols e ordinacions fetes per lo Offici de mestre de guaita
? ? ? ACCeS: Dissapte a xxiiii de abril del any dela natiuitat de nostre senyor MCCCC.sis. Recompta e feu fe en berenguer Moragues corredor publich deles corts ell de manament del noble Gouernador de Mallorques hauer feta per los lochs acustumats dela Ciutat la crida dela tenor seguent
intr.: Ara hoiats que notifica atot hom generalment lo noble baro mossen Roger de muncada caualler conseller e camarlench del senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques que com ell ensemps ab lo shonrats jurats de Mallorques … a fer totes ordinacions per resistir als moros enemichs dela fe e deffenço del dit Regne haien fetes les ordinacions e capitols seguents
dispositio: Primerament que negun catiu no gos jaure negun uespre fora lalberch de son senyor … E si sta mes auant de deu jorns que sia sguarrat sens tota merce e que no li puxa esser feta gracia deles dites penes
epíleg: Per ço mana lo dit noble Gouernador que les dites ordinacions prouisions e capitols degen tenir e obseruar sots les penes en los dits capitols contengudes … sots pena de XXV lliures al fisch del senyor Rey aplicadores per la tersa part e per laltre terça part al denunciador e laltre tersa e restant par ala obra del mur dela Ciutat
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1406
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera
References (most recent first) Editat a: Pons (1930), Ordinacions gremials i altres capítols a Mallorca (Segles XIV-XV) 1:21-27
Note tretze capítols
Subject Mallorca (regne)
DRET
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5342
City, library, collection & call number Desconeguda: Arxius mallorquins, (BITECA manid 2171)
Copied 1406 a quo
Title(s) Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1406
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2011-08-29