Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3773
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya
Date / Place promulgat Barcelona 1481
Language català
català (orig.)
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Part de texid 1541 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08
Subject Catalunya (principat)
DRET
COMERÇ
MAR
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 2176
City, library, collection & call number Andorra la Vella: Arxiu de les Set Claus, Ms. 1 (d) (BITECA manid 2721)
Copied 1431 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 132-134v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Incipit & Explicits acc.: [ 132] Ihesu christ
dispositio: Primerament que totes Robes e mercaderies qui entren o isquen en e del principat de Cathalunya per mar o per terra … [ 134v] … los quals paguen tant solameent per lliure de diners a la exida per tal com paguen ja dret de bulla .i. diner
Condition fragment
ID no. of Witness 2 cnum 9599
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26 (BITECA manid 2430)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. xcviiivb-cvr
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiiva] Capitols e ordinacions no|uellament fetes per la cort general del | principat de Cathalunya:quis ce=|lebra en lo capitol dela Seu de Barçe=|lona a vuyt dies del mes de Octubre | del any mil quatre cents e vuytanta .j. | sobre los drets del general: ço es de les | entrades e exides
pream.: E8N nom de | deu e dela glori|osa verge mare | sua madona san|ta Maria … quant seran tots obe=|diencia dela magestat del senyor Rey | per los deputats en e per la forma que | per lo passat era acostumat.
tit.: Lo ques deu pagar de to|tes robes exceptades les dauall espe=cificades.
text: P6Rimerament:que totes ro=|bes:e mercaderies qui entren | ho hisquen en .o. del dit prin|cipat de Catalunya per | mar:ho per terra:ho per aygua dolça … que la cort del | present principat ho en absencia de a=|quella los deputats e oydors de com|ptes del dit general qui ara son: ho per| auant seran:puixen aquelles declarar | corregir esmenar e interpretar aytan=|tes vegades com necessari sera: e a ells sia ben vist. Laus deo.
colofó: [ cvr] Alahor y gloria de nostre senyor | deu: e dela gloriosa e humil verge Maria mare sua senyora | nostra. Fonch emprimida e acabada la present obra. Jntitu|lada. Consolat de mar : qui tracta : dels actes maritims : e | mercantiuols : e deles ordinacions e drets del general : de=|les entrades e exides : del principat de Cathalunya. | A despeses de Rapahel Dauder librer. Estam=|pats en Barçelona per Mestre Johan | Rosembach alemany. A sis del mes de | Maig en lany del part dela verge | Maria .Mil.D.xviij. | Deo gracias. | [Marca de l'impressor]
ID no. of Witness 3 cnum 3949
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-IV-9 (BITECA manid 2355)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06 (colofó)
Location in witness ff. cxxiva-cxxviiirb
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiva] Capitols e ordinacions nouellament fetes per la cort general del principat de Cathalunya … ques celebra enlo capitol dela seu de Barçelona a vuyt dies del mes de Octubre del any Mil quatre cents e vuytanta .i. sobre los drets del general: ço es de les entrades e exides
text: E13N nom de deu e dela glorioa [sic] verge maria mare sua … [ cxxviiirb] … com necessari sera: e a ells sia ben vist. Laus deo.
ID no. of Witness 4 cnum 5186
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. cxxiva-[c]xxviiirb i cxxixra-rb
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiva] Capitols e ordinacions nouellament fetes per la cort general del principat de Cathalunya quis celebra enlo capitol dela Seu de Barçelona a vuyt dies del mes de octubre del any mil quatrecents e vuitanta .i. sobre los drets del general: çoes deles entrades e exides
pream.: E5N nom de deu e dela Gloriosa verge Maria mare sua madona sancta Maria del benauenturat mossenyer Sanct Jordi la cort general del principat de Catalunya la qual lo molt alt e molt exelent Senyor don Ferrando per la gracia de Deu Rey de Arago (…) marques de Oristany e comte de gociano. Celebra als cathalans en lo capitol de la Seu dela ciutat de Barçelona … [ cxxivb] … quant seran sots obediencia dela maiestat del senyor Rey per los deputats en e per la forma que per lo passat era acostumat:
tit.: Lo ques deu pagar de totes robes exeptades les dauall especificades. Capitol .i.
