Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3968
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca
Date / Place promulgat Gaieta [?] 1439-06-17
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 9826
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 53-68
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 53] Executories dels capitols deles nouelles ordinations
intitulatio: [N]6Os Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago … e de Cerdayna
pream.: En los capitols que los faels nostres en Berenguer vnjz e francesch Axalo e Nanthonj oliues Ambaxadors anos tremesos per la Ciutat e regne de Mallorques nos han presentats ha un Capitol del tenor saguent
dispositio: Jtem com enlo present regne sia stat abusat per alguns Gouernadors o lotinents de aquells que turmenten alguns delats sens estancia de turments … [ 68] … e de ninguna efficacia e valor ço que per uosaltres e cascu de uosaltres sera fet en contrari
datatio: Dat en gayeta. A xvij de Juny en lany de la Natiuitat de nostre senyor. M.cccc. Trenta Nou Rey Alfonsus
Note són diverses disposicions, cadascuna amb la seva introducció i datatio; donem només incipit de la primera i explicit de la darrera
ID no. of Witness 2 cnum 2873
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. xxxiij-xxxxiiijv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiij] Capitols anomenats de mossen beranguer vris
rubr.: Noue ordinationes edite … per cominum nostrum Regem Ambaciatoribus dicti Regni anno a natiuitate domini M.cccc xxx viiijo
intitulatio: Pateat vniuersis quia Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum … et Neopatrie
pream.: Cupientes conseruatione … [ xxxiijv] … in hunc modum
tit.: Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques al honorable en beranguer vris donsell … per las parts foranes Ambaixadors de Mallorques
dispositio: Primerament com lo honorable mossen pere Calar surrepticiament la real celsitut tostemps salua … [ xxxv] … per ipsam dominam Reginam prosterea gracias [?]
datatio: Datum et actum est hac (…) turrim de Carbonayra ie xviiij mensis maij secunde judicionis anno anatiuitate dominji Millesimo quadringentesimo trigesimo nono … aliorum fero Regnorum nostrorum anno xxiiij
auten.: Sig ✠ num Alfonsi dei gratia Regis Aragonum … Jussimus Jmpendentis Rex Alfonsus
testimonis: Testes fuerunt … domini Regis predicti
certificació: Sig ✠ num mei Joannis sallent … [ xxxxiiijv] … tanquem noto
conf.: Dominus Rex mandauit mihi Georgio Catala … et Jurauit
Note f. xxxxv en blanc
ID no. of Witness 3 cnum 10816
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness pp. 29v-30v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 29v] Executories dels Capitols deles Ordinacions nouelles son les qujs sagueixen
intitulatio: [N]3os nalffonso perla gracia de deu Rey darago … [ 30] … e de sardenya
pream.: en los Capitols que los ffaels nostres e [sic] barenguer vnjs … nos han presentats ha hun Capitol dela tenor saguent
dispositio: Jtem com lo present Regna sia stat abusat per alguns gouernadors o loctinents de aquells quj turmentan alguns delats … [ 30v] … e als Altres dits officials tot poder de ffer lo contrarj
conf.: En testimonj dela qual cosa manam esser ffetas las presents sots nostre sagel segret [corregit en secret]
datatio: dat en Gayeta a xvij de Juny Any dela Natiuitat de nostre senyor Mill quatressents trenta Nou Rex alffonsus
ID no. of Witness 4 cnum 3486
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 208 (BITECA manid 1211)
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. lxxxxiii-ciiiiv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits pream.: [ lxxxxiii] P10Ateat vnjuersis. nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum (…) Cupientes Conseruacionj et augmento rey publice … [ lxxxxiiiv] … et responsionum nostrarum Tenor sequitur jn hunc modum:
rubr.: Memorial fet per los honorables Jurats dela Ciutat / e Regne de Mallorques als honorables en berenguer vniç donzell. per lo braç mjlitar / e francesch exalo Ciutada per lo braç dels Ciutadans Anthoni oliues per les parts foranes embaixadors de Mallorques
text: P5Rimerament com lo honorable mossen pere callar surrepticiament la Real celsitut tostemps salua / e contra forma dela vnio / dela qual sen porten trellat / e de certa franquesa començant Ecaraus atorgan … [ ciiiv] … Anno anatiuitate dominj Mo Quadringentesimo Tricesimo nono huiusque nostri citra farum sicilie Regnj Anno qujnto Aliorum vero Regnorum nostrorum anno viçesimo quarto
auten.: Signum Alfonsi dei gracia … [ ciiiiv] … Domjnus Rex mandauit mihi Georgio catala jn cuius posse firmauit atque jurauit .P.
ID no. of Witness 5 cnum 9802
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 23 (BITECA manid 2391)
Copied 1491 - 1510 ca.
Location in witness ff. 49-62v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions i privilegis del regne de Mallorca, promulgat 1439-06-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] E6xecutories dels capitols deles ordinations Nouelles son les quis seguexen
intitulatio: N4Qs [sic] alfonsus per la gratia de deu Rey darago … e de Sardayna [sic]
pream.: En los Capitols que los faels nostres en Berenguer vniç … nos han presentats ha hun Capitol del tenor seguent
dispositio: Jtem com en lo present Regne sia stat abussat per alguns Gouernadors o loctinents de aquells que turmenten alguns delats … [ 62v] … ço que per vosaltres e cascu de nosaltres sera fet en contrari
datatio: Dat en Gayeta .a xvij. de Juny en lany dela natiuitat de nostre [sic] M cccc xxx viiijo. Rex alfonsus
Note ff. 63-64v en blanc
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2008-01-16