Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3361
Format llibre. edició. imprés
Author Antoni Ferrando
Title Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX
Place / Publisher València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació
Date / Location 1983: pp. 1129
References (most recent first) citat per: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval
Held by Barcelona: Biblioteca de treball 07. 849.9-1 Fer (temp. a Romàniques) Biteca 18-18
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 07. 849.9-1 Fer (temp. a Romàniques) Biteca 18-18
Source of Data for Works texid 4965 Andreu Pineda, Gran temps aprés que palma de victòria, escrit 1511 a quo
texid 3534 Antoni de Vallmanya, Aquella gran força tan fort que us defensa, escrit 1450 - 1500
texid 3535 Antoni de Vallmanya, L'enteniment, mirant la prescièntia, escrit 1450 - 1500
texid 3319 Antoni de Vallmanya, Sou vós sens par, Verge, dona polida, escrit 1474 ca.
texid 3208 Arnau de Cors, Causa tan gran produint tal effecte, escrit 1486 ad quem
texid 5285 Arnau de Cors, Invocatio ad Beatissimam Virginem Mariam, escrit
texid 3443 Ausiàs Sant Joan, Si dels infels Polifem i Golies, escrit
texid 3149 Baltasar Joan Balaguer, Continuant, segons que joya mana, escrit
texid 3150 Baltasar Joan Balaguer, Loau tal sant, ­o sol, luna y esteles!, escrit
texid 3151 Baltasar Joan Balaguer, O lum tan gran que torba y enluerna, escrit
texid 3152 Baltasar Joan Balaguer, Puix lo parlar del cor demostra·l títol, escrit
texid 3228 Bartomeu Dimas, Hon Déu està localment se nomena, escrit
texid 3229 Bartomeu Dimas, Si m'atrevesch entrar l'escura silva, escrit 1474 ca.
texid 3327 Bartomeu Salvador, Doctor en lleis, A vós qui nou cors ha glorifficada, escrit 1474 ca.
texid 3191 Berenguer de Cardona, Mare de Déu, eternalment prevista, escrit 1474 ca.
texid 3192 Berenguer de Cardona, Sagrat vaxell, archiu sobreycel·lent, escrit 1474 ca.
texid 3211 Bernat Despuig, D'escuredat tenint la pensa llesa, escrit 1474 ca.
texid 1533 Bernat Fenollar, Prevere, D'acte semblant tan virtuós, escrit 1474
texid 4278 Bernat Fenollar, Prevere, Ja los grans rius de vostres béns corrien, escrit 1516 ad quem
texid 3312 Bernat Fenollar, Prevere, L'alta sens par, humil verge Maria, escrit 1474-02-11 a quo
texid 3335 Bernat Fenollar, Prevere, Los qui·m desiau loar, escrit 1474 ca.
texid 3313 Bernat Fenollar, Prevere, Mirant, senyor de molta reverència, escrit 1474 ca.
texid 3314 Bernat Fenollar, Prevere, Puix Déu jamés les gràcies nos dóna, escrit 1474 ca.
texid 3128 Blai Assensi, Ans que l'Etern nostra fràgil natura, escrit
texid 3070 Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo
texid 1078 Desconegut, Actor de pats, tot lausor e honor, escrit 1387 - 1392
texid 4185 Desconegut, Filla d'Adam, primer d'ell concebuda, escrit
texid 5288 Desconegut, In Laudem Beati Cristophori, Carmina Heroica, escrit
texid 4249 Desconegut, Lenga no deu jamays devotaments, escrit
texid 1021 Desconegut, Lirs virginals, mayres de Déu e filla, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 4197 Desconegut, Mare de Déu, sus los cels subirana, escrit
texid 4251 Desconegut, O Rey dels reys e Senyor dels senyors, escrit
texid 4250 Desconegut, O altitut del trezaur glorios, escrit
texid 1571 Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31
texid 4216 Desconegut, Per satisfer a vós, qui dau la joya, escrit
texid 3216 Desconegut, Primerament ligen aquells qui tiren, escrit
texid 4252 Desconegut, Resplandor infinida, escrit
texid 4253 Desconegut, Rey eternals, inmens, victorios, escrit
texid 4254 Desconegut, Si tot no pot lenga d'ome bastar, escrit
texid 3995 Desconegut, Si vós moriu, el Jutge us condempnant, escrit 1450 ca.
