Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3578
Authors Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell
Titles Ordinació sobre les sentències promulgades pel rei
Date / Place promulgat 1365-07-03
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10447
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 144v-145
Title(s) Francesc de Sagarriga i de Vilarig, Senyor de Creixell, Ordinació sobre les sentències promulgades pel rei, promulgat 1365-07-03
Incipit & Explicits rubr.: [ 144v] Lo Senyor Rey se hauia euocada vna causa e sobre aquella hauja dada sentencja en cosa jutjada pessada fonch opposat que ere contra franqueses e que nos podie fer lo dit Senyor Rey prouehi e mana al Gouernador al qual tremes copia dela dita sentencja que aquella fes assi publicar mudant hi tensolament son nom. E per quant asso de directo ere que les franqueses a suplicatio del Regne reuocades les dites coses prouehi e mana al dit Gouernador que çitades e huydes les parts fes compliment de justicia
intitulatio: P3etrus dei gracia Rex etc
intr.: dilecto Consiliario nostro ffrancischo çagarriga militi … [ 145] … litteram tenoris sequentis
dispositio: Lo rey Gouernador Nos per nostra diffinitiua sentencia acordade e dade en nostre ample consell per solemnes doctors e aduocats … Car Nos totes les dites coses tollem e declaram e volem no hauer loch en aquest fet
datatio: Dat En Barchinona atres dies de Juliol del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil CCC Sexanta vuyt De cas. vrgeller. R. E
nota: Q2uare nuncij [?] predicti memorati humiliter supplicatione vt crida [?] dicta
Note segueix en llatí fins al f. 147v
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2008-10-16