Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3740
Authors Consell de Cent
Titles Carta al Cardenal de València
Incipit & Explicits text: Molt reverent pare en Crist e senyor … Escrit en Barchinona a deu dies de deembre de l'any mil trecents noranta cinc
Date / Place escrit Barcelona 1395-12-10
Language català
Text Type: Prosa, Carta
Associated Persons Corresponsal: Jaume d' Aragó, Bisbe de Tortosa [1362 - 1369]
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 3257
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 36 (BITECA manid 1880)
Copied València: Bartol de Savalls para Jaume d'Aragó, Bisbe de Tortosa, 1395-12-01 ad quem
Location in witness f. 1v
Title(s) Consell de Cent, Carta al Cardenal de València, escrit 1395-12-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v] Resposta feta per los hononrables Consellers dela Ciutat de Barchinona a la letra damunt inscrita
text: Molt Reuerend pare en xprist e senyor Reebuda hauem vuy per bartol de Caualls … ab prosperitat de persona e creximent donor
colofó: Escrit en Barchinona .a.Deu. dies de Deembre del any Mil Treents Noranta Cinch
ID no. of Witness 2 cnum 3039
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, R.I.11 (BITECA manid 1876)
Copied 1401 - 1410 [?] (Iglesias-Fonseca)
1401 - 1440 [?]
Location in witness ff. 2vb-3rb
Title(s) Consell de Cent, Carta al Cardenal de València, escrit 1395-12-10
Incipit & Explicits rubr.: [ 2vb] Resposta feyta per los honorables Consellers dela Ciutat de Barchinona ala letra damunt inserta
resposta: M3Olt Reuerent pare en Christ e senyor hauem huy per Uartol [?] de canals scriua vostre reebuda vna [f. 3ra] molt graciosa letra … [ 3rb] … E manats senyor a nos totes coses en que nos e aquesta Ciutat puxe seruir la vostra molt gran senyoria la qual deu mantingua per molts ans [sic] ab prosperitat de persona e creximen\t/ de honor. Scrita a .x. de deembre del any de la Natiuitat de nostre senyor .M.CCC.XC.V
ID no. of Witness 3 cnum 3603
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 285 (BITECA manid 1878)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. iirb-va
Title(s) Consell de Cent, Carta al Cardenal de València, escrit 1395-12-10
Incipit & Explicits tit.: [ iirb] Resposta feta per los honorables consellers de la Ciutat de Barchinona ala letra demunt jncerta
text: M3olt Reuerent pare e senyor hauem uuy per Bratol de Caualls scriua vostre rebuda vna molt graciosa letra … [ iiva] … puxam scriujr la vostra molt gran senyoria laqual deu mantengua per molts ayns ab prosperitat de persona e creximent de honor Escrita en Barchinona a deu de deembre del ayn. Mccc. noranta cinch
Record Status Created 1999-05-28