Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3748
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort III
Language català
Date promulgat 1344-10-18
City, library, collection, & call number Madrid: Real Academia de la Historia ( Salazar y Castro:), 9/5550 | Antic C 129 | Antic 11.25.6 | Antic 9.28.4 | Antic Est, 25 gr 6a C no 129
Copied 1601 - 1700 (Schena)
Location in witness ff. 9v prel. + 1-15 + 23v-33 + 34v-45v + 50-54
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 9v prel.] Libro de las ordinaciones Delos Reyes de Aragon
rubr.: [ 1] Incipit liber in quo sunt continuata institutio officialium regiae canccelleria et stilus illius nec no pragmaticae et prouisiones regie per serenissios reges aragonum factam fauorem regiae cancelleria et offici alium illius del cançeller
text: Per tal cor magestat real de grau molt gran es … [ 15] … si tal no era en aquelles ninguna fe no sia hauda
rubr.: [ 23v] Dela manera descriura letres a diuersas persones
text: PER tal com en lettres scriuidores lesquals per nos … [ 33] … en nobleits volem a aquells egregi ser scrit
rubr.: [ 34v] Ordinationes super Regia cancelleria
intitulatio: Petrus dei gratia rex etc.
salutatio: fidelibus magistro rationali … salutem et gratiam ecce.
dispositio: quod nos habita informatione veridica de emolumentis (…) sub hac forma per pasaren estament et en ordinatios la quitacio les pagues façen vol e ordena … [ 37v] … en altra manera que nols sia feta certificacio ne per so seguent compte quo circa volumus vobis quod dicimus (…) aduersantibus nullo modo. Dat. Barchinona xx die marcij anno anatiuitate Domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo quarto. Rex P.
rubr.: Ordinationes super cancellaria regia sollicitator canc.
intitulatio: Nos P. dei gratia Rex aragonum ecc.
dispositio: sirca quodam conseruentia vtilitatem scribania nostra … [ 39v] … in cuius rei testimonium presentem fieri jussimus nostro sigillo munitam Dat. Barchinone xj die septembri anno a natiuitate domini Millesimo Trecentessimo septuagesimo quarto Rex Petrus
rubr.: Ordinatio deles quitacions y vestits y altres extraordinaris carregat sobre lo dret del sagell dela scriuania del seynor Rey
dispositio: Lo nostre Rey mane que la present ordinatio començas lo primer dia del mes de noembre (…) del any (…) mill trescents setante y dos … [ 45v] … y de alguns capellans i xandres dela capella del dit seynor
rubr.: [ 50] Ordinatio feta per lo seynor Rey en pere sobre lo dret de segell dela scriuania del seynor Rey
intitulatio: Nos en pere per la gracia de deu
dispositio: Lo seynor Rey per posar en estament que les persones de cosa [sic] sua … [ 54] … segons que dels altres demunt inçerts es estat per nos promes e Jurats. Rex Petus [sic]. Die Jouis ix aprilis anno anatiuitate domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo octauo (…) Michaelis domini Regis secretarij nomine ipsius domini regis recipient.
Condition extractes
Note extracte de la tercera part de l'obra; els primers capítols van correlatius com al model, els darrers venen d'altres indrets, més avançats: els ff. 1-15 corresponen als cap. “De canceller” a “De la manera de sagellar ab segells de era e ab bulla” de la tercera part de l'obra. Es transcriuren alguns capítols: “Del canceller”; “Del vicecanceller”; “Del offici del prothonotari tinent los segells”; “Dels aiudants de la scrivania”; “Dels scrivans secretaris”; “Dels misaties de la verga de la Cancilleria”; “Del scalfador de cera”; “Dels segelladors de la scrivania” i “De la manera de segellar ab segells de cera ab bulla”; segueixen altres disposicions emanades als ss. XIV-XVI; als ff. 15-23v, en llatí: “Super ordinatione domus sua” i “Littera missa…”; la disposició que ocupa els ff. 34v-37v comença en llatí al f. 34v i després es traduïda al català; als ff. 45v-50 es transcriu una pragmàtica en llatí del rei en Pere de 27 de març de 1375
Record Status Created 2000-03-30
Updated 2012-01-28