Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3986
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Revisió dels capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Date / Place promulgat Aversa 1440-04-24
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Promulgador: Berenguer d' Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau [1456]
Note Corregeix les ordinacions promulgades el 28 de setembre de 1439 que a Mallorca es promulguen el 16 d'octubre de 1441, fent-se la crida el 19 del mateix mes
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10238
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 197 (BITECA manid 2864)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1499
Location in witness ff. 47-48v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Revisió dels capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1440-04-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 47] Correcciones ordinationum nouissima et supraius scripta [aquestes dues paraules estan tatxades] factas per honorabile dominum gubernatore
intr.: Ara hojats que notiffica e mana lo molt honorable Mossen Berenguer doms Caualler Conseller del molt alt senyor Rey e Gouernador … la correctio dela tenor saguent
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia dessa e della far etc.
dispositio: Lo diuinal adjutorj humjlment jnuocat Com experiencia la qual es mestra de totes coses hage mostrat les ordinacions dels plets ordenades e obtengudes lany passat del molt alt senyor per la vniuersitat … [ 48v] … si empero facultat del jutge
Note lletra cursiva catalana del s. XV
ID no. of Witness 2 cnum 3503
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxx-cxxviiiv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Revisió dels capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1440-04-24
Incipit & Explicits intr.: [ cxx] A7Ra hoiats queus notifica / e mana lo molt honorable mossen Berenguer dolms Caualler … [ cxxv] … Dats. en la Ciutat dauersa a xxxiiij. del mes de Abril propassat la correctio del tenor seguent:
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia deça / e della far etc.: ALfonsus
text: L5O diujnal adiutori humilment jnuocat: Com experiencia la qual es mare de totes coses haia mostrat les ordinacions dels plets ordenades / e obtengudes lany passat … [ cxxviiiv] … per ço que dela obseruança de aquelles algu nos puixa scusar. Dades en Mallorques dilluns a xvj del mes de Octubre any Mil cccc quaranta hu
escat.: Fon feta la present crida dijous a xviiijo de Octubre per Narnau verdun Corredor deles Corts any Mil cccc xxxxj
ID no. of Witness 3 cnum 3522
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 59-66
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Revisió dels capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca, promulgat 1440-04-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 59] Corrections fetes sobre les demunt dites ordinacions Segons deuall seconte. La crjda
intr.: A3Re hoiats que notjfica lo molt magnjfich mossen Barenguer dolms … la correctio del tenor feta
intitulatio: Nos Nalfonso per la gratia dedeu Rey de arago … [ 60] … que algu de aquelles no puga ignorantia allegar
tit.: Sobre lo primer capitol
dispositio: P3Rimerament Com lo primer capitol deles dites ordinations segons experjentia ha demonstrat sia vist jmpraticable e quasi jmpossible seruar … [ 66] … algu nos pugascusar. Dats en Mallorques dilluns a xv del mes de octubre any M cccc xxxxj. Fonch feta la present crida dijous a xviiijo de octubre per Narnau vardun corredor deles Corts any M cccc xxxxj
epíleg: Precedents ordinationes alibro … Jn presentj [?] libro registrate
Record Status Created 1999-10-30
Updated 2008-01-16