Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3973
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions sobre els jutges de nou creats
De violació de franqueses: qui serà jutge (Montserrat Ms. 202)
Date / Place promulgat Gaieta 1439-06-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3493
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cviiiiv-cxi
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre els jutges de nou creats, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiiiv] Juges de nou creats en cas que gouernador bale veger e qualseuol altre oficial fassen contra franquesa o prjujlegi dela terra
intr.: N3Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … ha vn capitol del tenor seguent:
text: Item com per los molt Jllustres Reys passats sien stades atorgades al present Regne diuerses franqueses / e libertats / e per lo molt alt Senyor Rey ara benauenturadament regnant sien stades [f. cx] les dites franqueses confirmades / e altres atorgades / les quals continuadament son violades per los officials … [ cxv-cxi] … Tollent vos tot poder amaior cautela de fer lo contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny en lany dela natiuj-tat [f. cxi] de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou
ID no. of Witness 2 cnum 3511
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 202 (BITECA manid 1147)
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 49-50v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre els jutges de nou creats, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits intitulatio: [ 49] A3Alfonso [sic] per lagratia dedeu Rey dearago … [ 49v] … hun capitol del tenor seguent
dispositio: Item com per molts jllustres reys … [ 50v] … amaior cautela defer locontrarj. Dats en Gayeta a xvij djes de Juny en lany dela Natiujtat de nostra senyor M cccc xxxviiijo Rex alfonsus
Record Status Created 1999-10-29
Updated 1999-11-05