Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3323
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4834
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1-VI-25 (d)
Imprint València: Jorge Costilla, 1511-05-13
Location in witness ff. ira-xxiiiva
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ir] Furs e Actes de Cort fets perlo Senyor Rey don Ferrando enla vila de Monço enlany Mil cincents y deu
rubr.: [ iira] Furs e actes de Cort fets e publicats enla vila de Monço per lo molt alt senyor Rey don Ferrando als regnicoles dela ciutat e regne de valencia. enles corts generals per sa majestat alli celebrades als Regnes de Arago e Valencia e principat de Cathaluya [sic] Enlany de nostre senyor .M.d.x.
intr.: G9Ran cura solicitut. y diligencia deuen tenir los Reys … [ iirb] … volem hajen loch enles questions sdeuenidores
tit.: Rubrica prima. Rubrica de dret de peatge.
text: C4Om per fur per nos fet: e atorgat enles Corts … [ xxiiva] … Dominus Rex ex actis in dicta Curia generali editis / publicatis. et juratis mandauit michi Michaelis Uelasquez climent in cujus posse dictus Dominus Rex et omnes redicti firmarunt. et viuit Anthonius Augustini Uice canceliarius (…) Jn Curie Ualencie .ij.
colofó: [ xxiivb] Alahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist. e dela sacratissima verge Maria: foren stampats los presents Furs enla Metropolitana Ciutat de Ualencia: per Gorge Costilla: a tretze dies de Maig: del any Mil Cincents. y onze.
tit.: [ xxiiira] Taula dels Furs Actes de Cort.e altres coses contengudes enlo present Libre senyalats e mostrats per cartes e pagines:
índex: Primerament de dret de Peatge: en la primera pagina: ala segona carta. … [ xxiiiva] … Item la offerta a.xix. cartes en la.ij. pagina. Deo gratias. Con priuilegio
Record Status Created 1999-07-16
Updated 2012-01-28