texid 3214 Ferran Dieç, Al qui sens pris elegira loar-la, escrit
texid 3215 Ferran Dieç, Del que pertany al Creador, escrit
texid 3217 Ferran Dieç, Espera sens culpa la vert gavarrera, escrit
texid 3218 Ferran Dieç, L'Obrer etern, fundant natura humana, escrit
texid 3219 Ferran Dieç, L'or fi de pes requir balança fina, escrit
texid 3220 Ferran Dieç, Les divines gràcies axí són partides, escrit
texid 3222 Ferran Dieç, Les obres dalt han son etern principi, escrit
texid 3221 Ferran Dieç, Mossèn Guillem, quart en linyatge, escrit
texid 3223 Ferran Dieç, Per quant m'an dit que'n la devoció, escrit
texid 3224 Ferran Dieç, Perquè moltes obres detiguen la plaça, escrit
texid 3153 Francesc Barceló, Cavaller, Obriu, obriu, senyora vostres còfrens, escrit 1474 ca.
texid 3175 Francesc Borgonyó, Calle ma beu, puix que loar no basta, escrit
texid 3178 Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit
texid 3177 Francesc Borgonyó, Pux ab virtuts lo món us magnifica, escrit
texid 3329 Francesc Vilalba, Alta sens par, santa Verge Maria, escrit 1474 ca.
texid 3563 Francesc Vilalba, Ans que la llum mostràs lo primer dia, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3077 Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva, Dels richs tresors del clar entendre, escrit 1511-09-29 ca.
texid 3366 Francesc de Mèscua, Fermant los ulls alt en l'amor eterna, escrit
texid 3332 Francesc de Sant Ramon, Qual dignitat ab la vostr·és egual, escrit 1474 ca.
texid 3307 Francí Joan, Aquell potent e sobre tot poder, escrit
texid 3197 Francí de Castellví, Baró Benimuslem, Mare del Fill al Qual sou filla vera, escrit 1474 ca.
texid 2209 Genís Fira, Ans que pecant, general malaltia, escrit 1474 ca.
texid 3364 Guillem Mercader, La Trinitat de son alt consistori, escrit
texid 5214 Jaume Beltran, Aprés que·l gran Pago, etern per natura, escrit 1515 a quo
texid 5211 Jaume Beltran, Feu tots tenors ab so de moltes làgremes, escrit 1515 a quo
texid 5213 Jaume Beltran, Lamenten los àngels; los hòmens gemequen, escrit 1515 a quo
texid 5215 Jaume Beltran, Si vull lloar la molta excel·lència, escrit 1515 a quo
texid 5158 Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo
texid 3101 Jaume Ferrer, Velera nau de sant peregrinatge, escrit
texid 4758 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Axí us dexau a tots contents, escrit 1488 ad quem
texid 5287 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, I·l mateix dia, escrit
texid 3291 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Mare de Déu ésser no merexqué, escrit 1474 ca.
texid 4763 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Veniu, veniu, virgilis y pertrarques, escrit 1488 ad quem
texid 4764 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Vist que la Sgleya militant, escrit 1488 ad quem
texid 3333 Jaume Roig, Visrey, pel Rey nostre Johan altíssim, escrit 1474 ca.
texid 3383 Jaume d' Olesa i Sanglada, Emperadriu, principi dels béns nostres, escrit 1483 [?] - 1492 a.
