Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3983
Authors Lloctinència i governació
Titles Ordinacions de misser Falcó
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1449-12-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Persons Promulgador: Rodrigo Falcó, cavaller
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 9828
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 79-84v
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions de misser Falcó, promulgat 1449-12-12
Incipit & Explicits rubr.: [ 79] Capitula vulgo dicta de micer falco
intr.: [A]6Ra hoiats queus notifica lo molt honorable mjcer Rodrigo falco … algu scusar nos puscha
datatio: Dat en Mallorques a xij de decembre any M.cccc.xxxxviiijo falco lochtinent
pream.: [M]3Anjfesta he notoria cosa sia a tots que diuendres a xij de decembre any M.cccc. quoranta nou per donar orde he manera deguda als portadors … [ 80] … segons deuall es contengut
dispositio: [P]4Rimerament statueix \e/ ordona lo molt magnifich vicicanceller e loctitent general que tots los dits portadors de letres he comissions ço es los qui vuy son dins tres dies apres publicatio deles presents ordinations … [ 84v] … no haia fetes les dites assignations
Note al f. 85, de mà posterior: “Jtem que los portados e comisaris ho son e sian (…) villes on saran”. Seria el final del text transcrit d'un foli ara perdut al s. XVI
ID no. of Witness 2 cnum 9814
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. lxvi-lxxv
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions de misser Falcó, promulgat 1449-12-12
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvi] Micer Rodrigo falco | Capitula vulgo dicta de micer [falco] … comissaris
tit.: La Crida
intr.: Ara hoiats quens notifique lo molt honorable miçer Rodrigo falco … [ lxvjv] … algu excusar nos pugue
datatio: Dat en Ma[?] A xij de decembre any M.cccc xxxx viiij Falco loctinent
tit.: Preambol
pream.: Manifesta e notoria … [ lxvij] … segons deuall es contengue
dispositio: Primerament statueix e ordena lo molt magnifich loctinent general que tots los dits portadors de letres e comissions … [ lxxv] … request per lo dit deutor no hagie fetas las ditas assignations
Note molts paràgrafs il·legibles. En blanc els ff. lxxiv-lxxxv
ID no. of Witness 3 cnum 3504
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cxxviiii-cxxxviiiiv
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions de misser Falcó, promulgat 1449-12-12
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiii] Ordinacions de misser falco
intr.: A6ra hoiats queus notifica Lo molt magnjffich misser Rodrigo Falco Conseller viçicanceller / e Lochtinent general del molt alt Senyor Rey en lo Regne / e jlles de Mallorques … [ cxxviiiiv] … per ço que de llur obseruança algu scusar nos puga. Dades en Majorques a xij. de Desembre any Mil cccc xxxx viiijo. Falco Loctinent
text: M3Anjfesta / e notoria cosa sia atots que diuendres a xij. de dezembre. any Mil cccc xxxxviiijo per donar orde / e manera deguda als portadors de letres … [ cxxxviiiiv] … Les altres coses en lo dit Capitol statuhides romanents en llur força / e valor: Jacobus pauli
ID no. of Witness 4 cnum 9807
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 23 (BITECA manid 2391)
Copied 1491 - 1510 ca.
Location in witness ff. 80-88
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions de misser Falcó, promulgat 1449-12-12
Incipit & Explicits rubr.: [ 80] Registrate Jn libro supplicationum annj Millesimi Quadringentesimj .xxxxviiij. Jn principio libri [Misser falco] [afegit després]
pream.: A4Ra hoiats queus notifica lo molt magnjfich Miçer rodrigo falco Canceller … [ 80v] … perço que de llur ocseruança algu scusar nosj pusca
tit.: Dels Portadors de letra [afegit posteriorment]
dispositio: M3Anifesta e notoria cosa sia a tots que diuenres a xij. de dezembre. Any Mo. ccccxxxxviiijo. per donar orde e manera deguda als portadors de letres e comissions enfer les executions … [ 88] … dels honorables Sindichs dela part forana segons que deual se conte
ID no. of Witness 5 cnum 3524
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 83v-89v
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions de misser Falcó, promulgat 1449-12-12
Incipit & Explicits rubr.: [ 83v] Les ordinacions dels portadors de misser falco
dispositio: M3Anjfesta cosa sia a tots que diuenres a dotza de desembra any Mil cccc xxxx viiijo … [ 89v] … no sia necessarj venjr hi per requerjr los dits liuraments. Falco lochtinent
ID no. of Witness 6 cnum 10211
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 73-75v
Title(s) Lloctinència i governació, Ordinacions de misser Falcó, promulgat 1449-12-12
Incipit & Explicits rubr.: [ 73] Capitula vulgo dicta de micer Rodrigo falco donants forma e manera als portadors de letres e Commissaris
intr.: Ara hojats queus notifica lo molt honorable micer Rodrigo falco … [ 73v] … scusar nos pugue
datatio: Dat en Majorca a xij de desembre any M.CCCC xxxx viiij falco locutenentj
tit.: Preambol
pream.: Manifesta e notoria cosa sie a tots que divendres … segons dauall es contengut
dispositio: Primerament statueix e ordena lo molt magnifich loctinent general que tots los dits portadors de letres e commissions … [ 75v] … de qui la tal cosa, o cosas rebut laura. Falco locumtinenti
Note una anotació moderna diu que és incomplet. Folis 77-84 en llatí
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-11-08