Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3259
Authors Joan Fogassot
Titles Qual orador te lengu 'axi diserta
Incipit & Explicits text: Qual orador te lengu 'axi diserta … casat aci feu vagam font divina
Date / Place escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: ababcddc
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:25-26
Fogassot et al. (1999), “Qual orador te lengu'axi diserta [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 193-194 , n. 184
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 117 , n. 67.8 (138:25)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 250-51 (ed. ref.)
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 38-39 , n. 15
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 3678
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 23v-24v
Title(s) Joan Fogassot, Qual orador te lengu 'axi diserta, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 23v] Obra capcoada marjdada ffeta per lo dit Johan Fogasot notari tractant de laors de nostra dona per quant en edat pueril munta los xv. graons / del monte syon e suplicant la quens tornas lo Rey alfonso quj era en napols / ela Reyna marja quj era En valencia per la qual obra lo dit johan ffoguasot gonya la joja enla esglesia de sancta anna de barchelona enlo mes de Mayg any M cccc Liiij. la qual yoya era vna stola de seda ab una gerilla dor ab vn robi encastat la qual Estola ab la dita gerilla lo dit Rey alfonso per honor e deuocio de nostra dona feya per empressa
text: [ 24] QVAL orador / te lengua xi disserta … [ 24v] … Casat / acj / feu uejam font djujna
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Es veu dibuixada una corona entre la rúbrica i la composició i una altra corona al damunt de la caplletra “Q”
ID no. of Witness 2 cnum 4868
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. clviiijv-clx ff. 150v-151
Title(s) Joan Fogassot, Qual orador te lengu 'axi diserta, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clviiijv] Obra capcohada maridada de nostra dona feta per johan foguaçot
text: Qual orador / te lengua xj diserta … [ clx] … Casat acj / feu vagam font diujna
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-23
Updated 2012-04-21