Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3776
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius (ed. Amorós)
Date / Place escrit Burgos 1511-11-05
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3331
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, F.B. 2366 (BITECA manid 2466)
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Llàtzer Millà, 1513-05-06 (colofó)
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Pragmatica sancio feta per lo molt illustrisimo e potentissimo e catholic princep Rey e senyor don ferrando Rey de arago … y publicar aqnels [sic] per gitar de pau y treua
intitulatio: N5Os don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago … y de Gociano
intr.: Com a nostra hoyda no sens gran displicencia sia peruengut que en ab sencia nostra … sia publicada enlo cap de quiscuna vegaria del principat predit: e en altres lochs sie segons sera vist necessari la qual es del tenor seguent
dispositio: [ 1v] P6Rimerament volem estatuim ordenam: e manam que los veguers soueguers ballest sotballes:e altres officials nostres … [ 2v] … y encara sots pena de priuacio de sos officis yrremisiblementexicutadoraa. Entestimoni deles qualls [sic] coses hauem manat esser fetes les presents ab nostre sagell Secret enlo dors segellades
datatio: Dat en la Ciutat de Burgos a .v. dies del mes de Noembre .Any. dela natiuitat de nostre senyor Jesuchrist .Mil.Cincents. y onze
rubr.: Pragmatica sobre los delats de Cathalunya: e sobre los desafius. e sobres lo [sic] recaptadors dels dits relats
colofó: Estampat en Barcelona per Carles amoros En despesa de mestre Lazer milla Librater de la diputacio .a vi. de Max. Any. Mil. D. y xiii. Com preuilegio
ID no. of Witness 2 cnum 3324
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 19 Fol (8) (BITECA manid 2461)
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Barthomeu Aguilar, 1513-05-06
Location in witness ff. 1-2
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Pragmatica sancio feta per lo molt illustrissimo e potentissimo e catholich princep Rey e senyor lo Senyor Rey de arago y deles dos Sicilies et caetera sobre la persecucio dels mals factors … y dels qui sens exprecio de nom desafien: o desafiar fa y del modo e forma fet de seruar y publicar aquels per gitar de pau y treua.
intr.: N5Os don ferrando per la gracia de deu Rey de Arago (…) Com a nostra hoyda no sens gran displicencia sia peruengut … manam sia publicada en lo cap de quiscuna vegaria del principat predit: e en altres lochs si e segons sera vist necessari la qual es del tenor seguent.
text: [ 1v] P5Rimerament volem estatuim ordenam: e manam que los veguers soueguers balles sot balles: e altres officials nostres … [ 2v] … Entestimoni deles quales coses hauem manat esser fetes les presents ab nostre sagell Secret enlo dors segellades. Dat enla Ciutat de Burgos:a.v.dies del mes de Noembre. Any. dela natiuitat de nostre senyor Jesu christ. Mil.Cincents.y onze. Pramagtica [sic] sobre los delats de Cathalunya: e sobre los desafius: e sobres los receptadors dels dits delats.
colofó: Estampat en Barcelona per Carles a moros. En despesa de mestre Bertomeu aguilar Librater de la diputacio.a.vi.de Max. Any.Mil.D.y.xiij. Com preuilegio.
Record Status Created 1999-07-16