Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3940
Authors Ausiàs March, Cavaller
Titles Si com lo taur s'en va fuyt pel desert
Incipit & Explicits text: Si com lo taur s'en va fuyt pel desert … la gran pahor qui·m toll ser delitós
Date / Place escrit 1459 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10^ 10^ 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 207
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:67
March et al. (2000), “Si com lo taur se·n va fuyt pel desert [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1997), Obra completa 139-140 , n. xxix
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 162 , n. 108
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 162 , n. 94.106 (219:103)
March et al. (1979), Les poesies d'Ausiàs March. Introducció i text revisat per Joan Ferraté 65 , n. 29
March et al. (1952-59), Poesies 2:101-102 , n. xxix
March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:277 , n. xxix (ed. ref.)
March et al. (1888), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara novament ab molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues 198 , n. i
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 205-206
March et al. (1864), Ausias March. Obras de aquest poéta publicadas, tenint al devant las edicions de 1543, 1545, 1555 y 1560, per Francesch Pelayo Briz, acompanyadas de la vida del poeta, escrita per Diego de Fuentes, de una mostra de la traducció castellana que d'ellas féu lo poéta Jordi de Montemayor, y del vocabulari que, pera aclarir lo original, publicá Johan de Ressa 201 , n. i
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 5411
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 57
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 57] Mossen Ausias march
text: Si com lataur [sic] \se/ va fuyt per dessert … Los pensaments quim porten las paors
Poetic Stanza 1 x 8
Note no hi ha cap separació tipogràfica entre aquesta composició i la següent
ID no. of Witness 2 cnum 4930
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 147
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 147] Sparca mossen auzias march
text: Si com lo táur / seua fuy pel desert … los pensaments / qujm porten les paors
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 4153
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 19v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 19v] Esparça
text: Si com lo taur sen va fuyt pel desert … La gran pahor / quim toll ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7230
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 148
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 148] Sparça
text: Si com lo taur /seua fuyt per desert … Los pensaments / qujm porten les pahos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 6076
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 210 (BITECA manid 1745)
Copied 1491 - 1500 (primera part: ff. i-xxi i ciii-cxxxxiv)
1501 - 1600 (segona part, a partir del f. xxii)
Location in witness f. 138 f. dcxij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 138] Mossen auzias march
text: Si com lo taur / sen va fuit per desert … Lagran paor / quim toll ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 5943
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiijv] Sparça mossen auzias march
text: [S]J com lo taur / se ua fuyt per desert … Los pensaments / quim porten les pahors
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 6923
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 62
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 62] Sparça mossen Auzias march
text: [S]J com lo taur / se ua fuyt per desert … Los pensaments / quim porten les pahors
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 8 cnum 5541
City, library, collection & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2244 (BITECA manid 2262)
Copied 1501 - 1550 (Bohigas)
1426 - 1450 (Pagès)
Location in witness f. xxix
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxix] Sparca
text: Si com lo taur sen va fuyt pel desert … La gran pahor qujm toll ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 9 cnum 5236
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 479 (BITECA manid 1967)
Copied Barcelona: Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1541-05-09
Location in witness f. 26v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 26v] Si com lo taur sen va fugint per desert … Los pensaments quim portan las pahos.
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 10 cnum 4373
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2985 (BITECA manid 2303)
Copied Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. (Pagès)
Location in witness ff. xxvij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxvij] Si com lo Taur / senva fuyt per desert … la gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 11 cnum 6342
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2025 (BITECA manid 2278)
Copied Pere de Vilasaló para Ferrando Folc de Cardona i d'Anglesola, 2n. Duc de Soma, 1542-04-24
Location in witness f. xxviiijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xxviiijv] SJ com lo taur sen va fuyt per desert … Los pensaments quem portan las paos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 12 cnum 6642
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-III-22 (BITECA manid 2305)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22
Location in witness f. xcixv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xcixv] S2I com lo Taur / sen va fuyt per desert … la gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
Note no hi ha cap separació tipogràfica entre aquesta composició i la següent
ID no. of Witness 13 cnum 6519
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat ?, Res. 12o-4 (BITECA manid 2081)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22
Location in witness f. ciij
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ ciij] S2I com lo Taur / sen va uyt [sic] per desert … la gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
Note aquesta esparsa no té cap separació tipogràfica en relació a la poesia que la segueix
ID no. of Witness 14 cnum 6424
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.III.26 (BITECA manid 2082)
Copied 1546 - 1547 (A. Pagès)
Location in witness f. 141v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 141v] Si com lo Taur / sen ua uyt per lo desert … La gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 15 cnum 4522
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3695 (BITECA manid 1203)
Copied València: Jeroni Figueres para Lluís Carrós de Vilaregut, 1546-05-01
Location in witness f. lxxviijv
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviijv] Sparça
text: Si com lo Taur / sen va fuyt per desert … la gran pahor / quem tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 16 cnum 6787
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/8302 (BITECA manid 2306)
Imprint Valladolid: Sebastián Martínez, 1555
Location in witness f. 143
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 143] SEGVNDO CANTO MORAL
text: S3I com lo Taur / se va fuyt per desért … la gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
Note no hi ha cap rúbrica que separi aquesta esparsa de la composició següent
ID no. of Witness 17 cnum 6241
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 72-12º (BITECA manid 2046)
Imprint Barcelona: Claudi Bornat, 1560
Location in witness f. 136v
Title(s) Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 136v] SEGON CANT MORAL
text: S2I com lo Taur / se va fuyt per desért … la gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
Note no hi ha cap rúbrica que separi aquesta esparsa de la composició següent
Record Status Created 1999-10-13
Updated 2012-01-28