text: P10Rimerament: que totes robes: e mercaderies qui entren ho hisquen en .o. del dit principat … [ [c]xxviiirb] … ho per auant sera puixen aquelles declarar corregir esmenar e interpreter [sic] aytantes vegades: com necessari sera: e a ells sia ben vist. Laus deo
Note errades a la foliació en aquesta part del text, cxxviij (per 124)
ID no. of Witness 5 cnum 5175
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 13-3-13 (BITECA manid 2047)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester, Joan de Gilio, 1523-11-15
Location in witness ff. [c]xxviiiva-cxxiv
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ [c]xxviiiva] ITem tota filassa de stam: e de lana pach: e sia tenguda pagar de exida per liura de diners .x. sous. Del bestiar qui ix de Cathalunya pera toncre. Ca. xxxj.
text: [J]5Tem que tota persona qui traura de Cathalunya algun bestiar per tondre que haie a pagar per la lana de aquel bestiar … [ cxxiiijrb] … Dret de exida de fillassa de stam: ho de lana Capitol. xxx.
rubr.: [ cxxiiijva] Segueixense les ordinacions del dret del pes del seyor Rey: com e enquina manera sepaga lo dit dret del pes
text: P2Rimo poga lo ciutada de vna … [ cxxiiijvb] … e de Alcanyiç dela frontera: e del Espital de Leyda: e alguns altres qui han franquesa
conf.: [ cxxixra] Les ordinacions damunt escrites son estades trasladades e tretes de vn registre … [ cxxixrb] … lo dit ioan castell fas la present escriptura de ma propria mae hi pos lo meu acostumat signe. Finis
tit.: Registre dela present obra
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q. E tots aquestos son quoernos complits sino lo quoern dela .q. que.es quintern
colofó: [ cxxixv] A lahor e gloria de nostre Senyor Deu: e dela gloriosa e humil verge Maria mare sua Senyora nostra Fonch estampada e acabada la present obra. Jntitulada. Consolat de mar: qui tracta: dels actes maritims e mercantiuols: e deles Ordinacions e drets del general: e deles entrades e exides: del principat de Cathalunya. Fonch estampat en la insigne ciutat de Barçelona: per Dimas bellestar e Joan de Gilio Any .M.d.xxiij a quince dies del mes de Noembre
tit.: Oratio pro nauigantibus
epíleg: D2Eus qui transtulisti patres nostros … Per dominum nostrum et caetera
Condition fragment
Note errades a la foliació en aquesta part del text, cxxiij (per 128)
ID no. of Witness 6 cnum 3313
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1577-8o (2) (BITECA manid 2456)
Imprint Barcelona: Joana Corteia, 1577
Location in witness ff. 1-28 prel. + 1-60v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481 [?]
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, frontispici
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossello y Cerdany, fets en Corts Generals de lany M.CCCC.LXXXI. fins en lany M.D.LXIIII. inclusiue … EN BARCELONA: Venense en casa de Ioana Corteya viuda. ANY .M.D.LXXVII.
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LIBRE
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de hauer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. e si mercantiuolment, del dret, dret. capit. 72. cor. 1481. numer. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols del present volum son deles corts. M.CCCC.LXXXXI. … Y la tarifa feta per delliberatio de Deputats, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany M. D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS Y ALTRES COSES DEL GENERAL … EN BARCELONA. Any M.D.Lxxvj. Venense en casa de la Viuda Cortey
rubr.: [ 2] Capitols dels drets del General del Principat de Cathalunya, y comtats de Rossello y Cerdanya: fets per la cort General, celebrada per la bona memoria del Catholich Rey Don Ferrando segon, en lo Capitol dela Seu de Bar. a viij. de Oct. any dela Natiuitat del Senyor M.cccc.lxxxj. Drets de entrades, y exides. Totes robes y mercaderies. Capitol i.
text: P4RIMERAMENT que totes robes e mercaderies qui entren, o isquen en, o del Principat de Cathalunya … [ 60v] … Altres coses son particularment ordenades cerca la exactio dels dits drets per algunes taules, o collectas: e les quals se deu obseruar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit
ID no. of Witness 7 cnum 3314
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1620-8o (2) (BITECA manid 2452)
Imprint Barcelona: Llorens Déu, Jeroni Margarit para Barcelona: Diputació, 1620
Location in witness ff. 1-28 prel. + 1-60v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHALVNYA, Y COMTATS DE ROSSELLO, Y CERdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII, inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen. EN LO TRIENNI DE M.D.LXXV. PER MANAMENT dels molts Illustres Senyors Deputats (…) NOVAMENT MANATS IMPRIMIR PER LOS MOLT ILLVSTRES y Reuerendissim Senyors Don Luys de Tena Bisbe de Tortosa … EN BARCELONA. Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Llorens Deu y Hieronym Margarit, Any M.DC.XX.
