Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3147
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-26
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Rafael Dauder, 1518-05-06
Location in witness ff. 1 prel.- o iiij
Incipits & Explicits in witness tit.: [ i prel.] Libre appel=|lat Consolat de mar. Noua=|ment estampat e corregit. Affegits los capitols e | ordinacions dels drets del General. E del | dret del pes del senyor Rey. Ab altres | coses necessaries: les quals fins | al present no eren estades im|primides.
dedic.: [ ii prel.] A11 Gloria e lahor de nostre senyor deu Je|suchrist :e dela gloriosa verge mare sua aduocada no=|stra : e dels gloriosos sants … E axi facilment se poran trobar los casos necessaris enlo | present libre.
tit.: Dela declaracio dels consols e | del jutge de apellacions e delur jurament. e com reben lescriua.
índex: [ iira prel.] En qual manera son elets los consols | e lo jutge deles appellacions quascun | any. Folio. primo. Capi. primo. … [ vijvb prel.] … Que los deputats e oydors de com=|ptes sien interpretadors corregidors etcaetera | dels duptes dels presents capitols. | Folio. ciiij. Capitol. lvi. | Fi dela Taula.
tit.: [ i] Segueixse lo libre de consolat no|uament corregit y estampat. Enlo qual son contengudes les leys | e ordinacions dels acts [sic] maritims e mercantiuols. Et primo.
rubr.: [ ira] En qual manera son elets | los consols e lo iutge deles appella=|cions quascun any. Capitol primer.
text: Q9Uascun | any lo vespre | dela festa de | nadal de no|stre Senyor | los promens | nauegants | patrons ma=|riners o par|tida daquells apleguen consell enla esgle|sia de sancta Tecla dela ciutat de Uale=|ncia … [ lxxxvra] … Jtem se leuan axi le quintes | que si monta en suma de.x. milia sous : | leuen hom per les quintes .iiij. milia. | e si mes monta:mes:e si valla a menys: | leuen hom:segons que sera.
colofó: Aci acaba lo libre vulgar | ment apellat de consolat. En=|lo qual: son los capitols e | leys e bones o per los fets maritims | e ordinacions: que los an|tichs ordenaren per llos fets maritims | e mercantiuols: e encara en fets de cors | ho armada. Los quals capitols e or=|dinacions foren loades fermades e pro|mulgades per les senyories dauall scri=|tes.
nota: E4Nlany de nostre Seuyor [sic] deu | Jesuchrist.M.lxxv. enles | kalendes de mars foren fer=|mats per los romans en ro=|ma enlo monestir de sant Johan de le|tra per esser tengut tostemps … [ lxxxvva] … E per lo dit se=|yor foren atorgats Consols ala ciu=|tat de Ualencia: perla manera: que da|munt es dit. | Deo gracias.
Record Status Created 1998-11-19
Updated 2013-06-10