Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3962
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes
Date / Place promulgat Saragossa 1398-06-27
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject CIÈNCIA MILITAR
DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 11346
City, library, collection & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 (BITECA manid 2896)
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxvv.lxvjv
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes, promulgat 1398-06-27
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvv] Pracmaticha sanccio dels combatiments dalberchs feta per lo Senyor Rey don Marti
intitulatio: Nos en Marti per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
intr.: Entenents curosament axj com de bon princep e de bon Rey se pertany atotes coses quj asos sots mesos puixen per qualseuol manera profitar … [ lxvj] … e per tenor dela present
dispositio: Statuhim prouehim sancim e perpetualment ordenam e fem pragmaticha sanccio ordjnacio e jnujolable statut que si algu ab armes entrara en alberch daltrj per damnjficar a ell … [ lxvjv] … En testimonj dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre sagell secret segellada
datatio: dat en Çaragoça a xxvij dies de Juny En lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccxcviij Matias vicecancelari
ID no. of Witness 2 cnum 4256
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/1117 (BITECA manid 2517)
Copied València: 1403 a quo - 1500 (ff. i-xxxviii)
1501 [?] - 1525 [?] (ff. 40-199)
Location in witness ff. 192-193
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes, promulgat 1398-06-27
Incipit & Explicits rubr.: [ 192] La prachmaticha contra aquells qui combaten alberchs ab armes [Valencia]
intitulatio: Nos en Marti per la gracia de deu Rey darao de valentia etc.
pream.: Entenents Corosament axj com de bon princep e de bon Rey se pertany … de malfeytors sa contengut lo capitol seguent
dispositio: Aquell qui per força entrara ab armes en casa daltrj … [ 193] … ab nostre segell secret segellada dat en Caragoça a xxvij dies del mes de juny en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.ccc.xc e huyt macias viccecanceller
Note al f. 193r-v es transcriu una “Prouissio dels arroços” del rei Martí, de 1403, amb el text en llatí
ID no. of Witness 3 cnum 9773
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 155-156v
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes, promulgat 1398-06-27
Incipit & Explicits intitulatio: [ 155] Nos en marti per la gracia de deu Rey de arago de Valentia … e de Cerdanya
pream.: Entenents corosament axj com de bon princep e bo rey se pertany … de malfeytors sia contengut lo capitol seguent
dispositio: Aquell qui per força entrara ab armes en casa daltruy e daquy alguna cosa traura … [ 156v] … per los lochs acostumats dela djtta cjutat publjcar per tal que algu de aquella nos puxa per ignorancja excusar
datatio: En testjmonj dela qual cosa manam la present esser feyta e ab nostre sagell secret sagellada dada en Saragoça a xxvij djes de juny del any dela natjujtat de nostre senyor Mil trecents noranta huyt Mathias vicecancellarius
ID no. of Witness 4 cnum 9623
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. ccxviva-ccxviira
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica contra aquells que combaten albergs amb armes, promulgat 1398-06-27
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxviva] Pracmatica regis martini. De combatiments de alberchs. data Cesarauguste .xxvii. die iunii .anno. M.ccc.lxxxxviii.
intitulatio: [N]7Os en Marti per la gratia de deu rey Darago/ de Ualentia de Mallorques/ de Sardenya/ de Corcega … e comte de Barcelona de rossello e de Cerdanya
pream.: Entenents curosament axicom de bon princep e de bon rey se pertany a totes coses qui a sos sotmeses puxen per qualseuol manera aprofitar … [ ccxvivb] … o poder que haja de nos o de nostre primogenit
dispositio: E perço que per temor o impotencia del iniuriat o per altra manera tals coses no romanguen sens punicio: statuim pro [f. ccxviira] uehim e ordenam … [ ccxviira] … En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e ab nostre sagell secret sagellada
datatio: Dada en çaragoça a xxvij. dies de juny en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.ccc.noranta huyt. Matias vichecancelarius
notificació: Die martis nona julij anno a natiuitate domini .M.ccc.nonagesimo octauo fuit publicata predicta pracmatica sanctio cum tubis per raymundum artus trompetam ciuitatis valentie
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2001-02-15