Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3502
Authors Casa dels Jurats
Titles Ordinacions sobre l'elecció del regent de l'ofici de la governació
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1486-02-16
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10441
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 132r-v
Title(s) Casa dels Jurats, Ordinacions sobre l'elecció del regent de l'ofici de la governació, promulgat 1486-02-16
Incipit & Explicits rubr.: [ 132] De morte Gubernatoris
intr.: J2n Nona noctie [sic] hora medie jnter xv. et xvj. dies mensis ffebruarij annj M.CCCC. lxxxvj. … exorare pre defunctis
tit.: De electione Regentis officium Gubernationis vgitans per morte Jnter Spectabilis blanes de Berengario
pream.: N2ouerint vniuersi Quod anno anatiuitate domini Mo CCCC lxxxvj die videlis Jouis xvj mensis februarij hora tertia stants personalment congregats enla sala de la audiencia del Castell reyal dela Ciutat de Mallorques Los Magnifichs mossen Johan Nicholau … [ 132v] … dix vnes tals e semblants peraules dirigint aquelles al dit Magnific procurador reyal
text: Mossen molt magnific anoticia de nosaltres serie nouament pernengut que la nit propessada serie mort e pessat de aquesta vida lo molt Spectable e molt magnific mossen Blanes de Berenguer Loctinent general y Gouernador … esser tal persona que ere digna de regir lo dit offici e que tots ne eren contents
concl.: Jn quorum omnjum fidem et testimonium … huiusmodi scriptura contjnuata
nota: Vide Jurám/ postea … dicti annj Jn ff. lxxiij
Note el f. 133r conté un text en llatí
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2008-10-16