Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3984
Authors Lloctinència i governació
Titles Ordinacions. Capítols de exeviments
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1471-03-24
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 9829
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 94-97
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions. Capítols de exeviments, promulgat 1471-03-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 94] Capitols de exauiments
intr.: [A3]Ra hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal Castella doriç … ab algunes notables persones del present Regne haia fets e ordenats los Capitols seguents
acc.: Lo nom de Jesuchrist humilment Jnuocat
pream.: [L2]O molt magnifich mossen vidal Castella doriz e de blanes … [ 94v] … segons en los dits Capitols status e ordinations es pus larch contengut los quals son del tenor e continentia seguents
dispositio: [P2]Rimo que daquiauant alguna persona no pusca vendre a temps algunes mercaderies draps lanes blats … [ 96v] … segons que en los dits capitols es pus larch contengut M. cabrugada
procl.: [P3]Er tant lo magnifich loctinent general salua a ell facultat de corregir … [ 97] … e obtendran llur força e valor. M. ça.
procl.: [P2]Er tant lo Spectable e Magnifich loctintent general ab tenor dela present mana a tot hom … sots les penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a xxiiij. de Març any dela natiuitat de nostre senyor .M. cccc. Setanta hu
Note una nota al marge, al costat de la datatio, diu “ha de dir sexanta”
ID no. of Witness 2 cnum 3505
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxxxx-cxxxxiii
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions. Capítols de exeviments, promulgat 1471-03-24
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxx] Capitols de exeuiments
intr.: A5ra hoiats que notiffica lo spectable / e magnjffich mossen vidal Castella doriz Caualler Conseller Cambrer / e Lochtinent del molt alt Senyor Rey … [ cxxxxv] … haia fets / e ordenats los Capitols seguents:
rubr.: Lo nom de Jhesuchrist humilment Jnuocat
text: L4O molt magnjffich mossen vidal castella doriz / e de blanes Caualler Conseller / e Cambrer (…) ista certa prouisio jmpetrada del dit molt alt Senyor Rey per part dela vnjuersitat del dit Regne sobre los contractes de exeujments / e vendes a temps ab sobremesa de for … [ cxxxxiii] … sots les penes en aquelles contengudes: Dades en Majorques a xxiiij. de Març any dela natiujtat de nostre Senyor Mil CCCC Setanta hu
ID no. of Witness 3 cnum 9809
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 23 (BITECA manid 2391)
Copied 1491 - 1510 ca.
Location in witness ff. 91-94
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions. Capítols de exeviments, promulgat 1471-03-24
Incipit & Explicits rubr.: [ 91] Capitols de exeuiments
pream.: A4Ra hoiats que notifica lo Spectable e magnifich mossen vidal Castella doriz Caualler … haia fets he ordonats los Capitols e ordinations seguents
rubr.: Lo nom de nostre senyor Jesuchryst humilment Jnuocat
intr.: L3O molt magnifich mossen vidal Castella doriç e de Blanes Caualler … [ 91v] … Los quals son del tenor seguent. B. çabrugada
dispositio: P3Rimo que daquiauant alguna persona no puscha vendre a temps algunes mercaderies draps lanes blats … [ 93v] … segons en los dits Capitols es pus larch contengut M. cabrugada.
procl.: [ 94] P3Er tant lo magnifich loctinent general salua a ell facultat de corregir … e obtendran llur força e valor. Dat. M. cabrugada.
procl.: P3Er tant lo dit Spectable e magnifich loctintent general ab tenor dela present mana a tothom generalment … sots les penes en aquells contengudes
datatio: Dat en Mallorques a xxiiij. de Març any dela Natiuitat de nostre senyor Mil y Quatrecents Sexanta hu
Note f. 94v en blanc
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-10-30