Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3464
Authors Sanç I, 1r. Rei de Mallorca
Titles Provisió
Date / Place promulgat 1312
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10697
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 56
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Provisió, promulgat 1312
Incipit & Explicits intr.: [ 56] O2n nos en Guillem de sent Johan donzell vilalmjrall en lo regne de Malorques jutge ales coses submerses per lo noble e Magnifich mossen ffrancj derill … La qual es del tenor seguent
salut.: En ffrancj derill Caualler conseller majordehom [sic] Capita e loctinent general del molt alt Senyor Rey … Al honorable mossen Guillem de sentjohan donzell Salut e honor
text: Com certa diceptacio e questio sia entre los Jurats dela vila de Soller de vna part e en Berthomeu de oliues dela dita vila dela part altra sobre certa comuna … les dites coses vos cometen e comanan nostres lochs e veus
datatio: Dat en Mallorques a vint noembre any Mil cccc Cinquanta Quatre ffrancj derjll
ID no. of Witness 2 cnum 10696
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 55r-v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Provisió, promulgat 1312
Incipit & Explicits intitulatio: [ 55] [E]2n sanxo per la gracia de deu Rey de Malorcha … e senyor de montpesler
salut.: Al amat en berenguer de sent Johan caualer e tenent loc [sic] nostre en lo Regne de Malorcha saluts e dileccio
text: En G de monso [f. 55v] en berenguer domenech (…) missatges dels Jurats e dels prohomens de Malorcha ala nostra presencia uengueren e soplesan proposaren que una partia feta entre els pobledors de la vjla de vayl de Mussa … segons la dita letra del veguer demuntdit
datatio: Dada a Mon peller xix kalendas januarij anno domini .Mo. ccco. xijo.
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2008-12-19