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LIBRE
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de auer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. è si mercantiuolment, del dret, dret. cap. 72. cor. 1481. num. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] LOS CAPITOLS DEL PRESENT VOLUM SON DE les Corts M.CCCC.LXXXXI. … Y LA TARIFA FETA PER DELIBERATIO DE DEPVTATS, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany M. D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Llorens Deu y Hieronym Margarit, Any M. DC.XX.
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS del General del Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossello y Cerdanya: fets per la Cort General, celebrada per la bona memoria del Catholich Rey Don Ferrando Segon, en lo Capitol de la Seu de Barcelona a viij. de Octubre, any de la Natiuitat del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES, y exides. TOTES ROBES Y MERCADEries. Capitol. i.
text: P7Rimeramnet que totes robes è mercaderies qui entren, o isquen en, o del Principat de Cathalunya … [ 60v] … Altres coses son particularment ordenades cerca la exactio dels dits drets per algunes taules, o collectas: e les quals se deu obseruar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit
ID no. of Witness 8 cnum 3316
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1635-8o-1 (BITECA manid 2451)
Imprint Barcelona: Gabriel Nogués para Barcelona: Diputació, 1635
Location in witness ff. 1-28 prel. + 1-60v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481 [?]
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS, Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHALVNYA, Y COMTATS DE ROSSELLÒ, y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII, inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen … Any 1635. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa de Gabriel Nogues, al carrer de Sant Domingo.
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LLIBRE.
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de auer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. e si mercantiuolment, del dret, dret. cap. 72. cor. 1481. num. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols, del present volum son de les Corts M.CCCC.LXXXXI. … Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany.M.D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Any 1635. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats. En casa de Gabriel Nogues, al carrer de Sant Domingo
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL General del Principat de Cathalunya, … en lo Capitol de la Seu de Barcelona a viij. de Octubre any de la Natiuitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES y exides. TOTES ROBES, Y MERCAderies. Cap. i.
text: P5Rimerament que totes robes, e mercaderies qui entren, o isquen en, o del Principat de Cathalunya … [ 60v] … tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit.
ID no. of Witness 9 cnum 12353
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. 119r-126rb
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Incipit & Explicits rubr.: [ 119r] CAPITOLS E ORDINA-|CIONS NOVELLAMENT FETES PER | la Cort general del Principat de Cathalunya, quis celebra en lo | Capitol de la Seu de Barcelona, a vuyt dies del mes de | Octubre del any mil quatrecents e vytanta hu | sobre los drets del General , ço es de les | entrades e exides
intr.: [ 119ra] E7N nom de Deu | e de la gloriosa | Verge Maria ma|re sua Madona | sancta Maria del | benauenturat mos|senyer sant Ior-|di … [ 119rb] … sots obediencia de la Magestat del | senyor Rey per los Deputats en e | per la forma que per lo passat era a-|costuma
rubr.: [ (en cursiva)] lo ques deu pagar de totes rebes excepta-|des les dauall especificades. | Cap. i.
text: P2RIMERAMENT , que to-|tes robes , e mercaderies qui [f. 119va] entren ho hisquen en, o, del dit | Principat de Catalunya … [ 126rb] … com necessari sera, e a ells sia | ben vist. | LAVS DEO.
ID no. of Witness 10 cnum 3315
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1671-8o (3) (BITECA manid 2455)
Imprint Barcelona: Barcelona: Casa Matheuat para Barcelona: Diputació, 1670 - 1671 (el volum té dues portades i a cadascuna apareix una data diferent)
Location in witness ff. 1-28 prel. + 1-60v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS, Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHalunya, y Comtats de Rossellò, y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII, inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen. EN LO TRIENNI DE M.D.LXXV. PER MANAMENT DELS MOLT Illustres Senyors Deputats (…) NOVAMENT MANATS IMPRIMIR PER LOS MOLT ILLVSTRES Senyors Deputats … EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats, En casa Matheuat, dauant la Rectoria de nostra Senyora del Pi
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LIBRE.
