Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3991
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place promulgat Barcelona 1379 - 1380
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Rius Jové (1996), Capítols de Cort de Barcelona i Fraga 1379-1384
Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 34
Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia IV:184-245
Note Cort convocada a Barcelona el 25 de maig de 1379 per al 10 de juny a Barcelona
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 4070
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness f. 150rb-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
Incipit & Explicits rubr.: [ 150rb] Hic incipiunt Capitula Curie barchinone. Primum
text: I2Tem senyor que com en temps pasat axi en temps del senyor Rey auj vostre … [ 150vb] … nolls se hauie reseruats oquen haguessen comissio o manament del senyor Rey ab letra e albara seu
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 4:197-199
Note tres capítols
ID no. of Witness 2 cnum 4068
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 149va-150ra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
Incipit & Explicits rubr.: [ 149va] Confirmacio facta per Regem Petrum ville Podij Ceritanj de vsibus et concessio ne vsaticorum et constitucionum Cathalonie
conf.: P3ateat vniuersis (…) quod Nos Petrus dei gratia Rex aragonum (…) et Cerjtanie. Assidua meditacione … [ 149vb] … et contra modo aliquo non venjre. Mandantes per presentem cartam (…) sigilli pendenti (…) Datum (…) Jdus augusti Anno dominj M.o.ccco.xl.iiijo. a vich. signum
text: P2Rimerament senyor que tot hom de paratge esotmes evasals lurs amonestats … [ 150ra] … Plau al senyor Rey axi pero que dur a .vij. ans lo guiatge atorgat en lo capitol. Fuit factum et ordinatum in Curia vltimo celebrata per dominum Regem Petrum jn Ciujtate Barchinone et comprobatum [sic]
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 4:211-212
ID no. of Witness 3 cnum 1222
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 111ra-111vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
Incipit & Explicits rubr.: [ 111ra] Curia Barchinone Regis Petri tercij: \anno M.ccc.lxxxo./ Incipit primum capitulum quod elongamenta supercedimenta jnpedimenta in censualibus et violarijs fieri non possunt racione \restauracionis/ casalis vel societatum vel alia quauis causa
text: I2tem que uos senyor o la senyora Reyna o lo senyor duch o altre per nom o auctoritat uostre o lur. no puxats fer ne atorgar alongaments … [ 111vb] … si donchs no era fet clam o reeclam [sic] o fet a jnstancia de part e solament per aquella quantitat de que sera fet lo clam e reeclam. Plau al senyor Rey durant lo temps dela aiuda
ID no. of Witness 4 cnum 3913
City, library, collection & call number Fraga [?]: Arxiu de la Família Mercadé, (BITECA manid 2509)
Copied 1384 a quo
Location in witness ff. i prel. + 1-23v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
Incipit & Explicits rubr.: [ i prel.] Apud illustrissimi domini Regis. Capitols fets en la cort de Barçalona e en les Corts de Ffraga
rubr.: [ 1] Tercia die deembre anno a Nativitate Domin M.CCC.LXXIX fuerunt oblata domini Regi per duo brachia
intr.: Molt alt e poderos princep e senyor a la pruposicio o pruposicions per vos fetes a la Cort General de Cathalunya la qual de present celebrats en la ciutat de Barchalona en la qual havets demanats al General de Cathalunya que us faes graciosament socors e ajuda en lo viatge o passatge … ffan los braços de la Esgleya e de les Ciutats, Viles e lochs Reyals de Cathalunya constituyts en la dita Cort General e present aquella Cort la respossta seguent
text: Es assaber quells dits dos braços si laltre braç de la present Cort ço es dels barons e dels cavallers en aço met e paga la part a ells pertanyent e no en altre manera per honor e servey vostre … [ 23v] … o daquelles stant en les plagues nos feye cuntracte de venda e nos trestriaven dun vexell en altre
ID no. of Witness 5 cnum 4231
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2118 (BITECA manid 2594)
Copied 1391 - 1410
Location in witness f. 68
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380 cap. 23
Incipit & Explicits text: [ 68] In curijs quas dominus rex Petrus bone memorie celebrauit in Ciuitate Barchinone Anno dominj Millesimo ccco.lxxxo. Item Senyor com per auer les auaries que los sauis e los fiscals speren auer dels fets crimjnals … no puxen auer sino altres e libres per gran compositio que sie
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 4:202-3
ID no. of Witness 6 cnum 1612
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness f. 220v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
Incipit & Explicits dispositio: [ 220v] Item que vos senyor o lo senyor ducho o uostres Gouernadors ne altre per nom o autoritat vostra o sua ho puxats fer ne atorgar alongaments … vos placia fer constitucio general e perpetual bona e larga. Plau al senyor Rey
ID no. of Witness 7 cnum 7496
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, Ms. 11 (BITECA manid 2086)
Copied 1401 [?] - 1425 [?]
1476 [?] - 1510 [?] (folis finals)
Location in witness ff. 275v-282v ff. 275v-279 i 290-292v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
Incipit & Explicits rubr.: [ 275v] Priuilegium brachio militarj concessum jn curia barchinona celebrata Per Regem Petrum anno M ccc lxxo nono
pream.: Hoc est translatum bene et fideliter … pro ditto brachio dictorum baronum nobilium et mjlitum dixit et exposuit dicto domino Regi verba sequencia vel simjlia Jn affettu
text: Senyor vos en lo començamment daquesta cort demenas ala dita cort consel e ajuda per serdenya … [ 282v] … Item plau al senyor Rey que la dita questio se men e es determen en f[a]s [?] la Ciutat o Camp de Terragona
datatio: Que fuerunt atta diebus oris locis et anno predictis presentibus … la fi de et clausi […]
ID no. of Witness 8 cnum 10546
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 40 (BITECA manid 2151)
Copied Joan de Socarrats (se cita al f. 2 prel. i al f. 186), 1463 - 1480
Location in witness ff. ccxxxviiiiv-ccxxxxv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380
[privilegis del rei al braç militar]
Incipit & Explicits índex: [ ccxxxviii] Questiones aliquorum doctorum
ID no. of Witness 9 cnum 3530
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 45v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), promulgat 1379 - 1380 caps. 28 i 62
Incipit & Explicits rubr.: [ 45v] En lo libre senyat de .A. del any 1411 fins en 1418 en cartes clvij son unes ordinacions fetes per lo rey en pere en lo any 1380. entreles qualls son les seguents
dispositio: xxviij Item que placia avos senyor ordenar que negui [sic] avant los jutges els alvocats procuradors / e notaris / e scriuans dels plets no sien hoits … com ensimillants fets es prouehit per constitucions de catalunya. Marcitius protonotarius
dispositio: lxij Item que placio a vos senyor estatuir e ordenar que si moros cossaris per qualseuol cars … axi empero que ell nage lo delme narcisius protonotarius
Record Status Created 1999-11-05
Updated 2008-01-16