texid 3384 Jaume d' Olesa i Sanglada, En lohar-vos amor esforçs me dóna, escrit 1487 ad quem
texid 3100 Jaume d' Olesa i Sanglada, Si·l qu·ab virtut se condona, escrit 1486 ad quem
texid 2896 Jaume del Bosc, Comanador d'Onda, L'obra major que Déu etern ha feta, escrit 1486 a quo
texid 4955 Jeroni Fabra, En lo temps bell de nostra primavera, escrit 1511
texid 3071 Jeroni Fuster, Asserenau los núvols de l'entendre, escrit 1511 a quo
texid 3264 Jeroni Fuster, Dins de l'archiu de les divines sales, escrit 1511 a quo
texid 3276 Jeroni Fuster, Més purs tenim davant la vista nostra
texid 3352 Jeroni Martí, Qui pot loar lo grau de vostra fama, escrit
texid 3331 Jeroni Monçó, A l'enteniment, si gràcia l'affina, escrit 1474 ca.
texid 3560 Jeroni de Vic, Baix d'ací baix, hon vivim per reviure, escrit
texid 3255 Joan Gamissà, A tu m'acost, mare del Creador, escrit 1491 ad quem
texid 3325 Joan Guerau… Por ab gosar ardiment e temor, escrit 1474 ca.
texid 3323 Joan Llençol, Alt en lo cel, la geraxia canta, escrit 1474 ca.
texid 3318 Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
texid 2908 Joan Roís de Corella, Cavaller, Terme perfet del etern consistori, escrit 1474 ca.
texid 3322 Joan Sobrevero, Perquè lohar puga vostra senyoria, escrit 1474 ca.
texid 5286 Joan Tallante, Por ser tan preclara la más que perfeta
texid 3543 Joan Verdanxa, Dolors y treballas, sospirs fora mida, escrit 1450 - 1500
texid 3317 Joan Verdanxa, Pont del gran cel, del parahís escala, escrit 1474 ca.
texid 3328 Joan Verdanxa, Port de virtuts, no perillosa plaja, escrit 1474 ca.
texid 3334 Joan Vidal, Parlar de vós, alta senyora nostra, escrit 1474 ca.
texid 3315 Joan de Nàjera, Prevere València, Molt més que spectable senyor virtuós, escrit 1474 ca.
texid 3441 Joan de Sant Climent, Los fats cruels, per migà de Fortuna, escrit 1450 ca.
texid 3326 Joan de Sant Climent, Santa dels sants, pus sou vengud·al segle, escrit 1474 ca.
texid 2897 Joan del Bosc, Flach és l'enginy si vós no m'ajudau, escrit 1474 ca.
texid 2407 Jordi Centelles, Canonge de València, Arbre beneyt per al gran coll scala, escrit 1401 - 1450 [?]
texid 3202 Jordi Centelles, Canonge de València, Canta lo cel ab novell·armonia, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3203 Jordi Centelles, Canonge de València, Confit inmortal en capça molt pura, escrit 1400 - 1450 [?]
texid 3204 Jordi Centelles, Canonge de València, De fe, d'amor, la més encesa flama, escrit 1474 ca.
texid 3213 Llorenç Diamant, Lo tan alt grau, pura Verge Maria, escrit 1474 ca.
texid 3199 Lluís Català, En tantes parts vostra bondat destil·la, escrit 1474 ca.
texid 3200 Lluís Català, Venint en lo món, superna rehina, escrit
texid 3277 Lluís Garcia, A vós per lohar, dels àngels senyora, escrit 1474 ca.
texid 3278 Lluís Garcia, Canbi paràs contra·l Sathan qui us postra, escrit
texid 3279 Lluís Garcia, Mayor de tots creats de una pasta, escrit
texid 3320 Lluís Munyoç, Verge sens par, de les castes pus casta, escrit 1474 ca.
texid 3434 Lluís Roís, Aprés d'aquell tan rich virginal temple, escrit 1487 a quo
texid 3435 Lluís Roís, Misteris profundes los àngels cantaven, escrit 1486 a quo
texid 3436 Lluís Roís, Totes les coses d'aquest món, escrit
texid 3110 Lluís d' Alcanyís, Per vós loar he mester vostra força, escrit 1474 ca.
texid 3237 Mateu Esteve, Lo gran estat de vostre alt linatge, escrit 1474 ca.