índex: [ 2ra prel.] A. A2Ccusador ha de auer lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. è si mercantiuolment, del dret, dret. cap. 72. cor. 1481. num. i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols, del present volum son de les Corts M.CCCC.LXXXXI. … Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D. LXXIIII. Corregida lany M.D. LXXVI.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Any 1670. EN BARCELONA, Estampats per manament dels senyors Deputats. En casa Matheuat, dauant la Rectoria de nostra Senyora del pi
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL GEneral del Principat de Cathalunya, … en lo Capitol de la Seu de Barcelona à viij. de Octubre any de la Natiuitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES y exides. TOTES ROBES, Y MERCADERIES. Cap. i.
text: P5Rimerament que totes robes, è mercaderies qui entren, ò isquen en, ò del Principat de Cathalunya … [ 60v] … Altres coses son particularment ordenades cerca la exactio dels dits drets per algunes taules, ò collectas: e les quals se deu obseruar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit
ID no. of Witness 11 cnum 3312
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1685-8o (7) (BITECA manid 2454)
Imprint Barcelona: Rafael Figueró para Barcelona: Diputació, 1685
Location in witness ff. 1-28 prel. + 1-60v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalvnya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, Portada
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] CAPITOLS DELS DRETS, Y ALTRES COSES DEL GENERAL DEL PRINCIPAT DE CATHAlunya, y Comptat de Rossellò, y Cerdanya fets en Corts generals del Any M.CCCC.LXXXI. fins en lo Any M.D.LXIIII. inclusiue, y dels drets que per practica, y altrament se paguen … Any 1685. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Diputats, En casa Rafel Figueró als Cotoners
tit.: [ 2 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LLIBRE.
índex: [ 2ra prel.] A. A2Cusador ha de haver lo quart del frau … [ 28rb prel.] … X2Amellots ques vendran per tallar pagan .3. s. è si mercantiuolment, del dret, cap. 72. cor. 1481. numero i. fol. 37.
rubr.: [ 28v prel.] Los capitols, del present volum son de les Corts. M.CCCC.LXXXX. … Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D.LXXIIII. Corregida lany.M.D. LXXXV.
rubr.: [ 1] CAPITOLS DELS DRETS … Any 1685. EN BARCELONA, Estampats per manament dels Senyors Deputats. En casa Rafel Figueró als Cotoners.
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL GEneral del Principat de Cathalunya, … en lo Capitol de la Seu de Barcelona à viij. de Octubre any de la Nativitat, del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES y exides. TOTES ROBES, Y MERCADERIES. Cap. i.
text: P5Rimerament que totes robes, è mercaderies qui entren, ò isquen en, ò del Principat de Cathalunya … [ 60v] … tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia scrit.
ID no. of Witness 12 cnum 3765
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-166 (BITECA manid 2504)
Imprint Barcelona: Rafael Figueró, 1707
Location in witness ff. 2-26 prel. + 2-60v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
Incipit & Explicits tit.: [ 1 prel.] REPERTORI DEL PRESENT LLIBRE
índex: A2Cusador ha de haver lo quart del frau … [ 26 prel.] … mercantivolment, del dret, cap. 72. cor. 1481. numero i. fol. 37
nota: [ 26v prel.] Los capitols, del present volum son deles Corts. M.CCCC.LXXX. M.D.XII. M.D.XX. M.D.XXXIII. M.D.XXXXII. M.D.XXXXVII. M.D.LIII. M.D.LXIIII. Y la tarifa feta per delliberacio de Deputats, lany M.D.LXXIIII. Corregida lany M.D.LXXXV
rubr.: [ 2] CAPITOLS DELS DRETS DEL GEneral del Principat de Cathjalunya, y Comptats de Rossello, y Cerdanya: fets per la Cort General, celebrada per la bona memoria del Catholich Rey Don Fernando Segon, en lo Capitol de la Seu de Barcelona à viij. de Octubre, any de la Nativitat del Senyor M.cccc.lxxxj. DRETS DE ENTRADES, Y EXIDES. TOTES ROBES, Y MERCADERIES. Cap. I.
dispositio: P4Rimerament ✠ que totes robes, é mercaderies qui entre, ò isquen … [ 60v] … en les quals se deu observar, tot lo que per elles es ordenat, no obstant que aci no sia escrit
Record Status Created 1999-06-18
Updated 2021-09-25