Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3987
Authors Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell
Titles Ordinació relativa al temps de la sega
Lletra de feries de les parròquies que s'han de fer en temps de collita
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1377-05-05 (mall)
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 10302
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 15 (BITECA manid 2835)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1450 (catàleg)
Location in witness f. 126r-v
Title(s) Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Ordinació relativa al temps de la sega, promulgat 1377-05-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 126] letra de feries deles parroquias defora entemps de messes
salutatio: En ffrancesch sa garriga Caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regna de Mallorques Als amats tots e sengles batles dela jlla de Mallorques … Saluts e dileccio
text: Com lo temps de messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessaria de vagar los homens per cullir e stogar los blats … [ 126v] … com les dites ferias en les dites coses no euren [?] loch han
datatio: Dat en \la/ Ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de Maig lany dela natiuitat de nostre senyor M ccc lxx set vidit jac.
ID no. of Witness 2 cnum 10426
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 101v
Title(s) Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Ordinació relativa al temps de la sega, promulgat 1377-05-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 101v] per ferijs messium
intitulatio: P2etrus dei gracia Rey Aragonum … et Ceritanie
salutatio: ffidelibus nostris bauilis locorum forencium Regni Maiorice … Salutem et gratiam
pream.: Per Petrum Seriol et Petrum castellar nuntios Sindicorum … Datum Cesarauguste decima die Nouembris Anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Narcisius per me
salutatio: E2n ffrancesch ça garriga caualler conseller del senyor Rey e Gouernador general del Regne de Mallorques Als amats tots e sengles Batles dela isle de Mallorques fora la Ciutat … Saluts e dilectio
dispositio: Com lo temps de messes sie prop e per vtilitat dela cosa publica sie cosa necessaria de vagar los homens … com les dites feries en les dites coses no en tenen loch hauer
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques a .v. dies del mes de Maig lany dela natiuitat de nostre senyor M CCC lxxvij vidi Jac.
ID no. of Witness 3 cnum 10823
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 52v-53
Title(s) Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Ordinació relativa al temps de la sega, promulgat 1377-05-05
Incipit & Explicits salutatio: [ 52v] En ffrancesch cagarrjga Caualler conseller del senyor Rey e gouernador general del Regne de Mallorques Als amats tots e sengles batles dela ylla de Mallorques … saluts et dileccio
dispositio: con lo temps de messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessarja de vegar los homens per cullir e stogar los blats … [ 53] … com las dites fferjas enlas dites coses no entenen loch hauer
datatio: Dat en la Ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de Maig lany dela Natiujtat de nostre senyor Mo ccco Loxxvij vid. Jacobus
ID no. of Witness 4 cnum 9815
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. cxxiiv
Title(s) Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Ordinació relativa al temps de la sega, promulgat 1377-05-05
Incipit & Explicits tit.: [ cxxiiv] Sobre las ferias
rubr.: Las ferias de messes duren de xv. de maig fins per tot lo mes de Juny primer vinent
intitulatio: En francesch çagarriga Gouernador General de Mallorques als amats valles … saluts e dilectio
dispositio: Com Lo temps delas messes sie prop e per vtilitat dela cosa publica sie necessari de vegar los homens per cullir … dela Ciutat de Mallorca
datatio: Dat en Mallorca a v. de maig any dela natiuitat de nostre Señor M. ccc. lxxvij
Note segueix en llatí fins al f. cxxiiij
ID no. of Witness 5 cnum 3521
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 58r-v
Title(s) Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Ordinació relativa al temps de la sega, promulgat 1377-05-05
Incipit & Explicits intitulatio: [ 58] Enfrancesch çagarriga Caualler conseller del Senyor Rey / e gouernador [f. 58v] general del Regne de Maiorca Als amats tots / e sengles. balles dela illa de majorca fora la Ciutat (…) … salut j dileccio
dispositio: [ 58v] Com lo temps de messes sia prop /e e per vtilitat dela cosa publica sia cosas necessarja de vagar los homens … en les dites coses no entenen loch aver. Dats enla Ciutat de majorca a v dies del mes de maig del any dela natiuitat de nostre Senyor M ccc Lxx vij. vich. Jacobus
Note transcrit per una altra mà
ID no. of Witness 6 cnum 3526
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness f. 97r-v
Title(s) Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Ordinació relativa al temps de la sega, promulgat 1377-05-05
Incipit & Explicits intitulatio: [ 97] A3N francesch çagarriga caualler conseller del Senyor Rey e Gouernador general del Regne (…)
dispositio: Com lo temps deles messes sia prop e per vtilitat dela cosa publica sia cosa necessaria vagar los homens per cullir … [ 97v] … com les dites ferjes en les dites coses no entenem hauer loch. Dats en la ciutat de Mallorques a sinch dies del mes de [f. 97v] maig lany dela Natijutat de nostre Senyor Mil Trescents Saxanta set. Vidit Jacobus
Record Status Created 1999-11-05
Updated 2008-10-17