Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4934
María de Castilla, Reina d'Aragó. Sentència donada entre lo molt honrat mossèn Joan Aimerich, algutzir i l'algutzir de la mar
Language català
Date promulgat 1423-04-12
City, library, collection, & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien ( Hansdchriften-Sammlung:), Cod. 3451 | Antic 205 Phil.
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. lxxxvjv-xcv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ lxxxvjv] Sentencia donada per dona Maria muller | del senyor Rey Alfonso are beneuentu|radament regnant entre lo molt honrat | mossen Johan aymerich Algutzir de | vna part e lo Algutzir dela mar dela | part altre ço es que lo dit Algutzir dela | mar hage tots los drets e emoluments | trossus la armada sia partida
acc.: E2N nom de deu e dela gloriosa ma|dona sancta Maria mare sua
intitulatio: Mostres atuyt que nos Maria per la gracia de deu Regina darago de Sicilie | etc.
text: Vista la supplicacion dilluns a . | xj. del mes de Janer del any dela natiuitat | de nostre senyor M. ccc. xxiij. per part | den Marti periz algutzir del Almirall | dela mar denant nostra maiestat … [ xcv] … en la sala ma|ior del palau Reial dela Ciutat de barchinona | ahon la audiencia nostra en la acustu|mada manera se salebraue [sic]
datatio: a .xij. de | Abril any dela natiuitat de nostre senyor M. | CCCC.xxiij.
Note Al f. xcir-v, en llatí, segueix una disposició de la reina Maria amb la rúbrica en català: "Com lo Algutzir general no ha aueura | sobre lo Algutzir dela mar e lo prici|pat de Cathalunya" (1423); als ff. xciv-xciijv, una altra del Magnànim: "Com lo algutzir dela mar pot portar | basto per mar e per terra en qualseuol | loch de Cathalunya exercitant son | offici" (1427) i als f. xciijv-xcv, del mateix rei, altra disposició semblant també en llatí amb la rúbrica en català: “Com lo senyor Rey Nalfonso mena [sic] que | tot acordat de qualseuol ley condicio | o stament sien sien [sic] de for del Capita | Almirall de visalmirall o de sos loch|tinents e si cas sera que seran presos [f. xciiij] en la Cort del veguer o dela Algutzeria | sens pagar carcellatge sien lliurats als | Capitans” (1419).
Record Status Created 2001-01-12
Updated 2015-09-05