Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 4128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4711
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions i capítols de Cort
Language català
Date promulgat 1403
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/1117 | Antic 9-6-6 | Antic P.6
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 150-175
Incipits & Explicits in witness pream.: [ 150] T3ots los actes humanals aytant com mes se acosten per similitut o semblança anostre senyor deu (…) e posar los bons en pau e tranqujlle repos. Perço nos en Marti per la gracia de deu Rey de arago de valentia cobejans segons nostra fragilljtat humanal resemblar anostre senyor deu … del dit Regne enfre los quals foren ala dita Cort
prol.: [ 150v] O3N nos ab acort consell e expres consentjment de tots los dessus dits … es mjllorat e corregit e declarat
tit.: Del quart e deles penes dela cort
text: D3eclarants correguits e mjllorants los priujlegis e furs quj puxen hauer loch … [ 175] … dins lo palau reial dela Ciutat de valencia en vna sala o casa de aquell on la dita cort se celebra dijendres ques comta xxviij de setembre vn poch apres sona la deena hora dela njt prenent e comencant lo nombre dela hora amjg jorn lo qual dja lo dit senyor ljcencia la dita cort en lany dela natiujtat de nostre Senyor Mil Quatrecents e tres e del Regne del dit Senyor huyte
testimonis: Testimonjs son quj foren presents ales dites coses los nobles En Pere de fonollet … e molts daltres en gran multitut
auten.: Sig ✠ num Martinj dei gratia … etc.
certificació: Sig [signum] num Raymundi de cumbis … seu volumjne etc.
Record Status Created 2000-12-15
Updated 2012-11-10