Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 3264
City and Library Sankt Peterburg The National Library of Russia
Collection: Call number Rare Books: 8.6.7.20-20e | Núm. de registre INV 2131 | Antic 13559 / 97
Printed Barcelona: Carles Amorós para Barthomeu Aguilar, 1513-05-06

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 12 + I (sense foliar) + 1 S/N que és la portada de les constitucions de la primera cort de Barcelona del rei Carles a Barcelona a 1520 (amb la taula d’aquelles constitucions impresa al verso) que forma part de l’edició seg (ent + 6 s/n + I)
Page Layout 1 columnes (aj – b[vj]r)
2 columnes (part inferior del f. b[vj]r)
Size relligadura 305 × 220 aprox. mm (pla anterior) pàgina 304 × 215 mm (a ij)
Condition El volum està molt deteriorat a causa de la deformació de la relligadura, la primera edició que conté (Usatges) és acèfala, però llevat d’això el paper està en molt bon estat de conservació. Sense cap mena de foliació. Amb alguna taca. El verso del foli final del text és en blanc i també els folis de guardes.
Binding Pergamí flexible, en molt mal estat. L’interior del llom està protegit per un tros de pergamí amb escritura gòtica llatina de molt bona factura. Talls tintats de vermell.
Previous owners (oldest first) Sankt Peterburg: Biblioteca Pública Imperial de Sant Petesburg 1897 a quo - data del registre
Associated Persons El va veure: Gerard van Thienen (Naixement 1939)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Note El volum probablement duia algun títol al llom, però en l’estat actual de la relligadura no és possible verificar-ho.

Al verso del darrer foli, en posició vertical enganxat al plec hi ha el núm. d'inventari 2131.

Gros volum relligat en pergamí que conté una compilació d’edicions de textos jurídics catalans, del tipus habitual entre els juristes. Cada obra té una lletra al final de la signatura per distingir-les.

Enganxat a l’interior de la coberta anterior hi ha un bocí de paper amb una relació del contingut del volum, escrit en lletra molt acurada del s. XVIII? Està una mica deteriorat.

L’exemplar principal està descrit: a-c6 d2 A6 B8; però en aquest exemplar només tenim la primera part: a-c6 d2

1º Consti[tucions] de Cathalunya… la present obra es de | […] la insigne ciutat de Barcelona & acabada | stada stampada enla […] ciutat […] | a xx del mes de febrer any mil.cccc.lxxxxv (342 ff.)
2º Ferdinandus ij Rex (deux feuillets) 14963º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513
3º Constitucions per lo S. Rey don ferrando & & ( Six ffe.) 1513.
4º Constitucions fetes per lo… Rey e senyor don Ferrando rey de… | en lany mil cinch cents e deu … acta fuerunt… anno 1510 | 20 ff. plus 2 ff. blancs
5º Pragmatica sancio… Estampat en Barcelona any 1512 | 2 ff.
6º Constitucions fetes per la moltalta senyora Reyna dona | Germana… en lany 1512 12 ff. Signatures a et b
Constitucons fetes per la Sacra… magestat de | don Carles… en la primera cort de Barcelona | en lany 1520 8 ffts dont le 1er blanc signatures C
7º Carolus divina favente clementia Romanorum rex etc. 1520 | signatures a a f trente quatre feuillets dont 3 blans
[afegit a llapis (1521)]

Al marge superior extern del primer foli de text anotat a llapis “20b”. Al peu no hi ha indicacions a repertoris com es trobaven a l’obra anterior. Al foli en blanc que precedeix l’obra s’ha escrit “Sent fran cesch”

Hem verificat el text amb la reproducció de BdC Esp 19 Fol. de la Pragmàtica sanció.

Al foli preliminar anotat al marge superior al centre “pragmatjca”.

Sense anotacions marginals.

Després d'aquesta peá estan relligades (signatura 8.6.7.20-20f i núm. d'inventari 2132) les Constitucions de la primera cort de Barcelona del rei Carles (1520), impreses per Carles Amorós per a Bartomeu Aguilar l'1 d'abril de 1520, que duen el colofó següent: "C// Acaben les dites constitucions: actes:priuilegis capitols de | cort capitols dela Jnquisicio e dela Croada enla present obra stampats qui han sguart al bon | orde dela justicia:e altres coses vtills del principat de Cathalunya per Carles amoros pro|hensal. A despeses de mestre Brathomeu aguilar librater dels senyors deputats del princi|pat de Cathalunya. Com priuilegio realal dit Aguilar atorgat e donat. E ab consentiment | e licencia obtenguda dels senyors deputats al dit Aguilar donat poder que lo damunt dit | Aguilar e no altre puga stampar ni fer stampar ni vendre ni fer vendre directament o indi|recta:enlo principat de Cathalunya: les damunt dites constitucions: actes: capitols de cort y dela | inquisicio e croada:o part de aquells sots pena de mil Florins de or de Arago e aço per molts | esguarts e consideracions segons consta enlo dit acte del priuilegi reallo qual te dit Aguilar. | E enla crida dela publicacio dels presents [sic] constitucions feta enla insigna ciutat de Barchinona | lo dia que dita obra fonch acabada de stampar lo primer dia del mes de Abril del any dela | natiuitat de nostre senyor Mil.D.xx. La taxacio deles presents constitucios [sic] ab tot lo damunt | dit compliment son: sinch sous. | C// Com preuilegio Real."
Record Status Created 2017-04-30
Updated 2017-05-07