texid 4954 Miquel Garcia, Fort y guarnit, castell inexpugnable, escrit 1511 a quo
texid 3369 Miquel Miralles, Ans de crear los cels, lum ni planetes, escrit
texid 3370 Miquel Miralles, Los daurats grius de Febo no volaven, escrit
texid 3371 Miquel Miralles, Temple guarnit de real disciplina, escrit
texid 4388 Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
texid 3324 Miquel Peres, Del més alt cel haveu ubert la porta, escrit 1474 ca.
texid 3583 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Del zodíach, on són los dotze signes, escrit 1488 ad quem
texid 3073 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, L'espill inmens hon vós morau, senyora, escrit 1511 a quo
texid 3589 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, La nau Jesús d'aquell port se partia, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3330 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mare de Déu, qui sols pogués meréxer, escrit 1474 ca.
texid 3591 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mirant lo cel brodat d'estel·les clares, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 3321 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O pur engast de l'alt carvoncle feta, escrit 1474 ca.
texid 3582 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Vós que portàs aquella bala rica, escrit 1488 ad quem
texid 3111 Pere Alcanyís, Altisme Déu, Vós qui sou nostra via, escrit 1474 ca.
texid 3158 Pere Bell, Clara virtut, mirall de sancta vida, escrit 1474 ca.
texid 3076 Pere Gomis, Per a passar d'aquest golf miserable, escrit 1511 a quo
texid 3354 Pere Martines, Palma tenint Jesús alt en la çima, escrit 1488 a.
texid 3355 Pere Martines, Torre de ffe ab grans virtuts [bastida], escrit 1488 a.
texid 3074 Pere Martí, Real ciutat pel rey etern fundada, escrit 1511 a quo
texid 3316 Pere Peres, Qui s'atreveix vostres lahors comptar, escrit 1474 ca.
texid 3075 Pere Sorivella, Prevere, Símbol perfet de molt dolç·armonia, escrit 1511 a quo
texid 3577 Pere Vilaspinosa, Lo verb etern egual, Déu ab lo pare, escrit 1440 [?] - 1470 [?]
texid 5455 Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
texid 1978 Pere Vilaspinosa, Salve tu, inmaculada, escrit 1474 ca.
texid 3124 Pere d'Anyó, Prevere, Aquell sol clar de re[s]plandor eterna, escrit
texid 3125 Pere d'Anyó, Prevere, D'aquell gran diluvi hon l'om se negava, escrit
texid 3126 Pere d'Anyó, Prevere, Lum divinal de l'etern foch encesa, escrit
texid 3127 Pere d'Anyó, Prevere, Volen los furs dels passats reys, escrit
texid 4167 Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
texid 3108 Ramon Vivot i Descós, Havent a parlar yo de vostr·altesa, escrit 1486 ad quem
texid 5071 Vicent Ferrandis, Nom sobre·ls noms cridat pels alts misteris, escrit 1514 ad quem
texid 3072 Vicent Ferrandis, Velera nau tallada·n bona lluna, escrit 1511 a quo
Source of Data for Witnesses cnum 805 Ed.: Desconegut, Obra a llaors del benaventurat lo senyor sant Cristòfol, editat 1488-08-31. Madrid: Nacional (BNE), INC/1471. València: Pere Tringer, 1489-02-03 [?].
Source of Data for Persons bioid 3082 Andreu Pineda, notari
bioid 2685 Ausiàs Sant Joan, poeta
bioid 2610 Baltasar Joan Balaguer, poeta
bioid 1138 Ferran Dieç, poeta
bioid 3077 Jeroni Fabra, poeta
bioid 2661 Jeroni Martí, poeta
bioid 2636 Lluís Garcia, notari
bioid 2977 Mateu Pérez (Mestre) (Floruit 1488)
bioid 3076 Miquel Garcia, clergue secular
bioid 2666 Miquel Miralles, poeta
bioid 1046 Miquel Peres (Naixement València 1455)
bioid 1102 Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
bioid 2573 Pere Gomis, notari
bioid 2571 Pere Martí, poeta
bioid 2572 Pere Sorivella, Prevere
bioid 2608 Pere d' Anyó, Prevere
bioid 2570 Vicent Ferrandis, brodador
Record Status Created 1997-08-05
Updated 2016-03-30